Следовательге улутха берирге умут этгеннге сюд этилликди

КъМР-ни прокурору Николай Хабаров къоншу республикаладан бирини инсанына ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди. Ол РФ-ни УК-сыны  30-чу статьясыны 3-чю кесегине эмда 291-чи статьясыны 4-чю кесегини «б» пунктуна кёре терсленеди. Башхача айтханда, ол келечини болушлугъу бла жууаплы къуллукъчугъа, законсуз иш этгенин жулур ючюн, улутха берирге кюрешгенди. Аны юсюнден бизге надзор ведомствону пресс-службасындан билдиргендиле.

Следствияны шартларына кёре, былтыр июньда терсленнген полицияны участка уполномоченныйине 350 минг сомну бергенди. Ол полициячы КъМР-де МВД-ны следователини келечиси суннганды. Ахчаны уа анда ууну тапханлары ючюн ачылгъан терслеу материаллагъа законлу кюч бермез ючюн ашыргъанды.

  Болсада участковый ахчаны бир адамгъа да берирге ашыкъмагъанды, ол, инсанны алдап, сомланы хуржунуна салгъанды.

Улутха бергеннге ачылгъан терслеу материалла Урван районну сюдюне берилгендиле.

Полицияны участка уполномоченныйине уа РФ-ни УК-сыны 159-чу статьясыны 3-чю кесегине кёре ачылгъан уголовный иш алгъаракълада сюдге ашырылгъанды.

Улутха бергенни, законлагъа тийишлиликде, эркинлиги 7 жылдан 12 жылгъа дери сыйырылыргъа боллукъду.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: