Экономика

Гитче гидроэлектростанцияны къурулушу башланнганды

Кёп болмай РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю гитче Черек ГЭС-ни къурулушун башлагъанды. Бюгюнлюкде специалистле аны мурдорун хазырлап  кюрешедиле.  Ол «Россейде жангыртылыныргъа жарагъан энергетиканы айнытыу» къырал программагъа кёре бардырылады.

Адамланы жашауларын игилендирирге алланып

Кёп болмай РФ-ни Президенти Владимир Путин Къырал Советни президиумуну кенгешинде къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлени 2030 эмда 2035  жыллада айнытыуну стратегиясыны юсюнден айтханды.

Иш къурап къармашханлагъа - тийишли онгла

Кеслери алларына иш къурагъанла налог тёлеп башлагъанлы, бизни къыралда юч жылдан артыкъ болады. Ал кезиуде аны сынам халда талай регионда хайырланнгандыла, буруннгу жылда уа анга саулай Россейде кёчгендиле. Ол кийирилген кюнден башлап кеслери алларына иш къурап эсепге сюелген инсанланы саны тёрт миллиондан атлагъанды. Алагъа таплыкъгъа деп къырал жангы амалла къурай барады. Бу материалда арт жылны ичинде аладан къайсылары чыкъгъаныны юсюнден айтайыкъ.

Багъалы темирлени юсюнден тюзю эм терси

Алтын бла кюмюш не заманда да багъалы затла болгъандыла. 

Байламлыкъланы икючлендирирге таукелдиле

  Кавказ.РФ  биригиуню директору Хасан Тимижев  бла  Россейни  экология  операторуну таматасы  Денис Буцаев  Петербургдагъы  XXV халкъла аралы экономика форумда байламлыкъда ишлеуню юсюнден келишимге къол салгъандыла. 

Тири болуу, башламчылыкъла этиу-жетишимликни мурдоруду

Черек районну Бабугент элинде экология жаны бла таза гара суула къуюлгъан «Babugent» завод ачылгъанлы бир ненча жыл толгъанды.

Миллет проектле къалай толтурулгъанларына къарагъандыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны штабыны жыйылыууна къатышханды. Аны РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Марат Хуснуллин бардыргъанды.

Тамблагъы кюннге таукел къарай

Бизни къыралда битеу керекли аш-азыкъладан хар не да элпекди. 

Эл мюлкде уруннганланы ышаннгылы таянчагъы

Газетни корреспондентине Къабарты-Малкъар Республикада Россельхозбанкны бёлюмюню таматасы Алим Сокуров билдиргеннге кёре, арт жыллада финанс учреждение регионда бир ненча инвестиция проектни жашауда бардырыргъа себеплик этгенди. Сёз терек бахчачылыкъны бла тахта кёгетлени ёсдюрюуню юсюнден барады. 

Ипотеканы, башха кредитлени да алыу ёсгенди

Къабарты-Малкъарда энчи предпринимательлеге, предприятиялагъа эмда организациялагъа быйыл биринчи кварталда берилген кредитлени ёлчеми 3,5 миллиард сомдан атлагъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Экономика