Календарь событий

27 апреля 2024

Къадар болмаса…

Бюгюн сизни огъурлу къоншум Батырбек Гукетловну эсгериулерини кезиулю кесеги бла шагъырей этерге сюеме. Сабийлигини юсюнден эсгере, акъсакъал суудан толу чунгургъа кетип тургъан 5-жыллыкъ таулу жашчыкъны ёлюмден къалай къутхаргъаныны юсюнден хапарлагъанды…

Усталыкъ сайларгъа эм урунургъа да болушадыла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде «Карьераны кюню» болгъанды. Аны кезиуюнде тамата курслада окъугъанла предприятияланы келечилери бла тюбеширге, тюрлю-тюрлю соруула берирге да онг тапхандыла.  Къонакъланы арасында КъМР-ни Парламентинде билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла комитетини таматасы Нина Емузова,  РФ-ни Илму эмда бийик билим бериу министерствосуну стратегиялы проектле жаны бла бёлюмюню аналитиги Эльдар Балкаров,  урунуу эмда социал къоруулау министерствону информация-аналитика бёлюмню таматасы Мадина Кожакова,  Пенсия фондну республикада бёлюмюню  энчи эм социал  страховка берген управлениясыны таматасыны орунбасары  Алим Макоев, Нальчикни 4-чю номерли гимназиясыны ингилиз тилден устазы Диана Болотокова эм башхала болгъандыла. 

Онг тапдырыр орунуна...

Арт заманда кёп эшитеме жаш тёлюбюз юйюр къураргъа итинмейди деп. Аны бла байламлы  мен да кесими жашаууму хапарын айтырыгъа сюеме.

Аскерчи, актёр, ата...

Бюгюннгю ушакъ нёгерим къашхатаучу Чеченланы Борисни жашы Эльдарды. Таулу жашны юсюнден биринчи кере мен ол 2012 жылда «Бригада. Наследник» деген фильмде Саша Белыйни ойнагъан Сергей Безруковну бир кезиуге алышханы бла байламлы эшитген эдим. Дагъыда ол «Склифосовский», «Кухня», «Ольга» деген россейли сериаллада ойнагъанды.

Таркъаймазлыкъ насып

Этезланы Зарифни юйюрю  Булунгуда жашайды. Ол кеси да бу элде уллу юйюрде ёсгенди, беш жаш бла эки къыз болгъандыла.

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.В.Коковну Россейли парламентаризмни кюню бла алгъышлауу

Хурметли сенаторла бла депутатла!
Сизни Россейли парламентаризмни кюню бла жюрегимден къызыу алгъышлайма!
 

Республиканы къаууму – биринчи

Нальчикде дзюдодан Сбербанкны кубогуна регионла аралы эришиу бардырылгъанды. Анга къыралны 7 субъектинден 200-ден аслам спортчу къатышханды. Битеукоманда эсепде эм кючлю Къабарты-Малкъарны къаууму болгъанды, экинчи жерге – Шимал Осетия-Аланияны, ючюнчюге уа – Чеченни келечилери чыкъгъандыла.

Каратечилерибиз – эм кючлюлени санында

Невинномысск шахарны «Олимп» спорт арасында каратени киокусинкай тюрлюсюнден «Кавказны къабакълары» деген ат бла Ставрополь крайны биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъандыла. Анга башха-башха жыл санлада 266 спортчу къатышханды.     

«Сабийле кеслери араларында байламлы, бир бирге къаршыракъ болурларын сюеме»

Хурметли окъуучуларыбызны Элбрус районну Тырныаууз шахарында жашагъан бир юйюр бла шагъырей этерге сюеме. Юйюрню таматасы Тебаланы Муслим бла танышханымда, жаш болса да, башды деген оюмгъа келгенме. Жыйырма жылны бир бирге хурмет эте, беш сабий ёсдюрген бек жууаплы жумушду. Аны тынч бла къыйын болгъаныны, чынтты насыпны не болгъаныны юсюнден сёлешгенбиз Муслимни юй бийчеси Валентина бла.