Календарь событий

13 апреля 2024

Бюджет ахчагъа къол жетдиргенди

Экономикада бузукълукълагъа къажау мадарланы толтургъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары Урван районну «Тынгылы къурулушну управлениясы» муниципал казна предприятияны келечисини аманлыкъ ишин тыйгъандыла.

Чыгъармачылыкъ энчилигине – бийик багъа

Кёп болмай Къазан шахарда «Акъ къанатлы» деген XI Битеуроссей кинофестиваль бардырылгъанды. Анга къыралны битеу регионларындан 295 адам къатышханды, ол санда бизни белгили журналистибиз, кёп тюрлю битеуроссей конкурсланы лауреаты

Жашау ызы – игиликге итиниу

Бир-бир адамланы урунуу жолларын бир-эки тизгин бла айтып къояллыкъбыз. Алай ол тизгинледе адамны саулай да жашауу, туугъан жерине, сюйген ишине кертичилиги айтылады. Мен да бюгюн аллай аламат адамны юсюнден хапарларгъа сюеме