Календарь событий

26 апреля 2024

Жерине кёре мекямы

Дуния жаратылгъанлы бери адам улусу жашаргъа юй-журт, малына халжар, къора, орун, бау, ашын-сууун тутаргъа гуму, тийресин бегитирге хуна ишлегенди. Ол тёре бюгюнлюкде да барады. Шахарлада, элледе кёре турабыз бири биринден ариу юйлени. Сейирлик табийгъатыбызгъа ариу накъышлача къошуладыла ала, къууат бере тийреге. Бирлерини тышлары тюрлю-тюрлю боялып, башхалары къызыл-сары кирпич бла жасалып. Хар бири да кесича ариу.

Нальчикде жууукъ заманда биринчи ИТ-парк къураллыкъды

«Информация технологияла бёлюмню айнытыу-ол экономиканы тутхучлу боллугъуна эмда адамланы жашауларын игилендирирге себеплик этеригини юсюнден къауум кере айтханма. Ол жаны бла Къабарты-Малкъарда бек магъаналы проектледен бирине, Россей Федерацияны Правительствосуну Председателини  Михаил Мишустин къол салгъан проект Шимал-Кавказ федерал округну айнытыу программасына киргенди эмда Нальчикде ИТ-парк къураллыкъды.

Биринчиликни ычхындырмагъанды

Бу кюнледе Дондагъы Ростовда шёндюгюлю пятиборьядан Олимпиада оюнланы эки кере чемпиону Андрей Моисеевни саугъасына Битеуроссей эришиуле ётгендиле. Анга къыралны 10 регионундан 200-ден артыкъ 11-15-жыллыкъ жаш спортчула къатышхандыла. Къабарты-Малкъарны командасы да анда кесини кючюн кёргюзтгенди.

Хар усталыкъны да кесини жашырынлары бардыла

Мени ушакъ нёгерим усталыгъына кёре экономистди. Хаджиланы Ахмат Ленинградны финансла-экономика институтун бошап келгенинден сора, Тырныаууз шахардагъы комбинатда кёп жылланы ишлеп тургъанды. Ол жабылгъанлы кезиуню ичинде уа кесин кёп тюрлю усталыкълада сынагъанды. Алай жашаууну арт 20 жылын а чибинчилик, бал жыйыу бла байлагъанды.

Элни жашаууна къууат берген

Халкъыбыз не заманда да тойну-оюнну сюйген миллет болгъанына кёп шартла бардыла. Аны къобузда бла къыл къобузда аламат сокъгъан келечилеринден бири уа Темуккуланы Манаф болгъанды. Малкъарлы жаш кёчгюнчюлюкде окъуна аслам эс бёлгенди музыкагъа. 

«Къыйын болумлагъа тюшген сабийлеге болушлукъ этиу баш борчларыбыздан бириди»

Элбрус районну Элбрус элини акъылбалыкъ болмагъанланы ишлери жаны бла 1-чи номерли бёлюмюню инспектору, полицияны лейтенанты Къартлыкъланы Хасанбийни къызы Раузат бла бюгюн биз аны ишини юсюнден сёлешгенбиз.

 

 

Элни аллында ыспасха, хурметге да тийишли бола

Къыралыбызда «Россейни эм иги садлары» деген ат бла Битеуроссей ачыкъ-къарау конкурс, талай жылдан бери бардырыла, мектепге дери бёлюмлени айныуларына къошумчулукъ эте, аланы къалай ишлегенлерин да жамауатха ачыкълай келгенли талай заман болады. Бу эришиуге бизни узакъ эллерибизни махкемелери да къатышханлары алагъа кеслерини жетишимлерин, къаллай ызланы эмда мадарланы хайырланнганларын кёргюзтюрге онг бергенинден сора да, бирси, бюгюннгю излемлеге тийишлиликде уруна, бийик кёрюмдюлеге жетген садиклени ишлери бла шагъырейленирге, башхаладан юлгю алыргъа себеплик этеди.

Газет -заманны кюзгюсюдю

Хурметли жамауат!

Бахчаларында - кезиулю ишле

РФ-ни ФСИН-ини КъМР-де Управлениясыны бахчаларында жаз башы кезиулю ишле башланнгандыла.  Бюгюнлюкде 350 гектарда урлукъ салыннганды, - деп билдиргендиле    ведомствону пресс-службасындан.

Аммаларыбызны сюйген оюнлары

«Заманны» бетлеринде миллетибизде жюрюп тургъан оюнла бла шагъырей этиуню андан ары бардырабыз. Басмаланнган материалла эр киши оюнланы юслеринден болгъанларын эслеген болурсуз. Бу жол а къыз тиширыула къаллай оюнла бла жубанып тургъанларын ачыкъларыкъбыз.

Эм ариу спортда – алчы жерле

Дондагъы Ростовну «Левенцовский» спорт арасында эстетика гимнастикадан «Оскар» деген облатсь даражалы тёрели эришиу къуралгъанды. Ана саугъала ючюн алты жыллары толгъан эм андан абадан эм фахмулу спортчула сынашхандыла.