Акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлери сакъланадыла

РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдуруу федерал службаны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, республиканы полициячылары бла бирге «Жашау болум» рейдни бардыргъандыла. Аны кезиуюнде сюдню оноуу бла тутулгъанланы   сабийлерини жашау болумлары  сюзюлгенди. Тинтиуде ведомстволу эсепде тургъан акъылбалыкъ болмагъанланы юйлеринде да бардырылгъандыла.

Рейдни кезиуюнде 450 юйюрню болумуна къаралгъанды. Бу жумушла къайтарылып этилген аманлыкъланы азайтыр, юйюрледе ёсген акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин бузууну, алагъа зорлукъ сынатыуну болдурмаз мурат бла къуралгъандыла.  Уголовно-толтуруу инспекторла бла ич ишле органланы къуллукъчулары жууапха тартылгъанла бла   ангылатыу ушакъла бардыргъандыла.

Тинтиулени кезиуюнде ачыкъланнган бузукълукъла бла байламлы бегимле жарашдырылгъандыла. Рейдни кезиуюнде сабийлеге зорлукъ сынатыу ишле ачыкъланмагъандыла, деп билдиргендиле бизге ФСИН-ни КъМР-де Управлениясыны пресс-службасындан. 

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: