Право

Акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлери сакъланадыла

РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдуруу федерал службаны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, республиканы полициячылары бла бирге «Жашау болум» рейдни бардыргъандыла. Аны кезиуюнде сюдню оноуу бла тутулгъанланы   сабийлерини жашау болумлары  сюзюлгенди. Тинтиуде ведомстволу эсепде тургъан акъылбалыкъ болмагъанланы юйлеринде да бардырылгъандыла.

Жалгъан аракъы чыгъарыуну тыйгъандыла

Излеу-тинтиу жумушланы тамамлагъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, ич ишлени келечилери бла бирге республиканы юч инсаныны аманлыкъчы ишлерин тыйгъандыла. Ала законлагъа бузукълукъла этип, аракъыны чыгъаргъанларына, асырагъанларына эмда сатар мурат бла ташыгъанларына ишеклик барды.

Конкурсха къатышыргъа чакъырадыла

РФ-ни Сюд приставларыны федерал службасыны КъМР-де Управлениясы «Хрустальные звездочки» битеуроссей фестивальны регион бёлюмю башланнганын билдиреди. Анга право низамны сакълаучу структураланы, власть органланы келечилерини 7 жылдан 18 жылгъа дери сабийлери къатышыргъа боллукъдула. Эришиуле юч бёлюмде бардырыладыла:   «Вокал», «Хореография» эм «Исполнительское творчество».  Аны юсюнден бизге УФССП-ны пресс-службасындан билдиргендиле.

Ууну юйюнде асырагъанды

Наркотиклени законсуз сатыу-алыугъа къажау мадарланы толтургъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары полициячыла бла бирге ортаазиялы республикаладан бирини инсаныны бузукъчу ишин тыйгъандыла.

Кадастр инженерни къалай сайларгъа боллукъду

Кадастр ишлени платформасында кадастр инженерни сайларгъа (ЭПКР) боллукъду, бу жумушну Росреестрни сайтында инсанны энчи кабинетинде неда къырал жумушланы бир порталында тамамларгъа жарарыкъды.

Фатарны къаллай кезиуледе алыргъа жарамайды?

Законодательствону билмеу жашау журтну сатып алгъанда чурумлагъа келтирирге боллукъду. Бу ишде жангылыч этмезча Россейни Кадастр палатасыны Къабарты-Малкъарда бёлюмню эсгертиуле этиуню дурус кёргенди. Бек алгъа уа – фатарны неда юйню алырдан алгъа сатыучуну быллай операцияла этерге эркинлиги болгъанын бла къалгъанын тохташдырыргъа. Сатыу-алыу келишимни тауусханда ишеклик туудургъан битеу шартлагъа уллу эс бурургъа керекди. Бу ишни тамамларгъа жарамагъан къауумгъа акъылбалыкъ болмагъанла бла психикалары ауругъанла киредиле.

Гитче хатадан уллу палахха тюшмегиз

Полицияны келечисине улутха берирге умут этген уголовный жууапха тартылады.    Административ тазирден къутулургъа кюрешген полициячыгъа ахча береме деп, андан да уллу палахха тюшерге боллукъду.

Сабийни саулугъуна, жашаууна заран салынса жууаплылыкъ уллуду

 14 жылгъа дери акъылбалыкъ болмагъанны саулугъуна заран салынса, аны атасы, анасы, башха законлу келечиси жууаплыдыла.  

Сакъ болургъа юйретгендиле, жууаплылыкъны ангылатхандыла,

Черек районну школларыны окъуучулары эм аланы ата-аналары бла тюбешиуле къуралгъандыла. Право низамны сакълаучулары алагъа экстремизмни бла терроризмни къужурлукъларын ангылатхандыла.

Байламлыкъланы кючлер муратлыдыла

РФ-ни Аманлыкъчыланы терсликлерине жолукъдуруу жаны бла  федерал службасыны КъМР-де Управлениясы республиканы Жарыкъландырыу эм илму министерствосу бла байламлыкъланы кючлейди. 

Страницы

Подписка на RSS - Право