Экономика

Бизнес бла байламлы билдириуле

 Кёп болмай Нальчикде «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны мурдорунда «Франчайзинг - предпринимательликни амалларындан бири» деген аты бла «тёгерек стол» ётгенди. Анда модераторну орунунда Шимал-Кавказ федерал округну ашханаларыны, къонакъ юйлерини бла къонакъбайлыкъны къурау жаны бла ассоциациясыны таматасы Гузеланы Индира болгъанды. Тюбешиуге КъМР-ни Сатыу-алыу-промышленность палатасыны

Налог кёп жыйылады

Быйыл ал беш айны ичинде Къабарты-Малкъарда налогла бла 11,5 миллиард сом жыйылгъанды. Бу кезиуге белгиленнген борч 114 процентге толтурулгъанды, былтырны ол кезиую бла тенглешдиргенде уа, ёсюм 124,7 процент болгъанды, деп билдиргендиле Федерал налог службаны бизни республикада управлениясындан (УФНС).

Юс кийимле, къумачла: чыгъарыу, сатыу да ёсе барады

Къабарты-Малкъарда промышленность производствону ёсюуюн кёргюзтген кёрюмдю быйыл ал беш айны ичинде, озгъан жылны ол кезиую бла тенглешдиргенде 118,1 процент болгъанды. Аны юсюнден республиканы Промышленность, энергетика эмда сатыу-алыу министерствосундан билдиргендиле.

Танг кесек терек орнатылгъанды

Быйыл «Эсгериуню бахчасы» халкъла аралы экология-патриот акциягъа Россейни 39 регионундан эм тыш къыралладан да 700 мингден артыкъ адам къатышхандыла. Быйыл ол бешинчи жылны бардырылады. Аны мураты Уллу Ата журт урушда жоюлгъанланы хурметлерине атап, жыл сайын терекчикле орнатыргъады

Эл мюлк жаны бла билим алыргъа сюйгенлеге

Школну тауусуп, бийик билим берген учреждениялагъа кирирге умут этген жаш адамлагъа Россельхозбанк «ЕГЭ-ни калькулятору» деген сервис къурагъанды. Аны хайырланып, ала бизни къыралда эл мюлк вузлагъа кирир онгларын билирге боллукъдула.

Тауукъ этден къыймала, деликатесле

Ишин Урван районда бардыргъан «Къабарты-Малкъарны юй къанатлыла бакъгъан фабрикасы» ООО продукцияны жангы тюрлюлерин чыгъарып башлагъанды, деп билдиргендиле республиканы Эл мюлк министерствосундан.

Тыш къыралланы ахчаларын сатыу-алыуну юсюнден

Алгъаракъда бизни къыралгъа салыннган жангы чеклениулеге кёре, АБШ-ны долларын, сора дагъыда еврону Москваны Биржасында сатыу-алыу тыйылгъанды. Энди аланы жаланда биржадан тышында рынокда алыргъа неда сатаргъа боллукъду. РФ-ни Ара банкында айтханларына кёре уа, валютаны сатыу-алыу шёндюге дери да ол рынокда асламыракъ эмда тирирек барып тургъанды. Келишимле дагъыда банкланы, аланы эмда хайырланыучуланы (эм биринчиден, экспорт бла кюрешгенлени) араларында этиледиле. Къалай-алай болса да, тюрлениуле бардыла, ала бла байламлы чыгъаргъа боллукъ соруулагъа Ара Банкны сайтында берилген жууапланы бир кесегин басмалайбыз.

«Чырмауланы хорларгъа юйреннгенме»

  Таулу тиширыула башларына, юйлерине, юйюрлерине не заманда да къаты болгъандыла. Бюгюн-бюгече да ма алай барады. Мен хапарын  айтырыкъ аллайладан бириди. Ол Огъары Малкъарда ёсген Бичиланы Хусейни къызы Баблинады. Бюгюнлюкде  назик тиширыу, республикада атлары айтылгъан эр киши предпринимательледен артха къалмай, ишин  бир адам да чурум табалмазча тынгылы бардырады. Нальчикде  «Ласточкино гнездо» деген тюкенлени  сетине да ол башчылыкъ этеди.

Къабарты-Малкъар даражалы кёрмючде

Быйыл  4-9 июньда Белоруссияны  Минск шахарыны къатында «Великий Камень» белорус-китай индустриал паркда 32 минг квадрат метр чакълы бирде «Белагро-2024» деген халкъла аралы кёрмюч ишин башларыкъды. Бу жол анга Россейни онюч  региону къатышырыкъды, ол санда Къабарты-Малкъар да.

Алмадан танг кесек сатылгъанды

Россельхознадзорну Шимал Кавказда управлениясыны Къабарты-Малкъарда  бёлюмюнден билдирилгенича, быйыл жыл башланнганлы тышына  алмадан  50,7 минг тонна сатылгъанды. Ол былтыргъы кёрюмдюден артыкъ тюрленмегенди, болсада буруннгу жылдан 0,6 минг тоннагъа кёпдю. 

Страницы

Подписка на RSS - Экономика