Экономика

Аграр илмуну жетишимлери иги хайыр келтиредиле

«Россельхозараны» Къабарты-Малкъарда бёлюмю битимлени биологиялы амалла бла къоруулагъан затланы чыгъарыу жаны бла иги къармашады. 

Къурулуш бла байламлы соруулагъа къарагъандыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков капитал къурулуш соруула бла байламлы оператив штабны жыйылыуун бардыргъанды.

Комбинатны къурулушун башларыкъдыла

РФ-ни Промышленность, энергетика  эмда сатыу-алыу министерствосундан билдиргенлерича,  экинчи  жыл Тырныауузда вольфрам-молибден чыгъаргъан жангы комбинатны къурушу башланырыкъды.

Кесибизде чыгъарылгъан урлукълагъа кёчерге

Россейни эл мюлк министри Дмитрий Патрушев министерствону оператив штабыны кезиулю кенгешин бардыргъанды.

КъМР-ни Башчысы республикада федерал жолланы ишлегенлеге ыразылыгъын билдиргенди

Пятигорск шахарда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Упрдор «Кавказ» акционер обществону таматасы Александр Лукашук бла ишчи тюбешиую болгъанды.  

Социал-экономика болумну игилендирирге алланып

«Жашау журт  эм шахар болум» миллет проектге кёре,   быйыл районлада жамауат аслам хайырланнган онеки жер тапландырылгъанды. 

Социал-экономика болумну игилендирирге алланып

Миллет проектни баш борчу регионланы айнытыргъа, ол санда  шахарлада бла элледе  социал-экономика болумну  игилендириргеди. Клиникагъа, библиотекагъа, садикге, школгъа, солургъа   баргъанда да аланы къыйматлыгъы сезиледи. 

Экономика факультетлени башчылары тюбешгендиле

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни «Экономика эм управление» факультетини деканы Николай Коков аграр вузланы быллай бёлюмлерини башчыларыны битеуроссей семинар-кенгешине къатышханды.

Бизнесге право жаны бла болушлукъ бериуню къайгъысын эте

«Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю «Санкцияла кийирилген сагъатда бизнес» деген темагъа «тёгерек стол» къурагъандыла. 

Налог билдириу - ол неди?

Быллай билдириуню налог органла адамлагъа жыл сайын жибередиле. 

Страницы

Подписка на RSS - Экономика