29.11.2022, 12:07 - Жангылыкъла

Къашхатаудагъы  сабий чыгъармачылыкъны юйю 1955 жылда къуралгъан эди.  

29.11.2022, 11:02 - Билим

Арт кезиуде школгъа дери билим бериуге да аслам эс бурула, энди республикада садикледе жерле жетиширча болгъаннга саналады. 

29.11.2022, 10:13 - Политика

Жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъла ючюн жууаплылыкъны къатыландырыугъа бурулгъан праволу актла къабыл кёрюлгендиле. Аланы бизге КъМР-ни прокуроруну тамата болушлукъчусу Сотталаны Жанна ангылатады.

 

29.11.2022, 10:00 - Билим

Бу кюнледе «Призвание» медицина колледжде  тарых магъаналы «Ахыр трибунал» деген  битеуроссей конкурс бардырылгъанды.

29.11.2022, 09:44 - Экономика

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков капитал къурулуш соруула бла байламлы оператив штабны жыйылыуун бардыргъанды.

29.11.2022, 09:30 - Саулукъ

Жер башында вегетерианецле кёпден-кёп болуп барадыла. 

29.11.2022, 09:05 - Жангылыкъла

КъМР-ни прокуратурасы акъылбалыкъ болмагъанны дарманла эм медицина керекле бла жадчытыу жаны бла закон къалай толтурулгъанын тинтгенди.

ЖАМАУАТ

Жамауат
29.11.2022 - 11:01 | 👁 7

Подробности...

Эл мюлк

Россейде эл мюлк продукция чыгъарыучуланы онгдурурча быйылны ахырына дери 889 миллион сом бёлюнюрюкдю. Тийишли бегимге РФ-ни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин къол салгъанды. Быллай...

Жамауат
28.11.2022 - 14:52 | 👁 5

Подробности...

Аскерчилеге саугъала эмда алгъышла

Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) бизни республикада бёлюмюню келечилери, къырал статистика ведомствону адамлары бла бирге кезиулю гуманитар болушлукъ жыйып, энчи аскер операция бара тургъан тийреге...

Жамауат
28.11.2022 - 14:50 | 👁 4

Подробности...

Жол тап ишлене турады

Нальчикде, Мовсисян атлы орамны эки километр чакълы кесеги жангыртыла турады. Подряд организацияны ишчилери алгъаракъда аны мурдорун топуракъ бла зыгъыр къуюп жарашдыргъандыла. 

Жамауат
28.11.2022 - 12:11 | 👁 3

Подробности...

Жаш тёлю бла ишлеуню амаллары сюзюлгендиле

Бу кюнледе Элбрус районда КъМР-ни жаш тёлюсюню форуму бардырылгъанды. Аны къурагъанла КъМР-ни Жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу, районну жер-жерли администрациясы эм билим бериу...

Жамауат
27.11.2022 - 13:35 | 👁 10

Подробности...

Кёп сабийли аналагъа – майдалла, ыспас сёзле

Россейде Ананы кюнюню аллында беш эм андан кёп сабий ёсдюрген 21 тиширыу  «Ана махтаулукъну» майдалы бла саугъаланнгандыла. Анга аталгъан къууанчлы жыйылыу Правительствону юйюнде болгъанды....

Жамауат
27.11.2022 - 11:43 | 👁 6

Подробности...

Уммайланы Мухажир – Малкъарны алтын жулдузу

Огъары Малкъарда Совет Союзну Жигити Уммайланы Мухажирни 100-жыллыгъына аталгъан къууумла болгъандыла. Тюбешиуню Абайланы Мисост атлы 2-чи номерли битеулю орта билим берген мектеп къурагъанды.

Жамауат
27.11.2022 - 10:11 | 👁 5

Подробности...

Бир ниетлиликлерин, таукелликлерин да кёргюзтгендиле

Тюнене Нальчикде Украинаны тийресинде бардырылгъан энчи аскер операция жанлы болгъанланы  митинги  бардырылгъанды. Аны КъМР-ни Миллетлени ишлери эмда жамауат проектле жаны бла министерствосу...

Жамауат
25.11.2022 - 12:09 | 👁 10

Подробности...

Сууукълагъа хорлатмазны буруннгулу амаллары

Къыш жууукълаша келгени себепли жётел этген, чючкюрген, бурун суулары келген адамла кёпден - кёп бола барадыла.

Жамауат
25.11.2022 - 12:03 | 👁 4

Подробности...

Гепард

Гепард дунияны башында бек ариу жыртхыч жаныуаргъа саналады.

Жамауат
25.11.2022 - 09:05 | 👁 8

Подробности...

Не зат биледи адам?..

Бир инсанны да жашау жолу тюз тюйюлдю, абыннган да этеди, жангылгъан кезиулери да боладыла. Алай не заманда да биреуге хата этмей, жамауатха аз-кёп болса да, хайыр келтирген уллу насыпды...

Жамауат
24.11.2022 - 10:56 | 👁 11

Подробности...

Къайры кетсенг, къайда жашасанг да, сен бизни эллисе!

Кюнлеринде биринде элде ныгъышда биргебизге ишлеген, дунияларын алышхан эллилерибизни да эсгерип, мудах да, сагъышлы да болдукъ. Ол халдан Махмут тенгибиз чыгъарды. «Унутханмысыз, Мусабий ёлгенди...

Жамауат
24.11.2022 - 09:30 | 👁 6

Подробности...

Хайырлы жолоучулукъ

«Сабийлеге праволу болушлукъну кюню» битеуроссей акцияны чеклеринде Нальчикни 2-чи номерли лицейини окъуучулары КъМР-де МВД-ны Акъылбалыкъ болмагъан бузукъчула болжаллы халда тургъан арасыны иши...

