Политика

Башламчылыкъларын кёргюзтюрюкдюле

«Единая Россия» партияны биринчи бёлюмлерини советин къурагъанды. Анга 89 регионну келечилери киргендиле.

СВО-гъа къатышханланы сынамлары, билимлери мамыр жашауда да керекдиле

«Единая Россия» СВО-гъа къатышхан 342 инсанны къыралда тюрлю-тюрлю айырыулагъа кёргюзтгенди. Партия алагъа айырыу кампанияны кезиуюнде не жаны бла да болушлукъ этерикди.

Хунерли аскерчи, иги нёгер, намыслы улан

Тамата прапорщик Татталаны Элдарны жашы Зауурну аты Сирия Республикада шахарладан биринде орамгъа аталгъанды, анда эсгериу къанга да орнатылгъанды. Екатеринбургда таулу жаш къуллукъ этген аскер бёлюмде баннерде сураты тагъылгъанды, аны хурметине туугъан эли Кёнделенде эсгертме салыннганды, школда юнармиячыланы къауумуна да аны аты берилгенди.

Къыралны ичинде туризм айнырча

Премьер-министр Михаил Мишустинни башчылыгъында болгъан жыйылыуда «Туризм эм къонакъбайлыкъны индустриясы» деген жангыртылгъан миллет проектни 2030 жылгъа дери бардырыу сюзюлгенди, деп билдиредиле республиканы Курортла эм туризм министерствосундан.

Казбек Коков школчуланы окъууларын бошагъанлары бла алгъышлагъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Къабарты-Малкъарны  школчуларын  мектепледе окъууларын бошагъанлары бла алгъышлагъанды

 

Туризм адамланы къолайларына келиширча

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны жыйылыуунда республикада ич туризмни айнытыуну, аны хайырлылыгъын ёсдюрюуню, аны бла бирге регионда солуу адамлагъа асыры багъа болмазча этиуню амалларын сюзгендиле.

 

Жол ишле андан ары бардырыладыла

Чегем районда Чегем 2 – Булунгу трассаны 27 километр узунлугъунда жангыртыу ишле андан ары бардырыладыла. Ол республиканы эм ариу тийреледен  бирлери - Уллу эм Гитче Чегем чучхурлагъа элтген жолду.

Эки жанлы бирге ишлеуню онгларын сюзгендиле

Петербургдагъы XXVII халкъла аралы экономика форумда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Газпромбанкны правленини таматасыны орунбасары Владимир Зауэрс бла ишчи тюбешиую болгъанды. Ушакъны кезиуюнде эки жанлы бирге ишлеуню онглары сюзюлгендиле. Ахырында уа Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосуну бла Газпромбанкны араларында бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салыннганды.

«Единая Россия» айырыула аллы къол кётюрюуню эсеплерин ачыкъ этгенди

Законла чыгъарыучу органлагъа депутатланы, оноучу къуллукъчуланы айырыуну аллында партияны ичинде кандидатланы сайлаугъа 3 миллионнга жууукъ адам къатышханды, ол а айырыучуланы 10 проценти тенглиди.

Сауутланнган кючлерибиз алагъа салыннган борчланы толтурлукъдула

Запад къыралланы келечилери, ол санда Американы Бирлешген   Штатлары, Украинагъа тохтаусуз болушлукъ этип тургъанларына сокъуранып башлагъанча кёрюнеди. Аны баш сылтауу – РФ-ни Сауутланнган кючлери энчи аскер операцияны майданларында украинлы неофашистлени иги да ууатып тебирегенлери баямды.   Башда сагъынылгъан къыралланы бир къауумлары сауутларын Украинагъа берип бошата турадыла, башхалары уа, амалсыздан, аскерчилерин ары иерге хазырбыз деп, хапар жайгъандыла. 

Страницы

Подписка на RSS - Политика