Календарь событий

07 апреля 2024

АСЫРЫ АЯРГЪАмы КЮРЕШЕ БОЛУРБУЗ?

Дунияда, тёгерегибиздеги бола тургъан тюрлениулени, болумланы юслеринден бизни газетибизге аны дайым окъугъанла, аны бла байламлыкъ жюрютгенле кеслерини оюмларын, сагъышларын билдиредиле. Бу жол а кесини жаш тёлюню юйретиу бла байламлы сагъышларын редакциябызгъа Гуманитар тинтиуле бардыргъан институтну илму къуллукъчусу Локияланы Жаухар жазып ийгенди.

Саугъагъа – тарых жерлеге жолоучулукъ

Россейде предпринимательликни тарыхыны юсюнден битеуроссей онунчу олимпиаданы регионда кезиуюнде хорлагъанланы бу кюнледе саугъалагъандыла. Аны бла байламлы къууанчлы жыйылыу Къабарты-Малкъар къырал университетде ётгенди. Аны кесин да «Иш кёллю Россей» жамауат биригиуню республикада бёлюмюню башчысыны орунбасары Таумурзаланы Салидат бардыргъанды, деп билдиргендиле ол биригиуден.