31.03.2023, 16:16 - Жангылыкъла

Къабарты-Малкъарны от тюшюуге къажау-къутхарыу службада  «Физический хазырлыкъ жаны бла эм иги бёлюм» деген атха эришиуле бардырылгъандыла. Бу жумушла къутхарыучуланы патриот ниетлеге юйретир, аланы къарыуларын сынар, профессионал билимлерин ачыкълар мурат бла къуралгъанды. От ёчюлтюучюле чабып эришгендиле, дагъыда смотр-конкурсну кезиуюнде  тийишли документлени хазырлау сынауларын кёргюзтгендиле.

31.03.2023, 15:38 - Маданият

Алгъын эллерибизде тёгерек, сыйдам ташлагъа «Алан ташла» дегендиле. Эрттегиле аланы атып, тёнгеретип да эришгендиле, бир кибик эки ташны бир бирге уруп, къайсысы къаты болгъанын билгендиле. Аллай ташла хар элде да болгъандыла. Хомпар окъ, хомпар таш, хомпар атылгъанлай деген сёз тутушла тилибизде ол алан ташланы хайырларындан жаратылгъандыла...

31.03.2023, 14:43 - Билим

Онунчу-онбиринчи классланы окъуучуларына деп къуралгъан «Жаш тёлю эмда жамауат» деген социал илмуладан ачыкъ олимпиада Къабарты-Малкъар къырал университетде озгъанды. Ол окъуу юйню вузгъа дери эмда усталыкъ бла шагъырейлендириу иш жаны бла управлениясыны бла социал ишни теориясы эмда технологиясы кафедрасыны башламчылыкълары бла къуралгъанды.

31.03.2023, 13:00 - Экономика

Районда эл мюлк предприятияланы бары да быйыл 17,8 минг чакълы гектарда абери салып ёсдюрюрге умутлудула. Сёз ючюн, кюзлюкле кёп къалмай 5,5 минг гектарны аладыла. Ол санда будай – 4028, арпа уа – 1065 гектарда ёседиле. Дагъыда рапс (210 га.) эмда мал ашлагъа жараулу битимле (169 га.) да бардыла, деп билдиргендиле Май районну жер-жерли администрациясындан.

31.03.2023, 12:00 - Илму

Къабарты-Малкъар къырал университет «Приоритет 2030» деген къырал прогрмманы чеклеринде республиканы экономика бёлюмюн байыкъландырыргъа ахшы къошумчулукъ этеди.

31.03.2023, 10:54 - Политика

Республиканы Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий бардыргъан кенгешде финанс жумушланы тамамлау, социал-экономика жаны бла айнытыу, къолайсызланы эмда аскерчилени онгдуруу бла байламлы эм башха проектле бар эдиле.

 

31.03.2023, 09:35 - Спорт

«СК Нальчик» бассейнде жюзюуден биринчилик бардырылгъанды. Анга 80 адам къатышханды, ала 50 метрге эркин стиль, брасс, баттерфляй амалла эм аркъаларында жюзюп эришгендиле.

ЖАМАУАТ

Жамауат
31.03.2023 - 09:05 | 👁 7

Подробности...

БЫЗЫНГЫЛЫ АЛАУГАН

Халкъыбызда не заманда да бола келгендиле жигитликлери, хунерликлери бла атларын айтдыргъан эр кишиле, тиширыула да. Аланы этген ишлери, тёлюден-тёлюге ёте, халкъ ауузунда жюрюгендиле. Бирде уа...

Жамауат
30.03.2023 - 11:13 | 👁 5

Подробности...

Кенг арбазда жарыкъ сабий ауазла

Алгъаракъда республиканы Башчысы Казбек Коков беш эмда андан да аслам сабийни тийишлисича юйретип ёсдюргенлери ючюн «Ана махтаулукъну» майдалы бла тиширыуланы къауумун саугъалагъанды. Аланы...

Жамауат
30.03.2023 - 10:30 | 👁 8

Подробности...

Адамлыкъгъа кертичилей къалгъанла

Бу сиз кёрген сурат 1914 жылда июньда Нальчикде алыннганды. Ол кюн бу суратдагъыладан ючюсю Биринчи дуния урушха кете эдиле. Ала ючюсю да анда жигитлеча ёлгендиле. Къалгъан ючюсю уа быланы ашыра...

Жамауат
30.03.2023 - 08:18 | 👁 11

Подробности...

Эл мюлк бла байламлы жумушланы юслеринден соруулагъа жууапла

Кир-кипчик тёбелени ким кетерирге керекди, пестицидлени хайырланыуну мардасын къайда билирге боллукъду – алагъа эм башха соруулагъа Россельхознадзорну Шимал Кавказда регионла аралы бёлюмюнде...

Жамауат
29.03.2023 - 19:31 | 👁 14

Подробности...

