Саулукъ

«Тауланы таза суулары – бизни байлыгъыбыздыла»

Хар жерни кесини ашы – сууу. Суу таулулада бек кючлю зат болгъанды. Алимле жаланда жыйырманчы ёмюрде билгендиле аны эси болгъанын. Алай таулу жомакъланы окъусанг, кёресе: ата-бабаларыбыз эртте билгендиле сууну кючюн, ансыз жашау да болмагъанын. Аны юсюнден биз химик, эколог эм психолог Азаматланы Малляш бла ушакъ этгенбиз.

 

Саулукъгъа сакълыкъ-узакъ ёмюрню мурдору

Адамны ёмюрн узайтыр ючюн  не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан  бла ушакъ этгенбиз.

Жетишимли таулу къыз

Белгили эндокринолог, медицина илмуланы кандидаты, бызынгылы Ахкёбекланы Нелляны илму статьялары Испанияда, Англияда, Италияда, Польшада эмда Финляндияны медицина журналларында басмаланнгандыла.

«Къан басымыгъыз мардада тутурча, бир затха асыры бек къууанмазгъа неда къаты ачыу этмезге кюрешигиз»

 Эрттенликде уяннганлай, башынгы жастыкъдан айыралмай къалсанг, ангылайса: биягъы къан басым.  Жаз башы, жауунла, кюн бирде жай, бирде къыш, къан басымны терк тюрленнгени…Не зат этерге боллукъду? Кеси- кесибизге къалай болушайыкъ? Аны юсюнден врач Рахайланы Людмила айтханды.

 

Жаз башында бютюн бек къозгъалады

Жаз башы бла чууакъ кюнле келедиле, табийгъат жашнап башлайды. Жамауатны иги кесеги бу кезиуню ашыгъышлы сакълайдыла.  Болсада ол бир-бирлеге уллу сынау болургъа тюшеди.  Битимле чакъгъан кезиуде чючкюрюп, жётел этип, кёзлери кичитип, бурун суулары барып жунчугъанла бардыла.  Статистикагъа кёре, кезиулю аллергияладан абаданланы 40 проценти къыйналадыла. Апрель бла май айлада терекле, юлкюле да къыстау чакъгъанда, ол иги да кючлениучюдю. 

Узакъ ёмюрню мурдору

КъМР-ни оноучуларыны башламчылыкълары бла онкология араны мекямыны къурулушу андан ары бардырылады. Аны 2025 жылда битдирирге белгиленеди. Аны юсюнден КъМР-ни Парламентинде къуралгъан «тёгерек столда» саулукъ сакълау министрни  орунбасары Заурбек Батыров билдиргенди.

Адамны ариулугъу ич дуниясы бла къаты байламлыды

Неди ариулукъ? Адамны нюрю? Ышаргъаны? Огъурсузла уа боламыдыла ариула? Табийгъат саугъалагъан сыфатны къалай сакъларгъа керекди терк бузулуудан? Бу соруулагъа жууап излей, косметолог Хуболланы Мадина бла тюбешгенбиз.

 

«Хар инсан да саулукълу болса сюеме»

Медицинагъа хар врачны жолу энчиди. Акъ халат кийиу адамлагъа игилик тежеуге тенгди. Ахкёбекланы Ахматны къызы Зайнаф Тёбен Чегемде терк медицина болушлукъну врачы эм «Ариана» медицина араны терапевти бла дерматологу болуп ишлейди.

Жангы излемлеге келиширикди

Бу кюнледе КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов Нальчикде ишлене тургъан эм уллу поликлиникаладан биринде болгъанды.

Жангызды эмда къыйматлыды

 Кёп болмай Нальчикни кардиология арасында КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатовну къатышыуу бла ишчи кенгеш болгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Саулукъ