Календарь событий

25 апреля 2024

Юйретиу ишде уллу магъанасы болгъан дерсле

Магъаналы затланы юсюнден ушакъла – бу ат бла ахыр эки жылда Россейни битеу да школларында окъуу программадан тышында класс сагъатла бардырыладыла. Аны юйретиу ишде уллу магъанасы барды. Патриот жаны бла низамгъа юйретген дерсди дерге боллукъду. Анда къаллай темала кётюрюлгенини юсюнден бизге Бедикни орта школуну башланнган класслада устазы Хаджиланы Марина Барисовна айтады.

«Тизгинсизликди аланы жайылыуларыны баш сылтауу»

Не сейир, алгъыннгы заманда  фатарлада ууладан да къоркъмагъан тараканла жокъ болуп къалгъандыла. Газетлени, китапланы, кийимлени ичлеринде,  ашда – сууда…къайда да ала эдиле. Не болуп къалгъанды алагъа? Аны юсюнден врач – инфекционист Аппайланы Шамил бла ушакъ этгенбиз.

Районну атындан терскъолчула эриширикдиле

Тырныауузну 6-чы номерли школунда «Атам, анам, мен - спорт юйюр» деген байрам бардырылгъанды. Аны «Сабийлени навигаторлары» деген Битеуроссей проектни чеклеринде Элбрус районну билим бериу управлениясы къурагъанды. 

Байыкъланыр мурат бла

Полициячыла эмен тереклени законсуз кесген инсанны тутхандыла. Къыралгъа 5 миллион сом къоранч салыннганды.

Жаз башында бютюн бек къозгъалады

Жаз башы бла чууакъ кюнле келедиле, табийгъат жашнап башлайды. Жамауатны иги кесеги бу кезиуню ашыгъышлы сакълайдыла.  Болсада ол бир-бирлеге уллу сынау болургъа тюшеди.  Битимле чакъгъан кезиуде чючкюрюп, жётел этип, кёзлери кичитип, бурун суулары барып жунчугъанла бардыла.  Статистикагъа кёре, кезиулю аллергияладан абаданланы 40 проценти къыйналадыла. Апрель бла май айлада терекле, юлкюле да къыстау чакъгъанда, ол иги да кючлениучюдю. 

Ташлы –Тала озгъан ёмюрледе

Къабарты –Малкъар  Республиканы эм  ариу  эллеринден  бирине    Ташлы -Тала  саналады.   Ары  барыр ючюн,  къоншу  республикадан    ётерге  тюшеди,   Огъары  Жемталаны жаны бла  баргъан жолу уа  осалды.  Эл  тюз  жерде  орналгъанлыкъгъа,  тёгерегин къаяла къуршалайдыла.  Тенгизден 1119 метр   бийикдеди. Къатында   Хазнидон, Фастаргонадон эм Лахумедон атлы  суула  агъадыла. 

Тарыхдан дерслени саны кёбейирикди

2025  жылда  биринчи сентябрьден башлап РФ-ни Жарыкъландырыу  министерствосу орта билим берген школланы 6-8-чи классларыны окъутуу программаларындан обществознанияны  кетерирге.

 

Гёжефлерибизде – тёрт майдал

Комсомольск-на-Амуре шахарны спортну оюн тюрлюлеринден бла единоборстволадан арасында грек-рим тутушуудан Россейни биринчилиги бардырылгъанды. 

Огъурлу сёз нёгеригизден айрылмагъыз

Хурметли жамауат!

Сейир адамла бла тюбешиулени эсгере

1977 жылда агъач къалауур болуп ишлей эдим. Таматабыз Залийханланы Хусейди. Октябрь айны ортасы болур эди, ол келеди да: «Эки кюнден «Долина нарзанов» деген жерде бол – уллу къуллукъчула келликдиле, алагъа къараргъа керекди.  Башха къалауурлагъа да билдиргенме. Ала таудан жаныуарланы юркютюрюкдюле. Сен а къуллукъчулагъа аланы атаргъа болушурукъса», - дейди.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ

Б Е Г И М И