Билим

«Жюрек жылыуубузну ёсюп келген тёлюге берирге итинебиз»

Арт кезиуде школгъа дери билим бериуге да аслам эс бурула, энди республикада садикледе жерле жетиширча болгъаннга саналады. 

Бек башы - жаш адамланы тарыхны не къадар терен билирге итиниулюклериди

Бу кюнледе «Призвание» медицина колледжде  тарых магъаналы «Ахыр трибунал» деген  битеуроссей конкурс бардырылгъанды.

Эл устазы

Теммоланы Мусса малчылыкъ бла кюрешген юйюрде 1916 жылда туугъан эди. 

Жашауну сакъларыкъ жорукълагъа юйрете

Нальчикде бир-бир предметледен терен билим берген А. С. Пушкин атлы бешинчи номерли орта школда ТОК-ДЕРС ётгенди. Аны бла «Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю жангы коммуникациялы проектини биринчи атламын этгенди.

Хар сабий да, энчиликлерине къарамай, окъуялырча, усталыкъ да алалырча

Саулукълары, акъыллары жаны бла да энчиликлери болгъан сабийле  тийишли билим алалырча этер ючюн энчи болумла къуралыргъа керекдиле. Анга инклюзив билим бериу дейдиле. Бизни республикада ол жаны бла  иги  тюрлениуле эсленедиле, болсада  тамамланыуну излеген жумушла да бардыла. Аланы эмда кёп башха затланы юслеринден хапар айтады КъМР-ни жарыкъландырыу эмда илму министрини орунбасары Екатерина Мисостова.

Анга бек уллу саугъа окъуучуларыны жетишимлериди

Устаз, баям, уста деген сёзден  чыкъгъан болур.

Тамблагъы кюнню усталыгъы

Кёп болмай битеуроссей форумну чеклеринде компьютерден билим  бериу провайдерледени бири бардырып  Къабарты-Малкъар къырал университетде “В IT и точка” темагъа жоралап конференция болгъанды. Быллай жыйылыуну баш магъанасы жаш адамланы  тамблагъы кюнню усталыгъына - информация технологиялагъа   эслерин бурургъады. Анга эки жюзге жууукъ студент къатышханды. 

Татлы ашарыкълары бла къууандырыр умутлуду

Бюгюнлюкде жаш тёлюбюзде, къабыргъаларын жашаугъа жарашдыра, къол хунерлери бла кеслерине жол табып, тутхан ишлеринден зауукълукъ алгъанларындан сора да, этген затлары бла бирсилени къууандыргъанла да аз тюйюлдюле. Аладан бириди хасаниячы къыз Этезланы Светлана.

17 ноябрь- студентлени халкъла аралы кюнюдю. Аны бла байламлы Къабарты-Малкъарны баш вузларында болгъанбыз.

Вузда билим алгъан къайсы жаш адамны окъуудан сора да, кюн сайын сейирлик  ишле, тюбешиуле, танышыула  сакълайдыла. 

Алимле бла бизнесменле экономиканы айнытыргъа таукелдиле

 Россей «Илму» миллет проектге кёре, 2024 жылгъа илму  эм инновациялы проектле жаны бла  беш алчы къыралны тизмесине чыгъарыргъа керекди. 

Страницы

Подписка на RSS - Билим