06.12.2023, 12:37 - Жамауат

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан районда от тюшгенини юсюнден билдирген системаланы орнатхандыла. 

06.12.2023, 12:36 - Жамауат

Кюзде эмда къышда адамны ашы башха-башха продуктладан бютюнда бай болургъа керекди. Алай болса, ол вирус ауруулагъа жукъмазча, стрессге хорлатмазча къарыу алады, кеси да тирирек болады.

06.12.2023, 12:34 - Тарых

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик. Келлетни уа Хамза деп къарындашы болгъанды, ол да аныча жигит, батыр, ётгюр жаш. Къарындашладан бирин айтып, бирсисини атын сагъынмай къойсакъ, тюз боллукъ да болмаз. Ол мурат бла беребиз бу материалны да басмагъа, Хамзаны бетинде битеу Уллу Ата журт урушда Хорлам келтирирге болушхан аскерчилерибизни хурметлерин этип, аланы эсгерип. Бир киши да унутулмагъанды, бир зат да унутулмагъанды, ёмюрюк жигитлиг а эсибизден кетерик тюйюлдю.  

06.12.2023, 12:01 - Политика

У К А З ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

06.12.2023, 09:59 - Жангылыкъла

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла. Ала ары созгъан быргъыны узунлугъу юч жюз метрге жетеди.

05.12.2023, 12:00 - Маданият

Саратовну Л.В. Собинов атлы консерваториясыны композиция бла музыка теория кафедрасыны выпускниги, жаш композитор Малкъандуланы Ахматны эм уллу ишлеринден бири «Откровение» деген альбомуду.

05.12.2023, 11:04 - Жамауат

Хурметли жамауат! Биз кюн сайын республикабызда тамамланнган ишлени газетни бетлеринде ачыкълайбыз, халкъыбызны тарыхын, маданиятын, къууанчларын, жарсыуларын, ниетлерини бла муратларыны юсюнден дайым материалла басмалайбыз.

ЖАМАУАТ

Жамауат
06.12.2023 - 12:37 | 👁 4

Подробности...

От тюшюуден сакъланыр ючюн – билдириу система

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан районда...
Жамауат
06.12.2023 - 12:36 | 👁 3

Подробности...

Тирилик, къарыу берген ашла

Кюзде эмда къышда адамны ашы башха-башха продуктладан бютюнда бай болургъа керекди. Алай болса, ол вирус ауруулагъа жукъмазча, стрессге хорлатмазча къарыу алады, кеси да тирирек болады.
Жамауат
06.12.2023 - 12:33 | 👁 2

Подробности...

Сёзю баргъан адам эди ол

Халкъым ючюн дей, аны сейирин къоруулай, азап чекген, жанларын-къанларын аямагъан жашланы юслеринден айтханда, айхай да, ол тизгинни ал сатырында баргъанладан бири, сёзсюз, Улбашланы Элмырзаны жашы...
Жамауат
05.12.2023 - 11:04 | 👁 15

Подробности...

«Заман» хар юйюрге игилик келтирликди

Хурметли жамауат! Биз кюн сайын республикабызда тамамланнган ишлени газетни бетлеринде ачыкълайбыз, халкъыбызны тарыхын, маданиятын, къууанчларын, жарсыуларын, ниетлерини бла муратларыны юсюнден...
Жамауат
05.12.2023 - 11:01 | 👁 8

Подробности...

Адамланы жашауларына къоркъуу болмазча

 МЧС-ни жер-жерли бёлюмюню инспекторлары от тюшюуге къажау-къутхарыу служба бла бирге Черек районну халкъны социал жумушларына къарагъан комплексли арасында болгъандыла. 
Жамауат
05.12.2023 - 10:58 | 👁 8

Подробности...

Къадарларына шукур эте жашайдыла

Бизни абадан тёлюбюз, ёсюп келгенлерибизни алларында бара, не заманда да, жаланда юйюрлерини огъесе эллерини берекети болуп къалмай, саулай миллетибизни да байлыгъыдыла. 
Жамауат
05.12.2023 - 09:05 | 👁 12

Подробности...

Окъуучуларыны жетишимлери аны уллу къууанчыдыла

Устаз, баям, уста деген сёзден чыкъгъан болур. Алай эсе уа, ол билимли, терен акъыллы болгъанындан сора да, окъуучуларын ёз сабийлеринча сюерге керекди. Бызынгы элни орта школунда малкъар тилден бла...
Жамауат
05.12.2023 - 08:10 | 👁 3

Подробности...

