Политика

Халкъ юйюне – Россейге къайтыр муратын толтургъанды

30 сентябрьде жангы регионла Россейге  къайтарылгъанларыны кюню биринчи кере белгиленнгенди. Бу тарых магъаналы ишге быйыл бир жыл толгъанды. Статьяда уа бу кезиуню ичинде болгъан ишлени эсгертирге сюебиз.

Себеплик волонтёрлагъа бла сакъатлагъа болушлукъгъа бурулупду

Россейни Къырал думасыны кюз арты сессиясы башланнганды. Къысха заманны ичинде  депутатла бир ненча магъаналы законну проектин сюзгендиле. Бюгюн а волонтёр къымылдаугъа къаллай болушлукъ этиллигини бла саулукъларына кёре чекленнген онглары болгъан инсанлагъа реабилитацияны системасыны юслеринден законланы проектлерини энчиликлерин ангылатыргъа сюебиз.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

Аскерчилеге почта хакъсыз тапдырылады

Россей Федерацияны Къоруулау министерствосу аскерчилеге письмоланы бла посылкаланы тапдыргъан ишин андан ары бардырады.

Жангычылыкъла жолда низамлыкъны жалчытыугъа бурулупдула

Быйыл 1 сентябрьде «РФ-де адамланы эм жюкню женгил таксиде жюрютюуню  эмда бир-бир законланы болумлары кючлерин тас этгенлерини юсюнден» федерал закон кючюне киргенди. Ол 2022 жылла 29 декабрьде къабыл кёрюлген эди. Документ  бу бёлюмде низамны жалчытыугъа бурулупду. Жангычылыкъ бла байламлы биз жылны аллындан бери  жолда жюрюуню жорукъларына энтта къаллай  тюзетиуле кийирилгенини юсюнден  КъМР-ни прокуратурасыны федерал законланы толтуруугъа надзор жаны бла бёлюмюню тамата прокурору Ирина Маденова бла ушакъ этгенбиз.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

Страницы

Подписка на RSS - Политика