Билим

Хорлам бла къайтханды

Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина колледжини «Эльбрус» атлы командасы кёп болмай Нижний Новгородда «По тылам фронтов» деген халкъла аралы топографиялы оюнланы ахыр урумуна къатышып, андан хорлам бла къайтхандыла. Эсигизге салайыкъ, бу проект «Билим бериу» миллет проектни «РФ-ни инсанларын патриот ниетледе юйретиу» деген федерал проектин жашауда бардырыуну чеклеринде къуралгъанды.

Бал чибинлени тарыхындан

Бал чибинле, дунияны башына, адам улудан да иги кесек алгъа жаратылгъандыла. Къурт-къумурсха къауум 140 миллион жыл алгъа жайылгъандыла.

Сабийлени саулукъларын кючлейдиле

Инсанны гитчеликден да саулугъун сакълауда, аны низамгъа бла салгъан муратына жетиуде итиниулюкге юйретиуде физкультура энчи жерни алады. Совет Союзда, бюгюнлюкде Россейде да анга уллу магъана берилгенди, мектепледе физкультурадан дерсле дайым бардырыладыла. Бу предметден устаз дерсин сабийлени энчиликлерин эсге алып къураргъа, алагъа саулукълу жашау бардырыуну юлгюсю болургъа тийишлиди.

 

«Билимими туугъан жеримде хайырланыр умутдама»

Жаш тёлюбюз окъууда, ишде да бет жарыкълы бола, бизни кёллендиргенлей келеди. Бюгюнлюкде аланы танг кесеги къыралыбызны эм белгили вузларында билим алгъанлары уа ахшы шартды. Аладан бириди Михиталаны Маликат да.

«Эришиуледе устаз кесине аслам сейир затны ачады»

Шимал Осетияны билим бериуде ишлегенлени усталыкъларын ёсдюрген республикалы институтуну башламчылыгъы бла къуралгъан эмда бардырылгъан «Биз башхалабыз, алай эсе да, барыбыз да тенгбиз!» деген халкъла аралы конкурс былтырны  аягъында онекинчи кере озгъанды.

Ахшы ишлери бла атын айтдыргъанды

Алтууланы  Рамазанны жашы Хажи-Мурат   66 жыл жашап, къыйын ауруудан сора дуниясын алышханды. Ёмюрю къысха болгъанлыкъгъа, кёп ахшы ишлери бла  атын айтдыргъанды. 

Финансдан жаш тёлюню ангылауу болурча

Учи.ру деген билим бериу платформада финанс окъуулулукъдан бла предпринимательстводан олимпиада ётгенди. Аны Россейни Банкы, РФ-ни Финансла эмда Экономиканы айнытыу министерстволары къурагъандыла.

Эм иги психолог бла насийхатчы-устаз сайланнгандыла

Бу кюнледе  «Россейни устазы – психологу 2023» деген битеуроссей конкурсну регионлу  уруму бошалгъанды. Быйыл ол биринчи кере бардырылып,  Къабарты – Малкъарда психологланы усталыкъларын ёсдюрюрге себеплик этерикди.

 

«Ана тилибиз сейирлик ариуду, аны тауушлары аламатдыла»

Сабийлени ана тиллерине юйретиуде мектеплеге бла устазлагъа уллу жууаплылыкъ салынады. Тырныауузну В.Г Кузнецов атлы 6-чи номерли мектебини малкъар тилден бла адабиятдан бийик категориялы устазы – директорну башланнган билим бериу жаны бла орунбасары Башийланы Фарида аны сыйлы борчуна санап ишлейди. Сабийлени окъутууда болдургъан жетишимлери ючюн анга «Россей Федерацияны битеулю билим бериуюню сыйлы ишчиси» деген ат берилгенди.

Иш бла жалчытыуну къайгъысын кёре

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни   архитектура, къурулуш эм дизайн институтунда «Приоритет 2030» айнытыу программаны   чеклеринде  карьераны кюню ётгенди.  Институтну таматасы, техника илмуланы доктору, профессор Толя Хежев жыйылыугъа келген предприятияланы таматаларына, студентлеге эм коллегаларына  ыразылыгъын билдире,  къыйматы  бла шагъырей этгенди. Сёз ючюн, былтыр  институт 65 жыллыгъын белгилегенин, ол кезиуге вуз аслам жетишимлери бла махтаныргъа боллугъун да чертгенди.  Бусагъатда институтда бийик эм орта профессионал билим берген  юч кафедра бла дизайн колледж ишлегенин, салаулай алып айтханда,  алада 900 адам окъугъаны да ачыкъланнганды. 

Страницы

Подписка на RSS - Билим