19.05.2024, 10:05 - Маданият

Элбрус районда Гузиланы Дженнет къатышмагъан, бардырмагъан бир маданият жумуш болмайды. Жыр айтыугъа,  устазлыкъгъа да къалай келгенини юсюнден болгъанды бизни аны бла ушагъыбыз.

19.05.2024, 09:05 - Жамауат

Быйыл Юйюрню халкъла аралы кюню «Юйюрню ырахматлыгъы» деген чакъырыу бла  ётгенди. Аны энчи белгиси да барды: жашил тёгерекни ичинде жюрек,  къызыл бла ызланып. Ол  сюймеклик, ангылашыныулукъ, хурметлик болгъан юйюрню белгисиди.    

19.05.2024, 08:04 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И

18.05.2024, 10:00 - Жамауат

Аллахутала эр кишини бла тиширыуну жаратып, экисини арасында жорукъла салгъанды: оноу кимде болгъанын, бир бирлери бла къалай жюрютюрге кереклисини, юйюр къурагъанда болумланы.   

18.05.2024, 08:41 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И

17.05.2024, 16:37 - Маданият

Огъурлу окъуучубуз Улбашланы Саният бизге кеси абаданладан, ынналарындан, анасындан эшитген, билген кёп сейир хапарларын билдиргенди. Аланы алгъын да басмалай тургъанбыз.

17.05.2024, 13:07 - Маданият

Халкъыбызны  бурун заманладан  къала келген  ниет, ырысхы байлыгъыбызны сакълау, аны  чыгъармачылыкъ жаны бла фахмусун ачыкълау, ёсюп  келген тёлюню бош заманын хайырлы ётдюрюу, фахмулу жаш адамлагъа болушлукъ этиу, маданият жаны бла тюрлю-тюрлю ишле бардырыу – была бары да  маданият учрежденияланы борчларыдыла. Бу  жумушланы Эльбрус муниципал районну Маданият  управлениясы къалай тамамлагъаныны юсюнден аны таматасы Толгъурланы Жаннет бла ушакъ этгенбиз.

17.05.2024, 13:04 - Жамауат

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерича, 2024 жылны 1 сентябринден башлап къонакъ юйледе талай жумушха къошакъ багъа ючюн налогла (НДС) тёленирик тюйюлдюле.

 

   

ЖАМАУАТ

Жамауат
19.05.2024 - 09:05 | 👁 14

Подробности...

Сюймеклик эмда хурметлик

Быйыл Юйюрню халкъла аралы кюню «Юйюрню ырахматлыгъы» деген чакъырыу бла  ётгенди. Аны энчи белгиси да барды: жашил тёгерекни ичинде жюрек,  къызыл бла ызланып. Ол  сюймеклик, ангылашыныулукъ,...
Жамауат
18.05.2024 - 10:00 | 👁 14

Подробности...

Аталары сауда ёксюзле

Аллахутала эр кишини бла тиширыуну жаратып, экисини арасында жорукъла салгъанды: оноу кимде болгъанын, бир бирлери бла къалай жюрютюрге кереклисини, юйюр къурагъанда болумланы.   
Жамауат
17.05.2024 - 17:04 | 👁 16

Подробности...

Ариу къызны жарсыулу къадары

Ёмюрледен бери да айбатлыкъны сыфатын ачыкълай, назмучула, акъылманла аламат сёзле айтхандыла, жырла жазгъандыла, макъамла къурагъандыла.
Жамауат
17.05.2024 - 13:13 | 👁 20

Подробности...

Ахча алыргъа умуту юзюлгенди

Экономика аманлыкълагъа  къажау излеу-тинтиу мадарланы толтургъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, ич ишле органланы келечилери бла бирге коммерциялы организацияладан...
Жамауат
17.05.2024 - 13:04 | 👁 32

Подробности...

