Экономика

Тыш къыралла эмда башха регионла бла байламлыкъла кюч ала барадыла

Къабарты-Малкъар республикадан предприятияла эмда организацияла, буруннгу жыл бла тенглешдиргенде, былтыр тыш къыралла бла жети процентге аслам сатыу-алыу этгендиле. Ол санда экспорт юч процент къошханды, импорт а 8,3 процентге жетгенди, - деп билдиргенди КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну регионну маркетинги эмда тыш байламлыкъла департаментини башчысы Севиль Богацкая.

Гитче эмда орта бизнесни магъанасы уллуду

Къайсы къыралда неда аны ичинде субъектде экономиканы айнытыугъа уллу къошумчулукъ этгенле гитче эмда орта бизнес бла кюрешгенледиле эмда энчи предпринимательледиле. Къабарты-Малкъарда да алайды, аны себепли бу бёлюмге республиканы власть органлары тийишлисича эс бурадыла, ол санда себеплик да этедиле.

«Не къыйын кюнде да сайлауума сокъуранмагъанма»

Жол мюлк къыралны экономикасыны магъаналы бёлюмлеринден бирине саналады. Аны себеплиги бла инвестицияла этиледиле, туристле аслам келедиле, производство ёседи, социал болум игиленеди, транспорт инфраструктура эм башха бёлюмле да айныйдыла.

Инвестициялагъа – энчи эс

Жангы предприятияла къурарча, производствону кенгертирча, инвестицияла этмей, башхача айтханда ишге ахча салмай боллукъ тюйюлдю. Гитче мюлкле, регионну неда къыралны экономикалары да алай ишлейдиле.

Инфляция азая барады

Аш-азыкъ продукцияны ёлчеми кёбейгени, уллу тюкенле да мадар этип башлагъанлары себепли Къабарты-Малкъарда инфляция азайып башлагъанды. Аны юсюнден Миллет Банкны регионда бёлюмюнде айтхандыла, дегендиле КъМР-ни Башчысыны эмда Правительствосуну пресс-службасында.

Жашауну тутуругъу

Малкъар халкъны маданият хазнасыны эмда белгили адамларыны юсюнден жазаргъа Зокаланы Зейтун кёп къыйын салгъанды.    Сайтыбызда аны унутула баргъан адетлерибиз бла байламлы материалын басмалайбыз.

Предпринимательлени саны ёсгенди

«Гитче эмда орта предпринимательство, сора энчи предпринимательство башламчылыкъгъа себеплик этиу» миллет проектни чеклеринде Къабарты-Малкъарда аллай предпринимательлеге къырал былтыр 200,8 миллион сом бла болушханды. Ахча кеслери иш къурап къармашханлагъа, энчи ишлеп башлагъан предпринимательлеге, социал предпринимательлеге консультация эмда билим жумушлагъа, микрозаймлагъа эмда поручительстволагъа,

Казбек Коков жолланы халларына къарагъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков регион магъанасы болгъан Аргудан-Александровская жолну халына къарагъанды, ол Россейни жол инфраструктурасына кирген къауумуна къошулгъанды.

ДОКУМЕНТЛЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПАРЛАМЕНТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ

Б Е Г И М И

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики "О внесении изменений в отдельные республиканские законы о выборах и референдумах"

Парламент Кабардино-Балкарской Республики п о с т а н о в л я е т:

Борчларын тёлерге ашыкъмайдыла

Къабарты-Малкъарны суу эм жылыу бла жалчытхан предприятияларыны «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» биригиуге кёп заманны тёлемегенлери ючюн борчлары 95 процентге жетгенди. Саулай алып айтханда, биринчи ноябрьге жашау журт-коммунал мюлк бёлюм бла байламлы организацияланы 1,8 миллиард сом берликлери барды. 

Страницы

Подписка на RSS - Экономика