Жамауат
24.11.2022 - 09:05 | 👁 6

Подробности...

Ачы къазауатны бетлери

Къурманны танымагъан элде адам жокъду. Орта школну айырмалы бошап, бийик окъуу юйге кирирге деген муратын да толтуруп, сайлагъан усталыгъына юйренеди. Болсада, окъууну чырмаусуз бардырыргъа,...

Жамауат
23.11.2022 - 12:37 | 👁 15

Подробности...

Къарачай-малкъар тилни айнытыууна уллу къыйын салгъан алим

Бу кюнледе белгили тюрколог, къарачай-малкъар тил билимни   айнытыугъа уллу къыйын салгъан алим, филология илмуланы   доктору, профессор, Гузеланы Магометни жашы Жамалгьа 82 жыл    толады.

Жамауат
23.11.2022 - 12:36 | 👁 15

Подробности...

Аскерчилеге – саугъала, жылы сёзле

Битеуроссей Халкъ фронтну бизни республикада бёлюмюню келечилери, энчи аскер операциягъа тебиреген жашлагъа абериле бергендиле, ол санда дарманла, бёркле, жылы кийимле, сора школчуладан письмола...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Жангылыкъла
29.11.2022 - 12:07 | 👁 9

Подробности...

Черек райондан билдириуле

Къашхатаудагъы  сабий чыгъармачылыкъны юйю 1955 жылда къуралгъан эди.  

Билим
29.11.2022 - 11:02 | 👁 7

Подробности...

«Жюрек жылыуубузну ёсюп келген тёлюге берирге итинебиз»

Арт кезиуде школгъа дери билим бериуге да аслам эс бурула, энди республикада садикледе жерле жетиширча болгъаннга саналады. 

Экономика
29.11.2022 - 10:42 | 👁 4

Подробности...

Аграр илмуну жетишимлери иги хайыр келтиредиле

«Россельхозараны» Къабарты-Малкъарда бёлюмю битимлени биологиялы амалла бла къоруулагъан затланы чыгъарыу жаны бла иги къармашады. 

Билим
29.11.2022 - 10:00 | 👁 4

Подробности...

Бек башы - жаш адамланы тарыхны не къадар терен билирге итиниулюклериди

Бу кюнледе «Призвание» медицина колледжде  тарых магъаналы «Ахыр трибунал» деген  битеуроссей конкурс бардырылгъанды.

Экономика
29.11.2022 - 09:44 | 👁 4

Подробности...

Къурулуш бла байламлы соруулагъа къарагъандыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков капитал къурулуш соруула бла байламлы оператив штабны жыйылыуун бардыргъанды.

Саулукъ
29.11.2022 - 09:30 | 👁 3

Подробности...

Эт ашамагъанла арыкъ боламыдыла?

Жер башында вегетерианецле кёпден-кёп болуп барадыла. 

Жангылыкъла
29.11.2022 - 09:05 | 👁 8

Подробности...

Бузукълукъну кетерирге буюрулгъанды

КъМР-ни прокуратурасы акъылбалыкъ болмагъанны дарманла эм медицина керекле бла жадчытыу жаны бла закон къалай толтурулгъанын тинтгенди.

Билим
29.11.2022 - 09:05 | 👁 4

Подробности...

Эл устазы

Теммоланы Мусса малчылыкъ бла кюрешген юйюрде 1916 жылда туугъан эди. 

Жангылыкъла
29.11.2022 - 08:00 | 👁 10

Подробности...

Жырлары, тепсеулери бла да къууандыргъандыла

Музыка театрда Росгвардияны Россейни халкъ артисти генерал-майор Виктор Елисеев башчылыкъ этген академиялы жыр, тепсеу ансамблини концерти болгъанды. Ол артистлени Шимал-Кавказ федерал округда...

Жангылыкъла
28.11.2022 - 17:22 | 👁 6

Подробности...

Сюйген жырчыларыгъыз сакъларыкъдыла

Тамбла Музыка театрда КъЧР-ни 100-жыллыгъына жораланнган концерт ётерикди. 

Право
28.11.2022 - 15:12 | 👁 3

Подробности...

Газдан сабийле нек ууланнгандыла?

Экинчи Лескенде сабийле газдан ууланнганлары бла байламлы КъМР-ни прокурору Николай Хабаровну буйругъу бла  тинтиуле башланнгандыла.    

Право
28.11.2022 - 15:11 | 👁 2

Подробности...

Машиналары, праволары да сыйырылгъандыла

«Кеф водитель» кезиулю энчи жумушланы кезиуюнде эсирип руль артына олтургъан эмда машинаны жюрютюрге эркинликлери болмагъан 37 водительни ачыкълагъандыла жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну...

Билим
28.11.2022 - 14:51 | 👁 4

Подробности...

Жашауну сакъларыкъ жорукълагъа юйрете

Нальчикде бир-бир предметледен терен билим берген А. С. Пушкин атлы бешинчи номерли орта школда ТОК-ДЕРС ётгенди. Аны бла «Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю жангы...

Право
28.11.2022 - 12:10 | 👁 3

Подробности...

Жангыртыуну сылтауу бла ахча урланнганды

Экономикада бузукълукълагъа къажау мадарланы толтургъан кезиуде. РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, КъМР-де МВД-ны келечилери бла бирге культура магъаналы объект  ...

Саулукъ
28.11.2022 - 11:49 | 👁 2

Подробности...

«Сабий саулукълу болур ючюн, анга сюймеклик керекди»

Бизни къыралда педиатрланы профессионал байрамлары бла Сабийни кюню бирге байланып, экисин да бир кюнню ичинде ноябрьде белгилейдиле. Барыбыз да ангылагъандан, ол а бошдан тюйюлдю. Байрамланы эм...

Страницы