Тамблагъы кюнюбюзню бюгюннгю мурдору ёз тилинде сёлешген юйюрдю…

Кёп  таулу сабийле ана тиллерин билмейдиле. Аны бла бирге юйюр къурамагъанла да кёп. Къурагъанланы араларында уа  оруслу, къабартылы, башха миллетлени адамларын сайлагъанла аз тюйюлдюле. Совет...
Жамауат
04.12.2023 - 19:07 | 👁 9

Подробности...

Малкъар суратчыла

Санатны бу тюрлюсю бизде айнып барады. Баям, аны тарыхы закий скульптор, Россейни, КъМР-ни да сыйлы художниги Кърымшаухалланы Хамзатдан башланады.
Жамауат
04.12.2023 - 14:24 | 👁 9

Подробности...

Школчулагъа газны юсюнден айтхандыла

«Газпром газораспределение Нальчик» эм «Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияланы келечилери Нальчикде 33-чю номерли орта школну жетинчи классыны окъуучуларына деп дерс бардыргъандыла. Специалистле...
Жамауат
04.12.2023 - 14:21 | 👁 5

Подробности...

Энчи кир-кипчикни кетериуню соруулары тинтилгендиле

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында республикада ртутьлары болгъан кир-кипчикни жыйыуну эм чыгъарыуну сорууун тинтгендиле.
Жамауат
04.12.2023 - 11:37 | 👁 3

Подробности...

Адамла хурметлеген уста болургъа излейди

Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина факультетини багъыу иш бёлюмюн 2021 жылда къызыл дипломгъа бошагъан таулу сабийледен жетеуленни арасында Аккыланы Биаслан да болгъанды. Андан ары...
Жамауат
03.12.2023 - 09:05 | 👁 12

Подробности...

Бирликдеди бизни кючюбюз

Бу кюнледе Нальчикде Къырал концерт залда «Бизни кючюбюз бирликдеди» деген республикалы III фестиваль бардырылгъанды. Аны КъМР-ни Миллетлени ишлери эмда жамауат проектле жаны бла министерствосуну...
Жамауат
03.12.2023 - 08:10 | 👁 6

Подробности...

Ана тилибиз – байрагъыбыз

Жылдан эки кере ана тилибизде чыкъгъан жангыз газетге, эки журналыбызгъа да жазылыу барады. Эслилерибиз аны магъанасын ангылайдыла да, тилетмейдиле. Алай а, ангылап тургъанлай да, анга ууакъ сылтаула...
Жамауат
02.12.2023 - 11:45 | 👁 6

Подробности...

«Азыкъны татыулу болгъанын бла болмагъанын ийисинден ангылайма»

Тутхан ишинде бийик жетишимлеге жеталгъан халкъыны атын иги бла айтдыргъан жашларыбыздан бири Чеченланы Бисоду. Ол Шимал Кавказны аш этиучюлерини ассоциациясыны президентиди.  Россейни, Къазахстанны...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Тарых
06.12.2023 - 12:34 | 👁 5

Подробности...

Жаныча сюйген Ата журтуну азатлыгъы аны баш мураты эди

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик. Келлетни уа Хамза деп къарындашы...
Жангылыкъла
06.12.2023 - 11:15 | 👁 9

Подробности...

Газет миллетни къыраллыгъыны бир белгисиди

Хурметли жамауат!  
Жангылыкъла
06.12.2023 - 09:59 | 👁 8

Подробности...

Жангы школ газ бла жалчытылынады

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла. Ала ары созгъан быргъыны узунлугъу юч жюз метрге жетеди.
Маданият
05.12.2023 - 12:00 | 👁 15

Подробности...

Тюрлене баргъан дунияда макъамны кючю бла адамлыкъны сакъларгъа

Саратовну Л.В. Собинов атлы консерваториясыны композиция бла музыка теория кафедрасыны выпускниги, жаш композитор Малкъандуланы Ахматны эм уллу ишлеринден бири «Откровение» деген альбомуду.
Право
05.12.2023 - 11:03 | 👁 11

Подробности...

