Календарь событий

21 апреля 2024

Хата салгъаны ючю - жууапха

Миллет табийгъат байлыкъланы тонаугъа къажау мадарланы толтургъанда, РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, ич ишле органланы келечилери бла бирге, Лескен районну 37-жыллыкъ инсаныны аманлыкъ ишин тыйгъандыла.

Алгъышлау

Сизни Жер-жерли самоуправленияны кюню бла жюрегимден къызыу алгъышлайма.

Хар сабийни жюрегине жол таба

«Жулдузчукъла» сабий сад Кёнделен элни 1-чи номерли орта школуну къурамындады. Ол эки мекямгъа юлешинеди. Эки къаууму школну элни баш жанындагъы мекямда, бир къаууму уа элни ортасындагъы мекямдадыла. 1916  жылда, оптимизация болуп, Кёнделенни бир къауум школун бирлешдирип,  «Доттуланы Ахмат атлы  1-чи номерли школ»къуралгъанды. Ол, бир жаны бла, эллилеге тап окъуна тюшеди. Сабий садны къауумларыны бёлюнюую да, жашагъан жерлерине кёре, сабийлени узакъгъа элтмезге тап келишеди.