Календарь событий

02 апреля 2024

«Жаны» болгъан харбыз

Жаз башы жууукълаша келсе чамны, кюлкюню кюнюн белгилерге  кёпле сюедиле. Аны бла байламлы бюгюн бу къысха чам хапарчыкъланы басмалайбыз.

Болумну оноучула бла сюзгенди, учреждениялада да болгъанды

Россейни ФСИН-ини  Илму-излем институтуну тамата илму къуллукъчусу Иван Дворянсков тинтиу ишини чеклеринде КъМР-де болгъанды. 

«Миллет хазнабызны тас этмесек сюеме»

Ботталаны Танзиля миллетибизни фахмулу къызларындан бириди десек, жангылмазбыз. Ол  сабийлени да  хунерликлерин  айнытыргъа себеплик этеди. Тюрлю-тюрлю кёрмючледе, фестивальлада  окъуучуларыны, кесини  ишлери да  кёргюзтюле  турадыла.    Школ заманында  тигиуге, сурат ишлерге фахмусу болуп,  кружоклагъа жюрюп тургъанды.  Мындан ары жашауунда усталыкъ сайларгъа жетгенде, Нальчикде Дизайн колледжге  барыргъа тийишли кёреди.  Алай тигиучюлюк жаны бла билими ансыз да жетишимли болгъанын ангылап, эки айдан сора  аны  графикалы  дизайн  бёлюмюне кёчгенди, аны бошагъанды.

Бир жерлилерибиз Севастополь ючюн сермешледе

Уллу Ата журт урушда  Севастопольну немислиледен азатлау бек магъаналыгъа саналгъанды. Аны ючюн сермешле 1944 жылны жаз башында башланнгандыла. Ол кезиуде совет аскерле уллу хорламлагъа жетишгендиле. Украина фронтланы тёртюсю да алгъа баргъандыла. 1-чи Украина фронт (командующиси маршал Г.К.Жуков) Тернопольну азатлагъанды, 2-чи Украина фронт (командующиси маршал И.С.Конев),Прут черекден ётюп, Румынияны жерине киргенди. 3-чю Украина фронт (командующиси армияны генералы Р.Я.Малиновский) 10 апрельде Одессаны, 12 апрельде уа Тираспольну азатлагъанды.

Хорлагъанлагъа – саугъала

МЧС-ни регионда Баш управлениясында студентлени арасында бардырылгъан «Человеческий фактор» деген битеуроссей эришиулени регион кезиуюнде хорлагъанланы алгъышлагъандыла.

Бир бири ызындан – эки «доммакъ»

Орёл шахарда Россейни эркин тутушуудан биринчилиги болгъанды, анга къыралны 48 регионундан, ол санда Донецк Халкъ Республикадан, Запорожье областьдан бла Кърымдан 18 жыллары толмагъан  умутландыргъан гёжефле къатышхандыла. 

Жигитликни юлгюлери жаш тёлюню эсиндеди

Бабугентни школунда  Ата журтубузну къоруулагъанлагъа аталгъан стендле къуралгъандыла. Тёлюден тёлюге жигитликни ызы барады.

Къыйын кезиу хатасыз ётерча

Россейни МЧС-ни Къабарты-Малкъарда Баш управлениясында къыйын болумланы алгъадан билиу эм аланы хаталарын кетериу, регионда от тюшюуге къоркъуусузлукъну жалчытыу жаны бла комиссияны жыйылыуу болгъанды.

Республикада Белгород областьдан сабийле солурукъдула

Бу кюнледе Къабарты-Малкъаргъа Белгород областьдан сабийлени солургъа келтиргендиле.

Тыш къыралла эмда башха регионла бла байламлыкъла кюч ала барадыла

Къабарты-Малкъар республикадан предприятияла эмда организацияла, буруннгу жыл бла тенглешдиргенде, былтыр тыш къыралла бла жети процентге аслам сатыу-алыу этгендиле. Ол санда экспорт юч процент къошханды, импорт а 8,3 процентге жетгенди, - деп билдиргенди КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну регионну маркетинги эмда тыш байламлыкъла департаментини башчысы Севиль Богацкая.

Адамгъа уа кёп керекди

Больницаны кенг арбазында кюз арты иелик этеди. Терекле, бет алышындыргъанларына кеслери да ийнаналмай тургъанча, сериуюн аязчыкъда билинир-билинмез ары-бери бюгюле, хапар айтадыла бир бирге. Биз да аланы тюплеринде салыннган узун шинтикде олтурабыз.