ОЗГЪАН ЗАМАННЫ ТЮРСЮНЛЕРИ

XX ёмюрде малкъар халкъны бек сейир адамларындан бирине Мисирланы Жамалны санаргъа боллукъду. Аны ишини, жашаууну юсюнден халкъда кёп тюрлю таурухла, хапарла жюрюйдюле. Алай Жамалны къадарындан аз...

Жамауат
29.03.2023 - 16:08 | 👁 9

Подробности...

Шахарны къоруулагъанланы хурметлегендиле

Онюч жыл мындан алда, 2010 жылда 25 мартда, Нальчикге «Махтаулукъну шахары» деген сыйлы ат берилгенди. Эсигизге салайыкъ, бизни къыралда аллай атны жюрютген 45 шахар барды.

Жамауат
29.03.2023 - 11:45 | 👁 4

Подробности...

Игилени адамны юсюнден туура сёз

Кеч болсун, эртте болсун, тюзлюкню жолу бла баргъан адам насыбын тапмай къалмайды. Къулийланы Мухтарны жашы Малик аллайладанды. Жашауунда кёп затны этерге да жетишгенди. Ол бусагъатда Къабарты-...

Жамауат
28.03.2023 - 09:35 | 👁 12

Подробности...

«Гитчелигимден бери жыя къобузну къолумдан тюшюрмейме»

Бюгюннгю ушакъ нёгерим жашауун искусство бла байламлы этгени сейир тюйюлдю, нек дегенде аны атасы бла анасы маданиятха къуллукъ этген адамладыла. Атасы белгили жырчы Мусукаланы Руслан, анасы уа «...

Жамауат
28.03.2023 - 08:10 | 👁 14

Подробности...

«Адамгъа болушалсанг, ыразылыкъ сёзле эшитсенг, бютюн кёлленесе»

«Къабарты-Малкъарны сыйлы къутхарыучусу», 1-чи класслы къутхарыучу Лёлюкаланы Николайны жашы Ибрагим бу жууаплы, артыкъда магъаналы, жашаугъа, саулукъгъа къыйын усталыкъ бла кюрешгенли жыйырма...

Жамауат
27.03.2023 - 16:58 | 👁 20

Подробности...

Грантланы къалай хайырланнганларын айтхандыла

Озгъан ыйыкъда КъМР-ни Жамауат палатасында Граждан обществону интситутларын айнытыу, миллетле аралы эм динле аралы байламлыкъланы кючлеу, коммерциялы болмагъан биригиулени ишлери жаны бла...

Жамауат
27.03.2023 - 16:56 | 👁 21

Подробности...

Казбек Коковну Росгвардияда къуллукъ этгенлени профессионал байрамлары бла алгъышлауу

 Хурметли жолдашла! Сизни профессионал байрамыгъыз бла – Россей Федерацияны Миллет гвардиясыны аскерлерини кюню бла – алгъышлайма.

Жамауат
27.03.2023 - 16:54 | 👁 8

Подробности...

ПАТЧАХНЫ АРБАЧЫСЫ

Холамханланы Жашарбек XIX ёмюрню экинчи жарымында туугъанды. Аны анасы, Жашарбекге 2-3 жыл болгъанда, экинчи сабийин таба туруп ёлгенди. Атасы, сабийлерине иги боллукъ тюйюлдю деп, экинчи кере...

Жамауат
27.03.2023 - 12:38 | 👁 8

Подробности...

Хурметине – эсгериу къанга

Нальчикни 19-чу орта школунда Росгвардияны Къабарты-Малкъарда Управлениясыны ОМОН «Вершина» бёлюмюню аскер борчун толтура тургъанлай ёлген келечиси полицияны тамата сержанты Альберт Геховха...

Жамауат
27.03.2023 - 12:37 | 👁 8

Подробности...

Профилактика ишлеге, законлукъну сакълаугъа тири къатышхандыла

МВД-ны Къабарты-Малкъарда управлениясында Жамауат советни шёндюгю къауумуну ахыр жыйылыуу ётгенди. Анга КъМР-ни ич ишле министри полицияны генерал-лейтенанты Василий Павлов къатышханды.

Жамауат
27.03.2023 - 08:32 | 👁 10

Подробности...

Сабийле туугъаны - аз, къайтаргъанланы саны уа – кёп

Республикада демография болумну халыны юсюнден докладны Жамауат палатаны пленар жыйылыуунда экономика илмуланы доктору, РАН-ны Къабарты-Малкъарда илму арасыны баш илму къуллукъчусу Фатима Берова...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Жангылыкъла
31.03.2023 - 16:16 | 👁 6

Подробности...

Огъары Малкъар – хар жаны бла да алчы

Къабарты-Малкъарны от тюшюуге къажау-къутхарыу службада  «Физический хазырлыкъ жаны бла эм иги бёлюм» деген атха эришиуле бардырылгъандыла. Бу жумушла къутхарыучуланы патриот ниетлеге юйретир,...

Право
31.03.2023 - 16:15 | 👁 3

Подробности...

