Право

Хакълары къайтарылгъандыла

 КъМР-ни прокуратурасы бардыргъан тинтиуледен сора 83 ишчини урунуу эркинликлери сакъланнгандыла.     

Эртте-кеч болса да, борчну тёлерге тюшерикди…

Арт жыллада къыралда адамлагъа кредит ахча берген гитче финанс организацияла аслам жайылгъандыла. Жашау болумлары къолайсыз болгъан гражданла аладан ахча аслам аладыла.

Жолда бузукълукъла ючюн жууаплылыкъ къатыланнганды

Жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъла ючюн жууаплылыкъны къатыландырыугъа бурулгъан праволу актла къабыл кёрюлгендиле. Ол санда машинаны жюрютюрге энчи эркинликлери болмай, руль артына олтургъанлагъа да.

Борчлары болгъанланы къаллай эркинликлери бардыла

Тюнене РФ-ни Сюд приставларыны федерал службасыны регион управлениясында коллекторланы ишлерине жораланнган пресс-конференция ётгенди. 

Законсуз байыкъланнганды

КъМР-ни прокуратурасы коммерциялы организацияладан бирини оноучусуна ачылгъан уголовный ишни сюдню къараууна бергенди. Ол законлагъа бузукълукъла этип, предприниматель иш бла кюрешгени эмда 17 миллион сом файда алгъаны бла байламлы терсленеди. 

Отлукъгъа багъала къалай къуралгъанларына къараллыкъды

Монополиялагъа къажау федерал службаны КъМР-де Управлениясыны келечилери бензинни бла дизель отлукъну сатыуда бузукълукъла этилгенлерин бла къалгъанларын тинтирикдиле. Ол жаны бла буйрукъну службаны ара аппараты нефтьден этилген затланы рыногунда болумну тинтиуден сора бергенди. 

Къысха заманны ичинде парламентаризмни айнытыуда жетишимле болдурулгъандыла

Быйыл КъМР-ни Парламенти къуралгъанлы 30 жыл толады. Республикада парламентаризмни мурдорун салгъан, законодательный базаны айнытыугъа магъаналы юлюш къошхан адамладан бири Бечелланы Борисни жашы Илиясды. 

Жууапха тартыллыкъды

Кёп болмай Россейни МВД-сыны Зольск районда наркотиклени жюрютюуге контроль этиу къауумуну келечилери оператив-излеу ишлени кезиуюнде гурушхалыкъ туудургъан Светловодское элде 19-жыллыкъ жашны тутхандыла.

Бузукълукъ ачыкъланмагъанды

Кёп болмай Россейни МВД-сыны Черек районда бёлюмюнде полицияны энчи автотранспортуна тынгылы къаралгъанды. Аны магъанасы – профилактика халда жолда аварияладан эм башха хаталадан сакъларгъады. 

Аналыкъ капиталны – турмушну игилендириуге

2023 жылда Къабарты-Малкъарда 1795 юйюр аналыкъ капиталны жашау-турмуш болумларын игилендириуге хайырланнгандыла. Аны бла байламлы Социал фонд юй ишлеген организацияланы, банкланы, жашау журт кооперативлени эм фатар неда юй сатхан адамланы счётларына бир миллиард сомдан артыкъ ахча кёчюргенди.

Страницы

Подписка на RSS - Право