Билим

Юйюрню жылына аталгъанды

Къабарты-Малкъар къырал университетде ингилиз тилден олимпиада бардырылгъанды. Аны башламчылары уа, хар замандача, СГИ-ни тыш къыраллы тилле кафедрасыны келечилери  болгъандыла.

Алчыла белгиленнгендиле

Сабийлени бла жаш тёлюню чыгъармачылыкъ юйюнде Къабарты-Малкъарны окъуучуларыны «Умники и умницы» атлы регион даражалы онунчу гуманитар телеолимпиадаларыны ахыр уруму озгъанды. Интеллектуал жаны бла эришиуню финалына уа республиканы башха-башха школларыны онунчу классларындан жыйырмадан аслам жаш бла къыз къатышханды. 

Оюнлагъа къатышхандыла

«Келир заманны къоруулаучулары» атлы аскер-спорт оюнну округлу уруму Ингуш Республикада «Мужичи» спорткомплексни мурдорунда бардырылгъанды. Ол а «Билим бериу» миллет проектни «Регионла жаш тёлюге» деген бёлюмню чеклеринде къуралгъанды эмда бирни сынамы бла шагъырейлениуню, ёсюп келген тёлюню патриот ниетледе юйретиуню майданына саналады. Анга уа Нальчикни алтынчы номерли школуну келечилери да къатышхандыла.

Ишлери бла шагъырейлендиргендиле

Кёп болмай Нальчикде «Лаборатория робототехники» деген жаш тёлю инновациялы чыгъармачылыкъ ара къурап 6-14 жыллыкъ сабийлени арасында робототехникадан эришиуле баргъандыла. Бу жол анга алтмышдан аслам жаш фахму къатышхандыла.

Жангы даражагъа чыкъгъанды

Нальчикни «Успех» атлы билим бериу арасы ЮНЕСКО-ну Ассоциациялы школу деген даражагъа тийишли болгъанды. Быллай мектеплени къаууму уа эм алгъа 1953 жылда ачылгъан эди.

Болжаллагъа тюрлениуле кийирилгендиле

Быйыл мектеплени бошагъанла сайлау халда берлик Бир къырал экзаменледен къайсы болса да бирин жангыдан  жазаргъа онг табарыкъларыны юсюнден къыралыбызны Президенти Владимир Путин кесини жыл сайын Федерал Жыйылыугъа этген Посланиясында айтхан эди. Ол а сынауланы бардырыуну бла къурауну системасын игилендире бардырыугъа себеплик этериги да чертилгенди.

Хунерлерин ачыкълагъандыла

«Россей школ жаз башы» экинчи Битеуроссей фестивальны Ставропольда озгъан ахыр урумунда эки жюзден аслам лауреатны бла алчыны атлары белгиленнгендиле. Бу проектни «Биринчилени къымылдаулары» жашауда бардырады.

Адамланы солуулары бийик даражада къуралырча

«Туризм эм къонакъбайлыкъны индустриясы» проектни толтурууну чегинде республикада экскурсоводланы эм гидле-тилманчланы аттестациялау барады. Бу кюнледе Курортла эм туризм министерствода ала кезиулю экзаменни бергендиле.

Хунерлилени ачыкъларгъа алланып

Алгъаракълада ишни юсю бла Элбрус районну Элбрус элинде мектепге барыргъа тюшгенди. Анда мен бир аламат  кружокну ишин кёргенме. Анга башчылыкъны Непеланы  Локъманны къызы Сансабил этеди. Аны  сабийле бла ишлегенин кёрген да бек аламат эди. Аны себепли  кружокну юсюнден аслам билирге излеп, аны башчысы  бла тюбешип, ушакъ этгенбиз.

Усталыкъ сайларгъа эм урунургъа да болушадыла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде «Карьераны кюню» болгъанды. Аны кезиуюнде тамата курслада окъугъанла предприятияланы келечилери бла тюбеширге, тюрлю-тюрлю соруула берирге да онг тапхандыла.  Къонакъланы арасында КъМР-ни Парламентинде билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла комитетини таматасы Нина Емузова,  РФ-ни Илму эмда бийик билим бериу министерствосуну стратегиялы проектле жаны бла бёлюмюню аналитиги Эльдар Балкаров,  урунуу эмда социал къоруулау министерствону информация-аналитика бёлюмню таматасы Мадина Кожакова,  Пенсия фондну республикада бёлюмюню  энчи эм социал  страховка берген управлениясыны таматасыны орунбасары  Алим Макоев, Нальчикни 4-чю номерли гимназиясыны ингилиз тилден устазы Диана Болотокова эм башхала болгъандыла. 

Страницы

Подписка на RSS - Билим