Право

Газдан сабийле нек ууланнгандыла?

Экинчи Лескенде сабийле газдан ууланнганлары бла байламлы КъМР-ни прокурору Николай Хабаровну буйругъу бла  тинтиуле башланнгандыла.    

Машиналары, праволары да сыйырылгъандыла

«Кеф водитель» кезиулю энчи жумушланы кезиуюнде эсирип руль артына олтургъан эмда машинаны жюрютюрге эркинликлери болмагъан 37 водительни ачыкълагъандыла жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну инспекторлары. 32 машина сыйырылып, энчи жерге салыннгандыла.

Жангыртыуну сылтауу бла ахча урланнганды

Экономикада бузукълукълагъа къажау мадарланы толтургъан кезиуде. РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, КъМР-де МВД-ны келечилери бла бирге культура магъаналы объект  жангыртылгъанда, бюджет ахча урланнганын ачыкълагъандыла.   1925-1926 жыллада жазыучу А.Фадеев «Разгром» романны жазгъанда жашагъан журтну жангыртыуну юсюнден барады сёз. Толу болмагъан тергеулеге кёре, къыралгъа  этилген къоранч 8,2 миллион сомгъа жетеди.

Усталыкъны дерси

РФ-ни Сюд приставларыны федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары Къабарты-Малкъар аграр университетни студентлери бла тюбешип, алагъа усталыкъны энчиликлерини юслеринден айтхандыла.

Ачыкъ соруула – тынгылы жууапла

Черек районну полициячылары Праволу болушлукъну битеуроссей кюнюнде окъуучула бла бирге акция бардыргъандыла. Школчуланы право низамны сакълаучулагъа соруула берирге эмда алагъа тынгылы жууапла алыргъа онглары болгъанды. Тюбешиуде ОМВД-да жамауат советни келечиси Анахаланы Аида да къатышханды.

Сабийлени жашауларын сакъларгъа тилегендиле

Ноябрьни хар ючюнчю ыйых кюнюнде битеу дунияда да авариялада жоюлгъанланы эсгериуню кюнюча белгиленеди. Ол кюн битеу дунияда да жол-транспорт болумлада ачыгъанланы эсгередиле, жорукъланы сакъларгъа чакъырыула этиледиле.

Борчларыгъызны билигиз

Россейни Сюд приставларыны федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны келечилери РФ-ни МВД-сыны транспортда линейный бёлюмюню келечилери бла бирге  «Борчларынгы юслеринден бил» акцияны бардыргъандыла.

Наркотиклени юслеринден энтта да бир кере

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарда «Россейни сабийлери» деген ат бла ведомствола аралы  комплекс оператив- профилактика иш бардырылгъанды.  Аны  КъМР-де УФСИН-ни  Май райондагъы муниципалла аралы бёлюмюнде  ишлегенле къурагъандыла. Анга  Тёбен Курп элни  орта школуну 8-11 классларыны окъуучулары къатышхандыла.

Водитель удостоверенияны кючю тас болмазча

Келир жыл водительлени не зат сакълайды?

Автомашина жюрютюучюлеге келир жангы жыл 2023 жылда 1 мартда башланырыкъды – РФ-ни Правительствосуну водитель удостоверение алыу бла байламлы жангы жорукъларын тохташдыргъан бегими ма ол кюн кюч аллыкъды. Алай эсе уа водительлени не зат сакълайды – аны юсюнден толуракъ айтайыкъ.

Экзамен бергенде азыракъ документ изленирикди

Чомартлыкъны орунуна сауутланнган аманлыкъчылагъа болушхандыла

КъМР-ден эгеч бла къарындаш 16 эм 18 жылларын тюрмеде ётдюрлюкдюле. Ала быллай къаты жууапха террористлеге болушханлары ючюн тартылгъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Право