Жалгъан аракъы чыгъарыуну тыйгъандыла

Излеу-тинтиу жумушланы тамамлагъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, ич ишлени келечилери бла бирге республиканы юч инсаныны аманлыкъчы ишлерин тыйгъандыла. Ала законлагъа бузукълукъла этип, аракъыны чыгъаргъанларына, асырагъанларына эмда сатар мурат бла ташыгъанларына ишеклик барды.

Тийишли жумушла тамамланып, ичгини законлагъа бузукълукъла этип жарашдыргъан цех ачыкъланнганды. Анда сатыугъа хазыр продукция табылгъанды, алада къырал маркалары жокъ эди, деп билдиргендиле бизге УФСБ-ны пресс-службасындан.

Республиканы инсанларына РФ-ни УК-сыны 171.1-чи статьясыны 6-чы кесегини «а» пунктуна кёре уголовный иш ачылгъанды.  Законлагъа тийишлиликде, быллай аманлыкъ этгенни эркинлиги 6 жылгъа дери сыйырылыргъа боллукъду.

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: