Право

Жаныуарлагъа белги салыу закон быйыл сентябрьде кюч аллыкъды

Бу законну проектин Россейни Правительствосу Къырал Думагъа былтыр ноябрьде жибергенди. Аны РФ-ни Эл мюлк министерствосу жарашдыргъанды. Шёндю анда жаланда эл мюлк маллагъа белгиле салыуну юсюнден айтылады. Алай министерство уа ары юй хайыуанланы да къошаргъа умутлуду, дегендиле Россельхознадзорну Шимал Кавказда регионла аралы управлениясында.

Низамлы болургъа сёз бергендиле

«Сабий-эм багъалы пассажир» профилактика жумушну чеклеринде Черек районну школларында окъугъанла эм сабий садлагъа жюрюген балачыкъла бла  жолда жюрюуню жорукъларын къайтаргъандыла.

Тёрт жашны тутхандыла

Бу иш бла байламлы РФ-ни УК-сыны 158-чи статьясыны 2-чи кесегине кёре терслеу материалла ачылгъандыла.

Жол-патруль машинаны эгишин бузгъанды

Урван районну прокуратурасы РФ-ни УК-сыны 167-чи статьясыны 1-чи кесегине бузукълукъ этген инсаннга терслеу материалланы къабыл кёргенди.

Къырал казнагъа къоранч 50 миллионнга жетгенди

РФ-ни СК-сыны КъМР-де следствие управлениясыны энчи магъаналы бузукълукъланы тинтиу жаны бла бёлюмюню къуллукъчулары «Капитал-Инвест» компанияны баш бухгалтерине уголовный иш ачхандыла.

Январьда кючюне къаллай федерал законла киргендиле

Айлыкъны бек аз ёлчеми, аналыкъ капитал, спорт бла кюрешгенлеге налог вычет. Дагъыда федерал законлада къаллай тюрлениуле киргендиле кючлерине? Аны юсюнден бу статьяда окъугъуз.

Аманлыкъчыланы ауларына тюшмез ючюн, телефон бла сёлешгенлеге ишекли болургъа

Сбербанкдан эсгертгенлерине кёре, аманлыкъчыла организацияны къоркъуусузлукъ бёлюмюню ишчилерибиз деп, адамлагъа сёлешедиле эм ахчаларын урлайдыла. Ала банк сизни картагъыз бла ишеклик туудургъан операцияла этилгендиле деп, аны юсюнде жазылгъан данныйлени бла артында къоркъуусузлукъну кодун, сора ийген смс-леринде келген тарихлени айтырыгъызны тилейдиле. Сёлешген адам бу информацияны излегенлей, мычымай, телефонну салып къойсагъыз игиди. Инсан хакъсыз объявлениялада атын бла телефон номерин къойгъан эсе, хыйлачыла алыучуну атындан сёлеширге да боллукъдула.

Къауум къурап, сауутла сатхандыла

Къуралгъан аманлыкъчы къауумну башчысына ачылгъан уголовный иш Нальчикни шахар сюдюню къараууна берилгенди. Ол законсуз сауутланы сатханы ючюн терсленеди. Аны юсюнден бизге республиканы прокуратурасындан билдиргендиле.

Бир жерде – эки авария

Полициячыла «Прохладный-Бахсан-Элбрус» жолда болгъан аварияны сылтауларын тинтедиле. Толу болмагъан шартлагъа кёре, аны кезиуюнде эки адам ауушханды, ючеулен, ол санда сабий да, больницагъа жетдирилгендиле.

Машинаны жюрютюрге эркинликсиз къалмаз ючюн

2022 жылда машинаны жюрютюрге эркинлик къаллай бузукълукъла ючюн эм ненча заманнга сыйырылыргъа боллукъду?

Страницы

Подписка на RSS - Право