Календарь событий

09 апреля 2024

Экинчи Чегемде ара орамны жолун тапландырадыла

Чегем районда Чегем2-Чегемцук деген жолгъа тынгылы ремонт этиле турады. Жолну узунлугъу 3,5 километр болады эм ол магъаналы социал объектлеге: школлагъа, поликлиникагъа, сабий садха эм спорт школгъа баргъан жолгъа саналады.

Себепликни жангы мадарлары къыралны башчысына билдирилгендиле

СВО жаны бла ишчи къауум Президентге  хазырлагъан докладда аскерчилеге бир-бир документлени женгиллетилген амал бла хазырлауну юсюнден башламчылыкъ этилгенди. Дагъыда Донбассны регионларында ополченецлени бла ич ишле органлада къуллукъ этгенлени льготала бла жалчытыуну юсюнден да айтылгъанды.

Тохана таш

Улбашланы Саният газет бла эрттеден бери байламлыкъ жюрютюп турады. Ол абадан къауумдан эшитген хапарларын жазып, редакциягъа жибериучюдю. Бюгюн аланы бир къауумун басмалайбыз.

Газетлеге бла журналлагъа жазылыу иш башланнганды

Хурметли жамауат!

«Насийхатчылыкъ – ол аламат жумушду»

Узакъ тау элде ёсген жаш тёлю окъуу махкемеледе билим алып, артда ызларына къайтып ишлерге итинселе, аллай шарт кёллендирмей къоймайды. Нек дегенде туугъан, жашагъан да эллерин айнытырыкъ, аны тамблагъы болумун игилендирлик, жамауатны мурдорун къурарыкъла да аладыла – бюгюннгю жаш тёлюбюз.

Аны жашауун сахна жарыта эди

1922 жылда Черек районну Къашхатау элинде Уяналаны  Батталгъа  бла Бицагъа ючюнчю бала туугъан эди - Валентина. Андан сора да, бу насыплы юйюрню  дагъыда беш сабийи болгъанды. Жашла ёсюп, тынгылы къуллукълада ишлегендиле. КъМАССР-ны Баш Советини Президиумуну башчысы Уяналаны Чомайны,  къарындашладан бирин,  адамла бусагъатда да уллу жюрек ыразылыкъ бла эсгередиле.

Къонакъбай юйюр

Миллетибизде иги тёреле сакъланнганлай турадыла. Сёз ючюн, ораза айда тукъумда абадан адамланы жокълау, дин байрамлада аланы алгъышлау да. Байрым ингирде Мамайланы Мухтар бла бирге Барамтада жашагъан акъсакъалыбыз  Мамайланы Хажи-Дауутну кёре бардыкъ.

Сакъланнган хорламла, ёхтемлендирген такъыйкъала

Республикабызны спортчулары, округ, къырал, халкъла аралы эришиулеге къатыша, атларын айтдырадыла, хорламлары бла республикабызгъа да махтау келтиредиле. Муратларына жетиуде кертичиликлери, аланы толтурур ючюн къыйын сала билгенлери бла таматаланы къууандырадыла, ёсе келген тёлюлеге ахшы юлгю кёргюзтедиле. Бу материалда аланы талайын эсгертирге сюебиз.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ

Б Е Г И М И