Саулукъ

Диспансеризацияны магъанасы уллуду

Кесини саулугъуна тынгылы къаратыргъа, халин тинтирге сюйген инсаннга диспансеризация деген амал барды. Ол жумушну къырал хакъ алмай береди.

Ашмы – ууму?

Къалай къуралгъанды адамланы ашлары озгъан ёмюрледе? Бусагъатда мардалада  кёп тюрлениуле бармыдыла? Аны юсюнден врач Чеченланы Аминат бла ушакъ этгенбиз.

Жалгъан хапарлагъа ийнаныу хайыр келтирмез

Бусагъатда  кёпле Интернетни хайырланып, жалгъан затлагъа ийнанып турадыла. Жахилликден чыкъгъан мифлени юслеринден врач Биттирланы Асият бла ушакъ этгенбиз.

«Сангырау болуп къалмазгъа кёп амалла бардыла»

Биз музыкагъа тынгылайбыз. Жууукъ адамларыбызны сёзлерине,  назмуланы кёлден окъугъаныбызда, аланы эшитгенибизге къууанабыз.

Саулукълу жашау этиуню юсюнден энтта да бир кере

Жыл саны жетгени бла байламлы аурууланы эм къартлыкъны къалай тыяргъа боллукъду. Аны юсюнден профессор Алексей Москалёвну статьясында былай айтылады:

Бауурну циррозу багъылады

Бауурну циррозу къыйын аурууладан бириди. Медицина литературада аны юсюнден къууандырырча зат жокъду.

Чархыбызда тюрлениулени билирге керекбиз

Биз тохтамай тебип, къымылдап тургъан дунияда жашайбыз. Космосда кенгликни къымылдап (пульсация) турууу, жулдузланы, жылны, кюнню бла кечени алышыныулары бола эсе, мында уа жерде жукъуну бла уянып турууну, солуу алыуну, жюрек шаугютлени ишлеп кенгере, къысхара турууларыны эм башха затланы ритмлери барадыла. Пульсация неда къымылдап туруу-жашауну белгисиди, битеу да жаны болгъан затланы белгисиди.

Жангы рентген комплексле хайырлыдыла

Къабарты-Малкъарда багъыу биригиулени  жангы рентген оборудование бла жалчытадыла. Республиканы Правительствосуну порталында айтылгъаннга кёре  бу иш «Саулукъ сакълау» миллет проектни чеклеринде тамамланады.

«Эрттенликде жуууна эсегиз, ахырында салкъын суу бла чайкъалыгъыз»

Бусагъатда бизни республикада жангы юйле ишленедиле, алада уа хар ким ремонтну кесини акъылына кёре этеди. Бирле ванна саладыла, башхала уа душ... Къайсы тап келеди саулукъгъа? Аны юсюнден терапевт-дерматолог Бёзюланы Джамиля бла ушакъ этгенбиз.

 

Адамны не зат насыплы этеди?

Бизни не зат насыплы этеди? Аны юсюнден психолог Аппайланы Жаннета бла ушакъ этгенбиз.

 

Страницы

Подписка на RSS - Саулукъ