Политика

Жолда бузукълукъла ючюн жууаплылыкъ къатыланнганды

Жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъла ючюн жууаплылыкъны къатыландырыугъа бурулгъан праволу актла къабыл кёрюлгендиле. Аланы бизге КъМР-ни прокуроруну тамата болушлукъчусу Сотталаны Жанна ангылатады.

 

Сабийлени байрамлары болургъа керекди

Донбассдан къачхынчыла болжаллы халда тургъан жерледе «Единая Россияны» башламчылыгъы бла жангы жылгъы назы терекчикле орнатыллыкъдыла. Партия аскерчилени байрамла бла алгъышларгъа хазырланады.

Казбек Коков «муниципал сагъатны» бардыргъанды

КъМР-ни Башчысы ыйыкъ сайын бардырылыучу «муниципал сгъатны» ётдюргенди. Аны ишине КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны Башчысы Мухамед Кодзоков эм муниципал къуралыуланы таматалары къатышхандыла.

Келир кезиуню бюджети биринчи окъулууда къабыл кёрюлгенди

КъМР-ни Парламентини кезиулю пленар жыйылыуунда 2023 жылны эм 2024-2025 план кезиуню бюджетини проекти биринчи окъулууда къабыл кёрюлгенди эмда быйылны бюджетине тюзетиуле кийирилгендиле. Битеу да бирге депутатла 13 сорууну тинтгендиле. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. 

Бегимлени иги кесеги социал магъаналыдыла

КъМР-ни Правительствосуну кезиулю кенгешинде аслам бегимни проектлери сюзюлгендиле. Бирлери ведомстволаны ишлерин тийишдириу, алгъыннгы оноуланы тюрлендириу, сора дагъыда ЖКХ, арада байламлыкъла къурау эм башха жумушла бла байламлы эдиле. Къолайсызлагъа эмда къыйын жашау болумлагъа тюшгенлени онгдуруу да арт кезиуледе тёреге айланнганды – аны бла байламлы эки бегим къабыл этилгенди. Жыйылыуну Правительствону Председатели Мусукланы Алий бардыргъанды.

Аскерчи борчларын толтургъанлагъа бла юйюрлерине къайгъырыу - баш борч

«Единая Россия» политика партия мобилизация бла аскерге чакъырылгъанланы эм аланы юйюрлерини эркинликлерин сакълайды.

«Ёмюрледен бери келген маданият эмда ниет тамырларыбызны гунч этерге кишиге да къоярыкъ тюйюлбюз»

Бюгюнлюкде  битеу дунияда ырахатлыкъгъа, биз багъалы кёрген адет-тёрелеге, къыралыбызны миллет къоркъуусузлугъуна  да уллу къоркъуу тюшгенин, адеп-къылыкъ сансыз этиле баргъанын кёрюп турабыз. 

Инсанланы излемлерин жалчытыу – баш магъаналы жумуш

«Единая Россия» хазырлагъан тюзетиуле эсге алынып, федерал бюджет ахыргъы окъулууда къабыл кёрюлгенди. 

Партияны Халкъ программасы, къытлыкъгъа да къарамай, тамамланады

РФ-ни Къырал Думасыны депутаты Виктория Родина «Единая Россия» партияны Халкъ программасы Къабарты-Малкъарда тири бардырылгъанын айтханды.

Казбек Коков Тимбора Мальбаховну эсгертмесине гюлле салгъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков белгили къырал къуллукъчу эм республиканы айтхылыкъ оноучусун Тимбора Кубатиевич Мальбаховну эсгергенди, ол туугъанлы бу кюнледе 105 жыл болады. КъМР-ни Башчысы Тимбора Мальбаховну эсгертмесине гюлле салгъанды.   

Страницы

Подписка на RSS - Политика