Жолда жюрюуню жорукъларын билмеген сабийле ючюн жууаплылыкъны – абаданлагъа

Жолда жюрюуню къоркъусузлугъуну жорукъларын бузгъан сабийлени ата-аналарын жууапха тартыргъа боллукъдула. Быллай сынауну Москвада бардырыргъа мурат барды, деп билдиредиле «Российская газетада». 
Саулукъ
05.12.2023 - 10:26 | 👁 7

Подробности...

Сабийлени дарманла бла жалчытыугъа бюджет фонд жууаплыды

Аз тюбеген, артыкъда къыйын, жашаугъа къоркъуулу аурууладан къыйналгъан сабийлени дарманла бла    «Круг добра» бюджет фонд жалчытырыкъды.  Ол жаны бла тюзетиуле «РФ-де инсанланы саулукъларын...
Тарых
05.12.2023 - 10:24 | 👁 11

Подробности...

Орус алимни таулула тансыкъ болуп сакълагъандыла

«Бизни таулу элледе энди иги таныйдыла, хар юйде да къууанып сакълайдыла, жашагъан жерлерин, юй кереклени, жамычыланы къалай тикгенлерин букъдурмай кёргюзтедиле, миллет тепсеулеге юйретедиле…»
Тарых
04.12.2023 - 15:44 | 👁 6

Подробности...

Буруннгу журтларыбыз

Хурзук Къарачайны эм эрттегили   эллеринден  бирине саналады. Тарых  жырлада да  аны юсюнден терк-терк эшитирге боллукъду.  Бюгюнлюкде анда  эски  топуракъбаш юйле  археологланы, тарыхчыланы ...
Жангылыкъла
04.12.2023 - 14:22 | 👁 8

Подробности...

Предпринимательлеге берилген онгланы юсюнден ушакъ

Озгъан айны ахыр кюнлеринде Къабарты-Малкъар къырал университетде студентле бла тюбешиу болгъанды. Республиканы Экспортха себеплик этиу арасыны башчысыны орунбасары Хадижа Абидова КъМР-де...
Маданият
04.12.2023 - 14:17 | 👁 7

Подробности...

Кертиликни, тюзлюкню излей

Улбашланы Къайсынны жашы Алим юрист усталыкъ алгъанды, юрист илмуланы кандидатыды. Москвада «Рипол Классик» басмада чыкъгъан «Рахиль» деген чыгъарма аны биринчи китабыды. Ол орус тилде жазылгъанды.
Жангылыкъла
04.12.2023 - 08:10 | 👁 12

Подробности...

"Заман" газетни къадарына къайгъырайыкъ

Сиз республикабызда тамамланнган ишлени юслеринден толу хапар алыргъа сюе эсегиз;
Саулукъ
02.12.2023 - 11:25 | 👁 9

Подробности...

Жукъусу болмагъанны саулугъу бузулады

Хар бирибиз да билебиз татлы жукъласакъ, кючюбюз-къарыуубуз кёп болады, жукъубуз къуруса уа, ауанагъа ушайбыз. Жукъуну хайырлыгъыны юсюнден Москвада ишлеген врач Къойчуланы Шамил бла ушакъ этгенбиз:  
Спорт
02.12.2023 - 11:18 | 👁 12

Подробности...

Альпинизм - ниетлери, къарыулары да кючлюлени сайлаулары

Альпинизм спортну эм къоркъуулу тюрлюлеринден бирине саналады. Аны ниетлери кючлю, къарыулу, чыныкъгъан, жангы бийикликлеге ёрлер ючюн, жанларын аямазлыкъ адамла сайлайдыла.
Тарых
02.12.2023 - 10:34 | 👁 10

Подробности...

Жигитлик унутулмайды

Жылла озгъанлыкъгъа, Уллу Ата журт урушда жан берген жигитлерибизни атлары унутулмагъанлары жюреклеге асыуду. Биз адам улу жыйыннга санала эсек, жигитликни, батырлыкъны, аны бла бирге биз бюгюнлюкде...
Спорт
02.12.2023 - 09:31 | 👁 10

Подробности...

Каратени бир тюрлюсюнден – онбир майдал

Адыгеяны Майкоп шахарында каратени бир тюрлюсюнден битеуроссей эришиу бардырылгъанды, анга къыралны 23 регионундан 700-ден аслам адам къатышхандыла. 

Страницы