Календарь событий

16 апреля 2024

Тутмакъда жыйырма жылгъа дери тутулургъа боллукъду

КъМР-ни прокуратурасы кёп санда наркотиклени сатаргъа умут этген инсаннга ачылгъан уголовный ишни сюдню къараууна бергенди.

Биринчи поликлиника жылны экинчи жарымында хайырланыргъа берилликди

«Нальчикни шахар поликлиникасында къурулуш ишле къыстау бардырыла турадыла, аны быйылгъы жылны экинчи жарымында хайырланыргъа берир мурат барды. Бу проект Россейни Правительствосунда къабыл кёрюлген эди эмда «Саулукъ сакълау» программагъа тюшгенди.

Сыйлы айгъа атап

 «Рамаданны кубогу» деген ат бла «Нальчик» спорт арада самбодан 2012-2014 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында самбодан республикалы эришиу бардырылгъанды.

Хушто-Сырт

Эллерибизни юсюнден билдириуле басмалай турубыз. Бюгюн Чегем тарына кире башлагъан жерде орналгъан элни юсюнденди хапарыбыз.                  Хушто-Сырт малкъар халкъ кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора къуралгъан эллерибизденди.

Жигерликни юлгюсю

Жыйырманчы ёмюрню башында Огъары Чегемде Бапыналаны Каммо деп биреу жашап болгъанды. Бийик ёсюмлю, ариу адам эди ол. Таулуну жашауунда тюбеген къаллай ишни да артха турмай этген. 

«Ишим халкъгъа хайыр келтирсе сюеме»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В. Собинов атлы къырал консерваторияны жетишимли бошагъанды. Бюгюнлюкде ол КъМР-ни Музыка театрыны солистиди.

«Акбарсны» кубогундан – хорламла бла

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.

Уллу эришиуню аллында – ахшы сынам

«Таза тёлю» деген ведомствола аралы битеулю оператив-профилактика операцияны чегинде «Кенже» спорт арада дзюдодан эришиу къуралгъанды, ол Борис Кодзовну хурметине аталгъанды. Анга республиканы районларындан бла шахарларындан 2008-2010 жыллада туугъан 166 спортчу къатышхандыла.

«Психолог изленнгенин кёрюп, уялып юйде кечикгенден хайыр чыгъарыкъ тюйюлдю»

Жаланда таматала угъай, сабийле да къыйналадыла шёндюгю дунияда. Хар болгъан ишни юсюнден интернетде он тюрлю оюм басмаланады, ала къайсына ийнаныргъа билмейдиле. Аман къылыкълы сабийлени саны ёсюп  барады.  Кимди терс?