Саулукъ

Эт ашамагъанла арыкъ боламыдыла?

Жер башында вегетерианецле кёпден-кёп болуп барадыла. 

«Сабий саулукълу болур ючюн, анга сюймеклик керекди»

Бизни къыралда педиатрланы профессионал байрамлары бла Сабийни кюню бирге байланып, экисин да бир кюнню ичинде ноябрьде белгилейдиле. Барыбыз да ангылагъандан, ол а бошдан тюйюлдю. Байрамланы эм баш мураты гитчелени саулукълары бла байламлыды.

Мекямы жангыртыллыкъды, багъыучу онглары да ишленирикдиле

Бу кюнледе Нальчикни Вольный Аул микрорайонунда  орналгъан  поликлиникагъа тынгылы ремонт этиле турады. Ол 1986 жылда ишленнгенди, болсада  аллай бир заманны ичинде анга  тынгылы  къаралмагъанлай тургъанды.

Ичген затларыбызны бла саулугъубузну байламлыкълары

Кюн сайын ичген чайыбыз, башха затларыбыз саулугъубузну къалай тюрлендиредиле? 

Аш орунну сакълауну амаллары

Мындан талай жыл алгъа алимле адамны киндигин тинтип къарагъандыла да, анда бактериаланы 1400 тюрлюсюн тапхандыла. Аладан 662 тюрлюсю илмугъа ары дери арталлыда белгили болмагъандыла.

Эллиле намысларын кёредиле

Акъ-Суу уллу эллерибизден бириди. Анда бусагъатда сабийлени саны сегиз  жюзден  асламды.  Ала сау-саламат ёсер, аурумаз, жукъгъан, башха аурууладан къыйналмаз ючюн, заманында дарман саладыла, аланы айныуларыны биринчи  айларында, андан сора уа тохташдырылгъан графикге кёре элни амбулаториясыны  врачы –Аналаны Сагидуллахны къызы Хайырланы Зайнаф эмда аны биргесине ишлеген медсестра Рахайланы Хамматны къызы Фатимат битеу керекли затланы этедиле.

Кесекледен сакълагъан битимле

Ашагъан ашыбыз татыулу болгъаны бла къалмай,саулугъубузну кючлерге болушхан кёп тюрлю витаминледен да бай болургъа керекди. Сууукъла келирни аллында кесекледен сакъларгъа боллукъ бир ненча ашарыкъ бла шагъырей этерге сюебиз.

«Коронавирус бла кюрешни унуталлыкъ тюйюлме»

Элбрус районну ара больницасыны баш врачыны поликлиника иш жаны бла орунбасары Тилланы Айшат саулукъ сакълау бла къадарын байлап, жамауатха болушлугъун аямай келгенли энди отуз жылдан да атлагъанды. Сайлаууна кертичилей къала, саусузлагъа не жаны бла да онг тапдыргъаны ючюн а сагъынылгъан районну администрациясыны, КъМР-ни эмда РФ-ни Саулукъ сакълау министерстволарыны Сыйлы грамоталары, Ыразылыкъ къагъытлары бла да дайым белгиленнгенлей келеди. 2019 жылда уа анга «РФ-ни Саулукъ сакълаууну отличниги» деген даражалы ат берилгенди. Аны биргесине ишлегенле, бютюнда бег а аллына болушлугъун, себеплик этерин излеп келгенле, ол шартха жюрекден къууана, огъурлу, жумушун да тынгылы билген тиширыугъа алгъышларын айтхандыла.

Узакъ ёмюрню жашырынлыкълары: тирилик, жарыкъ кёллюлюк, игиликге ийнаныу

Таулула узакъ ёмюрлюле болгъанлары белгилиди. Бизни заманыбызда ата-бабаларыбызча жашар ючюн не этерге керекди? Аны юсюнден Нарткъаланы больницасыны врачы Бёзюланы Залимхан бла ушакъ этгенбиз.

 

Жарсыугъа эс бёле

Бюгюн саулай дунияда да Болжалдан алгъа туугъан сабийлени халкъла аралы кюню белгиленеди. Бу дата 2009 жылда Къагъанакълагъа болушлукъ тапдырыу европалы фондну башламчылыгъы бла тохташдырылгъанды. Шёндю аны 100-ден аслам къырал белгилейдиле.

Страницы

Подписка на RSS - Саулукъ