Тутмакъда жыйырма жылгъа дери тутулургъа боллукъду

КъМР-ни прокуратурасы кёп санда наркотиклени сатаргъа умут этген инсаннга ачылгъан уголовный ишни сюдню къараууна бергенди.

Надзор ведомстводан бизге билдиргенлерича, Воронеж областьны инсанына РФ-ни УК-сыны 30-чу статьясыны 3-чю кесегине эмда 228.1-чи статьясыны 5-чи кесегине кёре терслеу материалла ачылгъандыла.

Былтыр июльда ол, башха инсанла бла бирге, Нальчикде бла Владикавказда жашырын жерледе героин ууну букъдуруп, ызы бла аны сатаргъа умут этгенди. Аланы УФСБ-ны къуллукъчулары ачыкълагъандыла эмда тутхандыла.

 Воронежчиге ачылгъан уголовный иш Нальчикни сюдюню къараууна берилгенди. Бу бузукълукъгъа къатышхан башхаланы уголовный ишлерин тинтиу андан ары бардырылады.

 Законлагъа тийишлиликде, быллай аманлыкъ этгенни эркинлиги 15 жылдан 20 жылгъа дери сыйырылыргъа боллукъду.

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: