Кийимлеринде уа – уу

РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, ич ишле органланы келечилери бла бирге наркотиклени законсуз сатыу-алыугъа къажау мадарланы толтургъан кезиуде Нарткъаладан эки инсанны аманлыкъчы ишлерин тыйгъандыла.

Кюч ведомствону пресс-службасындан бизге билдиргенлерича, аланы кийимлерин тинтген кезиуде «героин» уу табылгъанды, аны ауурлугъу 49 граммгъа жетеди.

Ишеклилеге РФ-ни УК-сыны 30-чу статьясыны 3-чю кесегине эмда 228.1-чи статьясыны  4-чю кесегини «г» пунктуна кёре терслеу материалла ачылгъандыла. Законлагъа тийишлиликде, быллай аманлыкъ этгенни эркинлиги 20 жылгъа дери сыйырылыргъа боллукъду.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: