Право

Нёгерликге окъуна бет этмей

Россейни Баш прокуратурасы КъМР-ни инсанындан зорлап ахча излеген къауумну келечилерине ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди. Шимал-Кавказ федерал округну тёрт инсанына Россейни УК-сыны 126-чы статьясыны 2-чи кесегини «а», «в», «г», «з» кесеклерине (адамны урлагъаны ючюн), 163-чю статьясыны 3-чю кесегини «б» пунктуна (ахча тёлерин зорлагъанлары  ючюн) терслеу материалла ачхандыла.  Къауумну эки келечиси энтта 159-чу статьяны 4-чю кесегине кёре аманлыкъ этгенлери ачыкъланнганды, деп билдиргендиле бизге надзор ведомствону пресс-службасындан.

Кеф болуп жолгъа чыкъгъаннга – уллу тазир

Республиканы полициячылары «Кеф водитель» рейдни бардыргъан кезиуде эсирип жолгъа чыкъгъан эмда машинаны жюрютюрге эркинликлери болмагъан 39 водительни ачыкълагъандыла. Транспорт отуз ючюсю энчи жерге салыннганды.

Билимлерин айнытыргъа итинедиле

РФ-ни Къырал Думасыны депутаты Виктория Родина регионда ыйыкъны чеклеринде Нальчикни 11-чи школуну 7-чи классларыны окъуучулары  бла финанс билимни дерсин бардыргъанды. 

Жалгъан ичгини жашырын ташыгъанды

Республиканы инсаны 40 тонна спиртни законсуз ташыгъаны ючюн тутулгъанды.

Билимге бёлюннген ахча хыйлачыгъа тюшгенди

КъМР-де МВД-ны экономика къоркъуусузлукъ эм коррупциягъа къажау бёлюмюню полициячылары, тийишли излеу-тинтиу жумушла бардырып, сабийлеге къошакъ билим бериу учрежденияладан бирини башчысы хыйлачылыкъ этгенин ачыкълагъандыла. 

Росгвардиячыла патриот акциягъа къатышхандыла

Росгвардияны Бахсан районда ведомстводан тышында охранасыны къуллукъчулары Уллу Хорламгъа аталгъан аскер-патриот автопробегге къатышхандыла. Автопробегни жолу Къабарты-Малкъарны битеу шахарлары эм районлары бла, къазауат баргъан жерле бла ётгенди.    

Эки мингден артыкъ уула бла чулгъам сыйыргъандыла

МВД-ны КъМР-де наркотиклени законсуз сатыу-алыугъа къажау бёлюмю оператив-излеу ишлени кезиуюнде ФСБ-ны КъМР-де управлениясыны къуллукъчулары бла бирге эм «Гром» энчи организацияны болушлугъу бла Прохладна районда Прималкинский элни къатында агъачда, уулу зат букъдура тургъанлай, бир эр кишини тутхандыла. Алайдан полициячыла бастырылып тургъан 296 хуржунну къазып чыгъаргъандыла. 

Эм уллу ёлчемледе ууланы сыйыргъандыла

Наркотиклени законсуз сатыу-алыугъа къажау оператив-излеу ишлени кезиуюнде ФСБ-ны эм  МВД-ны КъМР-да управленияларыны  келечилери республикагъа эм уллу ёлчемледе наркотиклени келтирген эки тыш къыралчыны тутхандыла, деп билдиргендиле ФСБ-ны КъМР-да пресс-службасындан. 

Таулагъа ёрлеуге къатышхандыла

Росгвардияны спортчулары Къабарты-Малкъарда спортну экстремал тау тюрлюлеринден XIV халкъла аралы фестивальгъа къатышхандыла. Эришиуле Уллу Хорламны 78-жыллыгъына аталгъандыла ала Элбрусда немец-фашистле бла уруш болгъан жерледе барадыла, деп билдиредиле КъМР-да Росгвардияны пресс-службасындан.

Анасын фатарсыз къойгъанды

Республикалы телеканалладан биринде быйыл 10 майда нальчикчи тиширыуну юсюнден хапар билдирилгенди. Урунууну ветераны  жашы, аны  алдап, фатарын сыйыргъанын айтханды эмда кёп жылланы ичинде  юйюрю бла бирге аны кёлюн сындырып сёлешгенлерине, зорлукъ сынатханларына тарыкъгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Право