Право

Аналагъа - себеплик

Сабийден ауурлулугъу болгъан тиширыугъа къырал эм муниципал саулукъ сакълау учреждениялада сабий сакълагъан эм тапхан кезиуюнде медицина жумушланы хакъсыз алыргъа, медицина учрежденияны сайларгъа  эркинлик берген документге сабий туугъанда берилген сертификат дейдиле.

«Суратлары» ючюн тазир салыннганды

Жолда суратла «ишлеген» биреу жууапха тартылгъанды, анга тазир тёлерге тюшерикди 30 минг сом.

Аварияны сылтауларын сюзедиле

Бараз кюн, 17 июльда, Нальчикде Шарданов атлы орамда женгил эм ауур жюклю машиналаны къатышыуу бла авария болгъанды.

УФСБ: Юйрениуледен сора чеклеге ашырыллыкъдыла

РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Чекчи управлениясына къыралны тюрлю-тюрлю регионларындан жюз адам келгендиле. Ала управленияда чакъырыу бла къуллукъ этерикдиле

Иш хакъларын къайтартхандыла

 Республиканы организацияларындан бири ишчилерине айлыкъларын тёлемей, 14 миллион сом борч жыйылгъанды. Ахчаларын даулашсыз, келишиулюк бла къайтаралмагъандан сора, ала сюдге тарыкъгъандыла.

Жууаплылыкъ къатыланады

Машинаны къырал номерлерин букъдурулгъаны неда аланы салмай жюрюгени ючюн жууаплылыкъ къатыланырыкъды. Быллай кезиуде инсанны машинаны жюрютюрге энчи эркинлиги жылдан, жыл бла жарымгъа дери сыйырылыргъа боллукъду.

УФСБ: Тыш къыраллылагъа жол къураргъа умут этгендиле

Излеу-тинтиу жумушланы толтургъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, Ич ишле министерствону келечилери бла бирге 64-жыллыкъ Б.А.Джабоевни бла 53-жыллыкъ тыш къыраллы Б.Ю.Шеровну аманлыкъчы ишлерин тыйгъандыла. Ала законланы бузуп, тыш къыралланы инсанларын РФ-ге келирлерин къурагъандыла, деп билдиргендиле бизге кюч ведомствону пресс-службасындан.

УФСБ: Жалгъан маркала жабышдыргъанды

РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, республиканы полициячылары бла бирге, тинтиу-излеу жумушланы толтургъан кезиуде 65-жыллыкъ нальчикчи А.Тавкешевни аманлыкъ ишин тыйгъандыла. Ол республикада тютюн затланы законсуз сатханы тохташдырылгъанды.

УФСБ: Сауутланы тюрлендирип, сатып тургъандыла

Аманлыкълагъа къажау излеу-тинтиу жумушланы толтургъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, РФ-ни МВД-сыны Шимал Кавказда Баш управлениясыны келечилери бла бирге регионла аралы къуралгъан аманлыкъчы къауумну бузукъчу ишлерин тыйгъандыла. Ала, 2020-2021 жыллада сауутлагъа тюрлениуле кийирип, ала атдырырча этип, ызы бла сатып тургъандыла.

Фатарны чеклерин тюрлендирирге сюе эсегиз

Апрельни аллында кёп къатлы юйледе къабыргъаланы тепдириу, отоуланы чеклерин тюрлендириу бла байламлы жангы жорукъла кийирилгендиле. Аны бла байламлы Роскадастрны регионда бёлюмюню ишчилери бу жумушну законнга бузулукълукъ этмей къалай толтурургъа боллугъун ангылатхандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Право