Полициядан билдириуле

Экономикада аманлыкълагъа къажау оператив-излеу жумушланы чеклеринде, ФСБ-ны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, ич ишле органланы келечилери бла бирге коммерциялы организацияны башчысы У....

Маданият
31.03.2023 - 15:38 | 👁 15

Подробности...

Алан таш

Алгъын эллерибизде тёгерек, сыйдам ташлагъа «Алан ташла» дегендиле. Эрттегиле аланы атып, тёнгеретип да эришгендиле, бир кибик эки ташны бир бирге уруп, къайсысы къаты болгъанын билгендиле. Аллай...

Билим
31.03.2023 - 14:43 | 👁 5

Подробности...

Окъучуула хунерлерин сынайдыла

Онунчу-онбиринчи классланы окъуучуларына деп къуралгъан «Жаш тёлю эмда жамауат» деген социал илмуладан ачыкъ олимпиада Къабарты-Малкъар къырал университетде озгъанды. Ол окъуу юйню вузгъа дери...

Экономика
31.03.2023 - 13:00 | 👁 19

Подробности...

Май районда урлукъну себип башлагъандыла

Районда эл мюлк предприятияланы бары да быйыл 17,8 минг чакълы гектарда абери салып ёсдюрюрге умутлудула. Сёз ючюн, кюзлюкле кёп къалмай 5,5 минг гектарны аладыла. Ол санда будай – 4028, арпа уа...

Илму
31.03.2023 - 12:00 | 👁 11

Подробности...

Илму сатыу-алыуну айнытыргъа онг береди

Къабарты-Малкъар къырал университет «Приоритет 2030» деген къырал прогрмманы чеклеринде республиканы экономика бёлюмюн байыкъландырыргъа ахшы къошумчулукъ этеди.

Маданият
31.03.2023 - 11:35 | 👁 6

Подробности...

Сакинатны ауруу

Хапар

Сакинатха юч жыйырма жыл тола турады. Алай анга аллай бир бермезсе. Тизгинлиди, бир кюн кийгенин башха кюн киймейди. Жаш заманында ариу болгъан...

Спорт
31.03.2023 - 09:35 | 👁 9

Подробности...

Алчы жерлеге чыкъгъандыла

«СК Нальчик» бассейнде жюзюуден биринчилик бардырылгъанды. Анга 80 адам къатышханды, ала 50 метрге эркин стиль, брасс, баттерфляй амалла эм аркъаларында жюзюп эришгендиле.

Спорт
31.03.2023 - 09:05 | 👁 17

Подробности...

Къызларыбыз – биринчи жерде

Кропоткин шахарда баскетболдан округ даражалы эришиу бардырылгъанды, анга СКФО-ну бла ЮФО-ну регионларындан, Волгограддан, Краснодардан, Дондагъы Ростовдан бла Кърымдан къауумла къатышхандыла.

Спорт
31.03.2023 - 08:10 | 👁 9

Подробности...

Сегиз чемпион бел бау къоллу болгъандыла

Нальчикде спорт микс-файтдан клубла аралы турнир къуралгъанды. Микс-файт – ол единоборстволаны шёндюгюлю, къатыш эм игилендирилген тюрлюсюдю, анга уруу, бууу эм ачытыу приёмла барысы да киредиле...

Спорт
30.03.2023 - 15:38 | 👁 16

Подробности...

Симферопольдан – жетишимле бла

Симферопольда каратеден Кърым Республиканы биринчилиги бла чемпионаты эм WSKF каратеден регионла аралы турнир къуралгъанды. Анда бизни республикадан аскер искусстволаны «Барс-Тырныауз»...

Спорт
30.03.2023 - 15:20 | 👁 16

Подробности...

Битеукоманда эсепде - ючюнчюле

Дагъыстанда юниорланы, жаш эм абадан спортчуланы араларында кикбоксингден СКФО-ну биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъандыла. Алагъа  Чеченден, Дагъыстандан, Ингушетиядан, Къабарты-Малкъардан,...

Тарых
30.03.2023 - 12:00 | 👁 6

Подробности...

Уллугъа, гитчеге да сейир хазнабыз

Халкъыбызда  эрттеден келген жомакълада бла таурухлада жаныуарланы жигитликлерини, хомухлукъларыны, къанатлыланы энчиликлерини юслеринден кёп айтылады. Ол затлагъа миллетде аслам эс бёлгендиле....

Билим
30.03.2023 - 11:31 | 👁 16

Подробности...

Байламлыкъланы кенгертир муратда

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни келечилери Москваны билим бериу бла байламлы халкъла аралы салону - «ММСО.EXPO-2023» деген къырал даражалы кёрмючюне къатышхандыла.

Билим
30.03.2023 - 08:10 | 👁 12

Подробности...

Гимназияда – къоркъуусузлукъну кюню

Сабийлени тюрлю-тюрлю болумлада къоркъуусуз жашау бардырыргъа юйретиу, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларын билдириу – сейирлери болгъан битеу министертволаны борчуду. 

Страницы