Календарь событий

15 апреля 2024

Жангы излемлеге келиширикди

Бу кюнледе КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов Нальчикде ишлене тургъан эм уллу поликлиникаладан биринде болгъанды.

Жангызды эмда къыйматлыды

 Кёп болмай Нальчикни кардиология арасында КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатовну къатышыуу бла ишчи кенгеш болгъанды.

Ол хар жаны бла да юлгю алырча адам эди

…Космосха учууланы башламчыларыны атлары белгилидиле, деген оюм жюрюйдю. Болсада космонавтиканы мурдорун салгъанланы араларында атлары кёп жылланы ичинде жашырынлыкъда тургъан адамла бардыла. Аладан бири Сергей Королёв бла къаты байламлыкъда ишлеп тургъан Энейланы Магометни жашы Тимурду.

 

Къыш озгъанды, алай тамакъ ауруула уа тиридиле

Къыш не кёп созулургъа кюрешсе да, кетди. Энди биз аурумай, къыйналмай, жашап башларыкъбыз … огъесе алай тюйюлмюдю? Асламыбыз ангинадан жаланда жауунла кёп жаугъан, желле ургъан, шулпулу кезиуледе, аякъларыбыз сууукъ болгъанда, жамауат транспортда чючгюрюучюле бла бирге айланнганда, сууукъ апчытхан коллегаларыбыз бла офисде ишлегенде аурурукъ сунабыз.

Фатарланы иелерине – жангы амал

Россейни Къурулуш эм Цифра министерстволарыны башламчылыкълары бла ЖКХ деген къырал информация системаны мурдорунда фатарланы иелерине таплыкъгъа «Госуслуги.Дом» приложение жарашдырылгъанды, деп билдиредиле республиканы курортла эм илму министерствосундан.

«Чепкенлерибизни жаратханла кёп болуп, аланы терк сатып алгъандыла»

Шаханланы Сафарны къызы Фариза халкъыбызны фахмулу къызларындан бириди. Ол эрттеден бери тигиу бла кюрешеди, бюгюнлюкде аны усталыгъын республикада кёпле биледиле, къол ызын жаратадыла. Ол тюрлю-тюрлю фестивальлада, кёргюзтюуледе алчы жерлеге тийишли болгъанлай турады, аны аламат милет оюулары бла кийимлерин «Алтын къол» фестивальда да кёре турургъа онг барды. Ресторанлада, больницада ишлегенле, аны къол ызына бюсюреп, кеслерине энчи иш кийимле тикдиредиле. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

Район къауумланы араларында - эришиуле

«Жигитлени лигасы» интеллектуал-спорт эришиулени чегинде Терек шахарда 2001 жылда эм андан сора жыллада туугъан жашчыкъланы арасында грек-рим тутушуудан республикалы командалы турнир бардырылгъанды.

Спортчуларыбызда – юч майдал

Подмосковьяны Одинцово шахарында тэквондодан 21 жыллары толмагъан спортчуланы араларында Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Анда кеслерин къыралны 30 регионундан мингнге жууукъ спортчу сынагъандыла.

Майдалла, ыразылыкъ къагъыт да

Чуваш Республиканы Чебоксары шахарында каратени бир тюрлюсюнден битеуроссей эришиу болгъанды, анга къыралны 25 регионундан мингден аслам адам къатышхандыла. Бизни республикадан ары аскер искусстволаны «Барс-Тырныаууз» академиясыны келечилери баргъандыла.

Жазылыу башланнганды, почтагъа барыргъа унутмагъыз!

Хурметли жамауат!

Бютюн зауукълу солурча

Жууукъ заманда Чирик кёллени къатында «Голубые озера» деген аты бла адамла заманларын зауукълу ётдюрюрча ара ишленирикди.  Анда тюрлю-тюрлю байрамла эм   акцияла  ётерикдиле. Ол санда маданият жанына аслам эс буруллукъду эм  солугъанлагъа тап болурча бар онгла къураллыкъдыла.