Право

Чекчи жерлеге киргенде – энчи жорукъ

Былтыр октябрьда республиканы чеклеринде тюрлениуле болгъандыла, аланы санындан ариу табийгъат жерлени талайы кетерилгендиле. Болсада, Россейни бла Гюржюню чеклерине жууукълашханда, ала Баш Кавказ хребетни тёппелери бла ётедиле, алайда барыргъа эркинлик берген къагъытла, инсанны ким болгъанына шагъатлыкъ этген документ да изленирикдиле, деп билдиредиле республиканы Курортла эм туризм министерствосундан.

Къол усталаны чыгъармаларына сейир этгендиле

Россейни Аманлыкъчыланы терсликлерине жолукъдуруу жаны бла  федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны производство бёлюмю Нальчикде Абхазия майданда сатыу-алыу ярмаркагъа къатышады. Ары  жууапха тартылгъанланы урунуугъа сингдириу ара  чыгъаргъан товарла келтирилгендиле, ол санда кийимле, мебель, темирден затла, аш-суу да.

Хыны сёлешген, тюртген да жууапха тартыллыкъды

Ахыр кезиуде инсанла властьны келечиси ишчи борчун толтургъанын биле тургъанлай, анга чабыуул этгенлерини юслеринден билдириуле кёпден-кёп болуп барадыла. Ол санда право низамны сакълаучулагъа зорлукъ сынатылгъан кезиуле да тюбейдиле. Быллай аманлыкъны этген къаллай жууапха тартылады? КъМР-ни прокуроруну тамата болушлукъчусу Сотталаны Жаннадан аны ангылатырын тилегенбиз.

Низамлы водительлени саулукъларын, жашауларын къоруулаугъа бурулупду

Машинаны жюрютюрге энчи эркинлиги сыйырылгъанына  да къарамай, жолгъа чыкъгъан водительле кеслерине, тёгерекде адамлагъа да къоркъуу саладыла. Сёзге,  озгъан ыйыкъда КъМР-де жолда жюрюуню инспекторлары энчи рейд бардыргъан кезиуде, 38 водительни тыйгъандыла. Аладан 10-су кеф эдиле,  къалгъанларыны уа машинаны жюрютюрге энчи эркинликлери  болмагъанды  неда, документлери  сыйырылгъанына да къарамай,

Хыйлачылагъа алданмаз ючюн – ишекли болургъа

Право сакълаучула аманлыкъчыла бир хыйлаларын ачыкълагъанлай, ала мычымай жангыларын къурайдыла. Болсада, аладан сакъланыргъа амалла уа бардыла, аланы юслеринден banki.ru сайтда айтадыла.

Чулгъамда уа – уу

КъМР-де МВД-ны наркотиклеге къажау бёлюмюню келечилери алгъын да башы сюдлюк болгъан 55-жыллыкъ инсанны юйюн тинтгендиле.  Аны кезиуюнде полициячыла кырдыгы бла чулгъам тапхандыла. Битеу да  бирге 4 артмакъда къызыл-акъсыл тюрсюнлю 14 капсула бар эди. Эр киши айтханыча, ала наркотикледиле, ол аланы  кесине асырагъанды.

Кредитни тёлемезге ким эркинди?

Мобилизациягъа тюшгенлеге эмда аланы юйюрлерине кредит каникулла бериу жаны бла федерал закон ишлейди. Бу амал бла къалай хайырланыргъа боллугъун ангылатыргъа сюебиз.

Интернетде сакъ болугъуз!

РФ-ни СК-сыны КъМР-де следствие управлениясы сабийлеге интернетде къоркъуусузлукъну жорукъларын эсгертеди.

Бирикдирилген базаны къураугъа, праволу жамауатны кючлеуге себеплик

 Россейни   субъектлеринде законла чыгъарыучу органланы араларында байламлыкъла къураугъа энчи магъана береди. Ол а законла чыгъарыучу ишни хайырлылыгъын игилендирирге, депутатлагъа сынаулары бла алышыныргъа себеплик этеди.

Жолда жюрюуню жорукъларын билмеген сабийле ючюн жууаплылыкъны – абаданлагъа

Жолда жюрюуню къоркъусузлугъуну жорукъларын бузгъан сабийлени ата-аналарын жууапха тартыргъа боллукъдула. Быллай сынауну Москвада бардырыргъа мурат барды, деп билдиредиле «Российская газетада». 

Страницы

Подписка на RSS - Право