Календарь событий

11 апреля 2024

Нальчикде террорчулукъгъа къажау болум кетерилгенди

Бюгюн эрттенликде Нальчикде террорчулукъгъа къажау кюреш бла байламлы кийирилген болум кетерилгенди. Аны юсюнден КъМР-де Оператив штаб билдиреди.

Аналыкъ капиталны аманлыкъчыладан сакъларча

Россейни Социал фондуну Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден билдиргенлерича, республикада юйюрле аналыкъ капиталны кёбюсюнде жашау-турмуш болумланы игилендириуге, жангы фатар алыугъа, ол муратла бла алыннган кредитлени тёлеуге хайырланадыла. Аны бла байламлы интернетде эм социал сетьледе ишеклик туудургъан билдириуле чыгъа турадыла. Хыйлачыла ата-аналагъа юй неда фатар алгъанда юридический жаны бла болушургъа, аны ючюн капиталдан ахчаны алыргъа, сертификатха иеликни башха инсаннга ышаныуда себеплик этерге айтадыла.

Къобузну сёлешдирген Нанчыкъ

Алийланы Нанчыкъ, Ахматны къызы Император Николай II жаш туугъанына аталгъан къууанчда къарачай согъууланы тартханды, деп жазадыла тарыхчыла. Кертиди, Нанчыкъ   къарачай-малкъар халкъны культурасында энчи  ыз къойгъанды.

Саулукъларын кючлер хыйсапда

Кёп болмай  Саулукъну битеудуния кюнюне жоралап Нальчикни ара солуу паркында «Хар кимге да саулукъ» деген марафон болгъанды. Акциягъа къатышханла терек бахчагъа кирген жерден  башлап Курорт залгъа дери 10 километрни ётгендиле.

«Мени аллай адамла окъутхандыла, аланы дерслеринден сора устаз болмай къалыргъа къыйын эди»

Озгъан жылда сабийлени окъутууда бла юйретиуде ишлеген аслам адамыбыз даражалы атлагъа тийишли болгъанлары кёллендиргенди. Аланы санында уа Ёзденланы Мадина да барды. Белгили устазыбыз бир кезиуде Нальчикни 34-чю номерли прогимназиясыны садигинде бла башланнган классларында малкъар тилден бла адабиятдан дерсле берип тургъанды. 

Сотталаны Къурман инсанланы сорууларын сакълайды

Бюгюн 13 сагъатда Эльбрус районну администрациясыны  башчысыны къуллугъун толтургъан Сотталаны Къурман КъМР-ни Регионнга оноу этген арасында «Магъаналы соруула» деген тема бла байламлы министерстволаны, ведомстволаны эмда жер-жерли администрацияланы таматалары  бла бардырылгъан ушакъгъа къатышырыкъды.

Къарачай-малкъар бишлакъланы тюрлюлери

Аш хазнабызны юсюнден газетни бетлеринде, сайтда да билдириуле бере турабыз. Насыпха, ол жаны бла тарыхыбыз уллуду эмда байды. Билген затларыбызны зарфха сала, туура эте барыргъа уа басмада ишлегенлени борчларыды.

Усталыкъ сайларгъа эм урунургъа болушадыла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде жаш адамлагъа урунургъа эм  усталыкъ сайларгъа болушхан  «Россейде иш. Тап онгланы заманы» деген  битеуроссей ярмарка болгъанды. Бу жол анга юч жюзден аслам студент къатышханды. 

«Ауруу - ол тюнгюлюп къалыу тюйюлдю»

Къалай къыйынды аш орунунг кюн сайын ауруса. Алай бусагъатда медицина иги болушады къыйналгъанлагъа, саусуз заманны оздурмай врачха барса. Бу соруулагъа жоралагъан эдик гастроэнтеролог Рахайланы Аслижан бла ушагъыбызны.

- Аш орун-чеги трактны органларыны ауруулары бла байламлы специалистлеге  барыргъа керек болгъанын ангылар ючюн, адам не затны сезерге керекди?

Кесигизге болушурча амалла бардыла

Жукъусузлукъдан къыйналгъанла аз тюйюлдюле. Былай къарагъанда, ол бош зат кёрюнеди, алай а жукъусузлукъ сизни къыйнай эсе, докторгъа барыгъыз. Алай кесигизге болушурча жорукъла да бардыла

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ

Б Е Г И М И