Билим

Сынауланы эсеплери ышандырадыла

Орус тилден Бир къырал экзаменни саулай да республикада 4420 адам бергенди. Сынаула эки кюнню ичинде бардырылгъандыла. Сексен баллдан жюзге дери 950 окъуучу тийишли болгъанды. Быйыл бу предметден ЭГЕ-де эм бийик баллны уа онеки жаш бла къыз алгъандыла. Аланы арасында жетеулен Нальчикни школларындандыла, андан къалгъанлары уа Яникой, Хатуей, Огъары Куркужин элледен эмда Нарткъаладандыла.

Абаданлагъа бла иш табалмагъанлагъа – жангы усталыкъла

«Иш бла жалчытыугъа себеплик» федерал проектге тийишлиликде, къошакъ билим бериу программала бардырыладыла, бу жумушха республиканы колледжлери барысы да къатышадыла, деп билдириледи Курортла эм туризм министерствону телеграмында. 

«Сабийлени патриот ниетде юйретиуге аслам эс бурабыз»

Долинскде 8-чи  номерли мектебинде сабийлени патриот ниетде юйретиу жаны бла уллу иш бардырылады. 

Полициячыла солуу лагерьни жокълагъандыла

«Къабарты-Малкъар наркотиксиз» акцияны чеклеринде Россейни Ич ишле министерствосуну  Элбрус районда бёлюмюню къуллукъчулары Тырныауузну 6-чы номерли орта школунда солуу лагерьге къонакъгъа келгендиле.

«Спортну аслам тюрлюлерин айнытыргъа тийишлиди»

Алгъа заманлада Пионерлени двореци (бюгюн Сабийлени эм жаш тёлюню чыгъармачылыкъ двореци) къошакъ билим берген кёп профильли учрежденияча ишленнгенди, анда Туризм эм краеведение бёлюм 1985 жылда ачылгъанды.

Ахшы муратлагъа элтген ышаннгылы атламла

Жыл сайын школланы тауусхан жашларыбыз бла къызларыбыз кеслерини жетишимлери бла жаланда аланы окъутханланы эмда ёсдюргенлени къууандырып къоймай, бизни да ёхтемлендиредиле. Айхай да, ол жетишим Бир къырал экзамен бла да байламлыды. Хар жолдан ЕГЭ-леде жюз балла алгъанларыбыз, аланы ол неда бу предметни жашырынлыкъларына тюшюндюргенлерибиз, юйретгенлерибиз энчи ыспасха, хурметге тийишлидиле.

Зауукълукъ ала, саулукъларын да кючлендире

Тырныауузну Совет Союзну Жигити В.Г. Кузнецовну атын жюрютген 6-чы номерли орта мектебинде июньну аллындан башлап «Горные ручейки» деген кюндюзгю лагерь ишлейди. 

«Сынаула жаланда окъуучуну билимин ачыкълап къоймай, аны устазыны ишини даражасын да баямлайдыла»

Усталыкъ бла байламлы сайлауларын бош анстан этмегенлерин ачыкълап,  тюрлю-тюрлю конкурслада айырмалылыкъларын кёргюзтген жаш устазларыбыз арт кезиуде бизни кёллендиргенлей келедиле. 

Мураты алгъа талпындырады

Проект-илму ишни бардырыу Тырныауузну 5-чи номерли гимназиясында билим бериуню биркесегиди.

Ахчаны жюрютюрге гитчеликден юйренирча

Россейни Банкы быйыл жаз башында бизни республикада 235 орта школда финанс окъуулулукъну дерслерин бардыргъанды. 

Страницы

Подписка на RSS - Билим