Право

Законланы бузуп байыкъланыргъа умут этгенди

КъМР-ни полициячылары атлары кенг айтылгъан фирмаланы белгилерин законлагъа бузукълукъла этип  хайырланнган энчи предпринимательге ачылгъан уголовный ишни тинтип бошагъандыла.   Фирмалагъа  404 минг сом къоранч  этилгенди, деп билдиргендиле бизге ведомствону пресс-службасындан. 

Динни юсюнден хайырлы ушакъла

   КъМР-ни  Муслийманларыны дин управлениясыны келечиси Атмырзаланы Абдуллах битеулю низамлы колонияны жокълагъанды эмда УФСИН-ни  таматасыны дин жаны бла болушлукъчусу Айвар Болов бла бирге  колониячыла бла ушакъ бардыргъандыла, насийхат сёзле  айтхандыла, тутулуп тургъанланы сорууларына да жууапла бергендиле, деп билдиргендиле КъМР-де УФСИН-ни пресс-службасындан. 
 

Бахчада юйчюкге закон бла ие болурча

   - Адам жеринден тепдирилмеген мюлкюне толу  ие болурча,  анга эркин  оноу этерча, къолунда тийишли  документлери болургъа керекдиле, - дейди Росреестрни КъМР-де  Кадастр палатасыны документлени жарашдырыу эм учёт бардырыу бёлюмюню таматасыны къуллугъун толтургъан Элла Блиева. 
 

Кеф водительле бютюнда Нальчикде кёпдюле

  Бир ыйыкъны ичинде, 14-20 январьда, автоинспекторла эсирип жолгъа чыкъгъан 62 водительни ачыкълагъандыла. Аладан 17-си  бу аманлыкъны къайтарып этгендиле.   Кеф водительле бютюнда Нальчикде кёп болгъанлары тохташдырылгъанды, деп билдиргендиле бизге КъМР-де МВД-ны пресс-службасындан.  

Бушуулу ишни сылтаулары тинтиледиле

   Республиканы право низамны сакълаучу органлары 18 январьда болгъан  аварияны сылтауларын тинтедиле. Аны кезиуюнде эки жаш адам жоюлгъанды, деп билдиргендиле бизге КъМР-де МВД-ны пресс-службасындан. 

Масхапсыз водительлени не тазирле, не сюд къаматалмайдыла

Кеф водитель жолда жюрюуге къатышханлагъа бек уллу къоркъууладан бириди. Эсиргенлени хаталарындан адамла жоюлгъанлары, быллай бузукълукъ ючюн уголовный жууапха тартылыннганы, уллу тазирле да бирлени  бу «жигитликден» тыймайдыла.

Борчугъуз бар эсе, сюд приставланы сакълагъыз

Озгъан онбир айгъа организацияла бла адамла отлукъ-энергетика комплексге (ТЭК) берлик борчдан 244 миллион сомдан аслам жыйылгъанды, деп билдиргендиле Сюд приставланы федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны пресс-службасындан.
     Республиканы районларында сюд приставланы бёлюмлерини бла ТЭК-ни предприятияларыны келечилери кюн сайын рейдле бардырадыла. Аны чеклеринде ахча бералмагъанланы онбир миллион сом багъасы ырысхыларына арест салыннганды.

Коррупциягъа – биргелей къажау турургъа

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны башламчылыгъы бла «Коррупцияны профессионалла хорлайдыла» деген  форум бардырылгъанды .  Анга КъМР-ни  Экономика эмда жамауат къоркъуусузлукъ жаны бла советини  секретары  Казбек Татуев, федерал инспектор Тимур Макоев,  КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны коррупциягъа къажау управлениясыны таматасы Аслан Нагоев,КъМКъАУ-ну ректору Аслан Апажев,   талай  министерствону бла ведомствону келечилери къатышхандыла.

Бокс бла кюреширге болушхандыла

КъМР-де УФСИН-де къуллукъ этгенле жандауурлукъ этиуден да артха къалмайдыла. Бу жол  ала Бабугентде кадет школ-интернатда окъугъан Ансаргъа болушхандыла.
       Жашчыкъны дагъыда юч къарындашы барды. Аланы уа  ынналары  ёсдюреди. Ансар а  бокс бла кюреширге бек сюеди, алай аны тийишли спорт кереклери жокъ эдиле.  Аны юсюнден УФСИН-де къуллукъ этгенлеге  Нальчикде  Социал болушлукъну арасында ишлегенле билдиргендиле. Ала бу юйюрню  махтагъандыла, ынналары жашла адепли болуп ёсер ючюн къолдан келгенни аямагъанын,  юйюр  жангыз да пенсиясына кечидиргенин да айтхандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Право