Календарь событий

01 апреля 2024

Жарсыулагъа къысха заманда къаралады

Къабарты-Малкъарны Регионнга оноу этиу жаны бла арасы (ЦУР) республиканы инсанлары бла власть органланы арасында байламлыкъны жалчытырча эм чыкъгъан соруула къысха заманда тамамланырча ишни тири бардырады. 

Жаз башы ауруула

Хауа болумланы терк тюрлениулери эм иммунитетни къарыусузлугъу саусузланы  бютюнда кёп этеди. Жауун тюбюнде салкъынлыкъсыз айлансагъыз, аякъларыгъызны жибитсегиз, автобусну сакълап, сууукъ шинтикде къауум  заманны  олтурсагъыз, сёзсюз, сизге жаз башы ауруула терк окъуна жабышырыкъдыла.

Шуёхлукъну кючлеген башламчылыкъ

Минги тауда «Шуёхлукъну кёпюрлери» деген ючкюнлюк турист-патриот слётха Къабарты-Малкъардан, Ставрополь крайдан бла Къарачай-Черкесден 80-ден аслам окъуучу къатышхандыла. Проектни бардырыугъа «Биринчилени атламлары» битеуроссей жаш тёлю къымылдауну келечилери да къошулгъандыла.

Халкъ бирлигин кёргюзтгенди

Озгъан айда РФ-ни Президентин сайлау бла байламлы юч кюнню ичинде бардырылгъан айырыула Владимир Путинни даражасы бийикде болгъанын аны бир заманда да болмагъанча уллу хорламы кёргюзтгенди. Арсарсыз, ол кёрюмдю къырал башчыбыз жанлы бол-гъанланы саны иги да кёбейгенини эмда жамауат аны тёгерегинде бирикгенини белгисиди.

«Окъуу жаланда адамны кесин угъай, жамауатны да айнытады»

Жаш тёлюбюз не жаны бла да жетишимли бола, окъууда, ишде да кеслерини атларын иги бла айтдырсала, ол шартха биз барыбыз да къууанабыз эмда кёлленебиз. Бюгюнлюкде билим бериуде болгъан тюрлениулени себепликлеринден аланы къыралыбызны жер-жерлеринде билим алыр онглары да барды. Танг кесеги уа ара шахарыбызны бийик окъуу юйлерине киредиле. Аладан бири уа Къулийланы Имранды.

 

Саулукъну кючлерге жарагъан битимле

Бу битимни багъыу жаны бла хайырлылыгъын билмеген адам хазна табылсын. Россейли алимле бир къауум тинтиулени бардыргъандан сора быллай оюмларын билдиргендиле: жангы сарымсах аны къурутулгъан эм ашарыкъгъа къошулгъан тюрлюлеринден эсе кёп да хайырлыды. Жюрекге уа бу битимни жаланда жаш заманында хайырланылгъаны къыйматлы болушады.

Сакъатлыкълары болгъанлагъа болушурча

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында «тёгерек столда» психикаларында энчиликлери болгъан адамланы реабилитацияларын бардырыуда саулукъ сакълау, социал къорууланыу учрежденияланы эм коммерциялы болмагъан организацияланы (НКО) араларында байламлыкъла тохташдырыуну юсюнден айтылгъанды.

От тюшгенде 115 сабий ёлгенди

Кеслери алларына къалгъан гитче сабийлени къоркъуу хар жерде да сакълайды. Сирнекле неда башха къабындырыучу затла бла ойнау, бузукълукълары болгъан электроприборланы хайырланыу, розеткалада къалгъан зарядкала – ала барысы да къыйын болумгъа келтирирге боллукъдула. От тюшгенде уа ала кёбюсюнде, къоркъуп, ундурукъ тюбюне неда отоуну мюйюшлерине бугъунадыла.  

Юйле – жылы, орамла - жарыкъ

Къабарты-Малкъарда эллени айнытыу, алада жашагъанланы болумларын игилендириу жумушла бек магъаналыгъа саналадыла. Ахыр беш жылны ичинде бу жаны бла аслам иш этилгенди. Аланы барына да 1,551 миллиард сом къоратылгъанды, ол санда былтыр 653,5 миллион сом багъасына мадар этилгенди, дегендиле республиканы Эл мюлк министерствосунда.

Гитче эмда орта бизнесни магъанасы уллуду

Къайсы къыралда неда аны ичинде субъектде экономиканы айнытыугъа уллу къошумчулукъ этгенле гитче эмда орта бизнес бла кюрешгенледиле эмда энчи предпринимательледиле. Къабарты-Малкъарда да алайды, аны себепли бу бёлюмге республиканы власть органлары тийишлисича эс бурадыла, ол санда себеплик да этедиле.

Сатыу-алыу кёбейгенди

Россельхознадзорну Шимал Кавказда регионла аралы управлениясы быйыл январьда Къабарты-Малкъардан тышына жиберилген 170,2 тонна сют ашарыкълагъа кёз-къулакъ болгъанды. Сатыучула ол санда 2,2 тонна бишлакъны – Гюржюге, 26 тонна къаймакъны эмда эритилген бишлакъны – Азербайджаннга элтгендиле. Къалгъан 142 тонна Къазахстаннга ашырылгъанды.