Календарь событий

04 апреля 2024

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ

Б Е Г И М И

Жюрекни тыйгъычсыз ишлетирге себеплик этген амалла

РФ-ни Саулукъ сакълау министерствосу билдиргеннге кёре, жыл сайын бизни къыралда жюреклери ауругъанларыны хатасындан 1,3 миллион адам ауушады. Ол а бир уллу шахарда жашагъанланы санына келишеди. Аны ючюн жюрек, тамырла ауруп башлагъанларын кёргюзтген шартлагъа сакъ болургъа керекди.

Казбек Коков МГУ ректорун Виктор Садовничийни алгъышлагъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Москваны къырал университетини ректоруна туугъан кюню бла байламлы алгъышлау къыгъытны ашыргъанды.

Кёп арсарлыкъла кетгендиле

Биринчи заманда капремонт ючюн адамла артыкъ тёлерге сюймей эдиле. Нек? Не заманда эсе да этиллик ремонтха ийнанмагъандан. Алай сюдле болуп, тёлемегенлени ахчаларын счётларындан алып башладыла. Сора, кертиси бла да, юйледе тынгылы ремонтла этилгенлерин кёрдюк. Нальчикде кёпкъатлы юйлени бир - бирлеринде лифтлени окъуна алышхандыла.

Патчах къыз къалай тюрлю эр сайлагъанды кесине?

Буруннгу заманлада Малика деген патчах къыз жашагъанды. Бирда болмагъанча субай, ариу жан. Анга кёре – эслилиги да алай. Байлыгъыны уа несин айтдыраса – чеги жокъ. Алай ол ырысхыдан эсе акъылны сайлагъанды. Кезиую жетип, юйюр къураргъа тебирегенди, билими болгъан эр излегенди кесине. Аны ачыкълар ючюн а жюз элли соруу къурагъанды. Алагъа тюз жууап бергеннге барыргъа сёз бергенди.

Этни ашаргъамы огъесе ашамазгъамы

Кёплени оюмларына кёре, вегетарианство кёп болмай къуралып, адамла уа аны бир аламат зат сунуп, аны ючюн кюрешедиле. Алай тарыхха къарасанг, ол да дунияда адам улу жашагъандан бери кесини энчи жерин алгъанлай келеди.

Мураты адамлагъа болушлукъ этергеди

Темиржанланы Фарида бюгюнлюкде КъМКъУ-ну медицина факультетини «Мурдорлу медицина» ызыны аспирантыды. Андан сора да, Москвада Россейни илму-излем медицина университетини «Дерматология-венерология» ызыны ординатурасында да окъуйду.

Биринчи сотовый телефон

Бюгюнлюкде къолунда сотовый телефону болмагъан не сабий, не абадан адам кёрмезсиз. Биз аны бла бир-бирге сёлешебиз, тёгерек-башны суратха эмда видеогъа тюшюребиз, интернетге чыгъып абери окъуйбуз, фильмлеге къарайбыз, жырлагъа тынгылайбыз.