Право

Следовательге улутха берирге умут этгеннге сюд этилликди

КъМР-ни прокурору Николай Хабаров къоншу республикаладан бирини инсанына ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди. Ол РФ-ни УК-сыны  30-чу статьясыны 3-чю кесегине эмда 291-чи статьясыны 4-чю кесегини «б» пунктуна кёре терсленеди. 

Тутмакъда жыйырма жылгъа дери тутулургъа боллукъду

КъМР-ни прокуратурасы кёп санда наркотиклени сатаргъа умут этген инсаннга ачылгъан уголовный ишни сюдню къараууна бергенди.

Болумну оноучула бла сюзгенди, учреждениялада да болгъанды

Россейни ФСИН-ини  Илму-излем институтуну тамата илму къуллукъчусу Иван Дворянсков тинтиу ишини чеклеринде КъМР-де болгъанды. 

Кийимлеринде уа – уу

РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, ич ишле органланы келечилери бла бирге наркотиклени законсуз сатыу-алыугъа къажау мадарланы толтургъан кезиуде Нарткъаладан эки инсанны аманлыкъчы ишлерин тыйгъандыла.

Жутлукъ

Экономика  аманлыкълагъа къажау излеу-тинтиу жумушланы бардыргъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары «Урвантеплосервис»  акционер обществону баш бухгалтери А.З.Тхазеплованы аманлыкъчы ишин тыйгъандыла,

Ууну юйюнде асырагъанды

РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары КъМР-де МВД-ны келечилери бла бирге 46-жыллыкъ нальчикчини аманлыкъ ишин  тыйгъандыла. Аны кийимлерин эмда жашагъан жерин тинтген кезиуде 14,37 грамм «героин» бла 12,71 грамм   «метадон» табылгъандыла, деп билдиргендиле бизге кюч ведомствону пресс-службасындан.

Казна ахчаны – хуржуннга

Экономика  аманлыкълагъа къажау излеу-тинтиу жумушланы бардыргъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары «Нальчикмежтранс» муниципал унитар предприятияны алгъыннгы башчысы О.М.Кандоровну законсуз ишин тохтатхандыла.

Адамланы ийнаннганлары бла хайырланадыла

 РФ-ни законларына тийишлиликде, биреуню алдап, неда ышандырып, аны  ырысхысын урлагъан   РФ-ни УК-сыны 159-чу статьясына кёре   уголовный жууапха тартылады. Болсада   хыйлачыла шёндюгю технологиялагъа базынып, адамланы, асламында уа  тамата тёлюню келечилерин, алдап, ахча къоллу боладыла.  Быллай аманлыкъланы тинтиу, бузукъчуланы ачыкълау къыйын ишледен бири болгъанын айтадыла  право низамны сакълаучула.

Акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлери сакъланадыла

РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдуруу федерал службаны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, республиканы полициячылары бла бирге «Жашау болум» рейдни бардыргъандыла. Аны кезиуюнде сюдню оноуу бла тутулгъанланы   сабийлерини жашау болумлары  сюзюлгенди. Тинтиуде ведомстволу эсепде тургъан акъылбалыкъ болмагъанланы юйлеринде да бардырылгъандыла.

Жалгъан аракъы чыгъарыуну тыйгъандыла

Излеу-тинтиу жумушланы тамамлагъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, ич ишлени келечилери бла бирге республиканы юч инсаныны аманлыкъчы ишлерин тыйгъандыла. Ала законлагъа бузукълукъла этип, аракъыны чыгъаргъанларына, асырагъанларына эмда сатар мурат бла ташыгъанларына ишеклик барды.

Страницы

Подписка на RSS - Право