Солуу учузуракъ болурча

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерича, 2024 жылны 1 сентябринден башлап къонакъ юйледе талай жумушха къошакъ багъа ючюн налогла (НДС) тёленирик тюйюлдюле.
Жамауат
17.05.2024 - 11:22 | 👁 15

Подробности...

Инсан саулугъун ишлеген жеринде тинтирге боллукъду

Быйылдан башлап, диспансеризацияны  борчлу этерге белгиленеди. Бу къысха статьяда диспансеризацияны бла медицина тинтиулени араларында башхалыкъланы эмда къаллай жангычылыкъла кийирилликлерини...
Жамауат
17.05.2024 - 09:00 | 👁 17

Подробности...

Сейирге къалдыргъан музейле

Музейлени халкъла аралы кюню жыл сайын онсегизинчи майда белгиленеди. Быллай жерлеге баргъан адам, анда бурун заманладан бери сакъланнган харакетлени, эсгертмелени, къолдан устала ишлеген аберилени,...
Жамауат
16.05.2024 - 12:08 | 👁 8

Подробности...

Къараучуланы тамашалыкъ жерлерибиз бла шагъырейлендиргенлей турадыла

Республикабызны табийгъатыны тамашалыгъы кёплени сейирге къалдырады. Аны бла байламлы белгили жолоучула кёп статьяла жазгъандыла, документли фильмле да алыннгандыла. Ара шахардан келип, Минги тауну...
Жамауат
16.05.2024 - 08:54 | 👁 15

Подробности...

Керти сёз нёгеригизден айырылмагъыз

Хурметли жамауат!
Жамауат
16.05.2024 - 08:40 | 👁 19

Подробности...

Басманы тарыхы неден башланнганды?

Францияда 1631 жылда La Gazette деген ат бла биринчи газет чыгъады. «Газета» деген сёз битеу тиллеге ма андан сора киргенди. Алай тарыхчыла оюм этгенлерине кёре уа, аны мурдорун бурун Римде излерге...
Жамауат
16.05.2024 - 08:25 | 👁 11

Подробности...

Бу айда тюрлениуле

Биринчи майдан башлап, терек бахчачылыкъ биригиуле болгъан участкалагъа газны хакъ алмай тартырыкъдыла. Кёк отлукъ быргъыланы жашау журтлагъа дери ахча тёлетмей жетдирген программа шёндюге дери ишлеп...
Жамауат
15.05.2024 - 13:46 | 👁 12

Подробности...

Жалгъан банкир

Хыйлачыланы айтханларына ийнанып, нальчикчи тиширыу «къоркъуусуз» счётха 467 минг сомун ашыргъанды.
Жамауат
15.05.2024 - 13:45 | 👁 13

Подробности...

Саулукъларына сакъ бола башлагъандыла

Арт жыллада кеслерине къаратыргъа сюйгенлени санына къошула барады.  Аны баш сылтауларындан бирлери – жерлешлерибизни саулукъларына сакъ бола башлагъанларыды эмда ишлеген инсанлагъа диспансеризацияны...
Жамауат
15.05.2024 - 10:30 | 👁 19

Подробности...

Хорламны паркы къураллыкъды

Экинчи жыл Уллу Хорламны 80- жыллыгъы белгиленирикди. Анга  жоралап Нальчикде Хорламны паркын къурар муратлыдыла. Ол байрамгъа дери хазыр болургъа керекди. 
Жамауат
15.05.2024 - 10:00 | 👁 23

Подробности...

Жангы излемлеге келиширикди

Келир заманда халкъла аралы «Нальчик» аэропортха тынгылы ремонт этилликди. Ишле 2030 жылны ахырына дери бошалыргъа керекдиле. Анга ахча  федерал бюджетден бёлюнюрюкдю.

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Маданият
19.05.2024 - 10:05 | 👁 14

Подробности...

