Календарь событий

20 апреля 2024

Терек бахчаладан биринде - сауутла, окъла да

Быйыл 11 апрельде эрттенликде 4 сагъатда Рос-сейни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары экстремизм эм терроризм бла байламлы аманлыкълагъа къажау излеу-тинтиу жумушланы толтургъан кезиуде Нальчикни тийресинде терек бахчачыланы биригиулеринден биринде къолларында сауутлары бла эки адамны ачыкълагъандыла.

«Сабий чыгъармачылыгъым энчи ёхтемлигимди»

Белгили поэт, драматург эм прозаик Ёлмезланы Мурадин 75-жыллыгъын белгилейди.