Илму

Тили жыргъа ушайды

Иги жазаргъа юйренирге боламыды? 

Аллергия аурууладан багъарча жангы амалла

Кёп болмай Нальчикде  Россейде аллергологла бла  иммунологланы  ассоциациясыны жыйырма жыллыгъына атап  илму-практика конференция болгъанды.  Анда баш тема иммунитетлери къарыусуз саусузлагъа   багъыуну жангы  технологияларына жораланнганды.  Форумгъа Москва, Санкт-Петербург, Дондагъы Ростов шахарланы,   Ставрополь крайдан, Ингушетиядан, Чеченден, Шимал Осетиядан эм Къабарты-Малкъардан да   жюзге жууукъ  специалист къатышхандыла.

Темирни алышындыраллыкъ пластикни чыгъаргъандыла

Къабарты-Малкъар къырал университетни Прогрессив материалла эмда  аддитив технологияла арасыны алимлери медицинада имплантантланы хазырларгъа хайырланыргъа боллукъ суперконструкциялы полимерлени чыгъаргъандыла. 

«Энди окъуп башлагъан сабийге репетитор керек тюйюлдю»

Сентябрь. Биринчи классха келген сабийле школгъа юйренирге кюрешедие, атала-анала да алагъа болушур ючюн, къолларындан келгенни аямайдыла. 

Сайлаууна ыразыды, жетишимлери кёллендиредиле

Илму жаны бла ышандыргъан жаш алимлерибизден бири Байкъазыланы Артур озгъан жылда «Синтез простых ароматических полиэфиров с кетоксиматными фрагментами и композиты на их основе»  деген темагъа химия илмуланы кандидаты даражагъа диссертациясын жетишимли къоруулагъанды. Андан сора да, ол 50-ге жууукъ илму ишни авторуду. Аладан беш статьясы ВАК-ны тизмесине кийирилген изданиялада басмаланнгандыла. Дагъыда тёртюсю «Скопус» эмда «Web ot Scince» Халкъла аралы  журналлада чыкъгъандыла.

 

Полимерден композитлеге сурам ёсе барады

Къабарты-Малкъар къырал университетни алимлери медицина имплантатлагъа жараулу темирча  къаты биийк технологиялы полимерле жарашдырадыла. Ала  титандан эки кереге женгилдиле эм бек  иссилеге, сууукълагъа да иги тёзедиле. 

Кавказны юсюнден кертисин билдирирге алланып

Кёп болмай  Къабарты-Малкъар къырал университетни тыш къыраллы студентлери бла волонтёрлары   «Россейли Кавказ бла шагъырейлениу» деген   халкъла  аралы ючюнчю  форумгъа къатышхандыла.  Аны КъМКъУ бла МГИМО бирге къурап бардыргъандыла.   Анга Швецияны, Данияны, Венгрияны, Тюркню, Индияны, Тунисни, Иранны, Сирияны, Камерунну, Кот-Д’Ивуарны, Конгону, Гюржюню, Абхазияны, Белоруссияны эм Донбассны келечилери къатышхандыла.

Илму докладла, сейир жолоучулукъла

Минги тауну тийресинде «Вольфрам» къонакъ юйде  «Элбрусда сёлешиу майдан-2022» деген тёрели регионла аралы   конференция ётгенди. 

Хар затны тамырына, жигине жетерге излей

Бюгюнлюкде жаш тёлю культурада, билим бериуде, спортда, илмуда, бирси санагъатлада тири ишлейди. 

Эки жанына да хайырлыды

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни ректоруну къуллугъун толтургъан Юрий Альтудов бла илму-излем иш жаны бла проректору Светлана Хаширова Тула областьда болгъандыла.  

Страницы

Подписка на RSS - Илму