«Музыка адамны насыплы халгъа келтирген энчи дунияды»

Элбрус районда Гузиланы Дженнет къатышмагъан, бардырмагъан бир маданият жумуш болмайды. Жыр айтыугъа,  устазлыкъгъа да къалай келгенини юсюнден болгъанды бизни аны бла ушагъыбыз.
Документле
19.05.2024 - 08:04 | 👁 5

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И
Илму
18.05.2024 - 10:30 | 👁 6

Подробности...

Къарачай-малкъар элберлерини жюрютюлюу энчиликлери

Бизни газетибизде ана тилибизни  бёлюмлерини, аны жюрютюлюуюню, магъанасыны юсюнден да илму къыйматлы материалла дайым басмаланнганлай турадыла. Бу жол а Гуманитар тинтиуле бардыргъан  институтну...

Маданият
19.05.2024 - 10:05 | 👁 14

Подробности...

«Музыка адамны насыплы халгъа келтирген энчи дунияды»

Элбрус районда Гузиланы Дженнет къатышмагъан, бардырмагъан бир маданият жумуш болмайды. Жыр айтыугъа,  устазлыкъгъа да къалай келгенини юсюнден болгъанды бизни аны бла ушагъыбыз.
Документле
19.05.2024 - 08:04 | 👁 5

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И
Илму
18.05.2024 - 10:30 | 👁 6

Подробности...

Къарачай-малкъар элберлерини жюрютюлюу энчиликлери

Бизни газетибизде ана тилибизни  бёлюмлерини, аны жюрютюлюуюню, магъанасыны юсюнден да илму къыйматлы материалла дайым басмаланнганлай турадыла. Бу жол а Гуманитар тинтиуле бардыргъан  институтну...
Документле
18.05.2024 - 08:41 | 👁 12

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И
Маданият
17.05.2024 - 16:37 | 👁 11

Подробности...

Таулуланы адетлеринден

Огъурлу окъуучубуз Улбашланы Саният бизге кеси абаданладан, ынналарындан, анасындан эшитген, билген кёп сейир хапарларын билдиргенди. Аланы алгъын да басмалай тургъанбыз.
Маданият
17.05.2024 - 13:07 | 👁 16

Подробности...

«Маданият жашау сейир болур ючюн, къолубуздан келгенни аямайбыз»

Халкъыбызны  бурун заманладан  къала келген  ниет, ырысхы байлыгъыбызны сакълау, аны  чыгъармачылыкъ жаны бла фахмусун ачыкълау, ёсюп  келген тёлюню бош заманын хайырлы ётдюрюу, фахмулу жаш адамлагъа...
Билим
17.05.2024 - 11:18 | 👁 13

Подробности...

Оюнлагъа къатышхандыла

«Келир заманны къоруулаучулары» атлы аскер-спорт оюнну округлу уруму Ингуш Республикада «Мужичи» спорткомплексни мурдорунда бардырылгъанды. Ол а «Билим бериу» миллет проектни «Регионла жаш тёлюге»...
Саулукъ
17.05.2024 - 11:15 | 👁 15

Подробности...

«Тауланы таза суулары – бизни байлыгъыбыздыла»

Хар жерни кесини ашы – сууу. Суу таулулада бек кючлю зат болгъанды. Алимле жаланда жыйырманчы ёмюрде билгендиле аны эси болгъанын. Алай таулу жомакъланы окъусанг, кёресе: ата-бабаларыбыз эртте...
Маданият
17.05.2024 - 11:05 | 👁 19

Подробности...

«Сени ючюн, кесим ючюн да»

Быйыл Мечиланы Кязимни жылыды. Ол малкъар халкъгъа энчи байрамды – миллети аны сыйын, ол да халкъыны сыйын таула бла тенг этген шайырны туугъан кюню хар заманда да байрамды. Анга аталып энчи поэмала...
Жангылыкъла
17.05.2024 - 10:10 | 👁 18

Подробности...

«Заман» газет тарыхыбызны сакъларгъа себеплик этеди

Хурметли жамауат!

Страницы