Календарь событий

05 апреля 2024

Жууаплылыкъны сезгенлей ишлейди

Медицинада анестезиология бёлюм эм къыйыннга саналады. Врачла кеслери уа, аны алайлыгъын черте, «эм бийик пилотаж» деген тенглешдириуню хайырланыучудула.

Ишлерин къазауатда да тохтатмагъандыла

Газетибизни 100-жыллыкъ юбилейине жоралап материалла бере турабыз. Бу жол Уллу Ата журт урушну заманында  журналистле къаллай билдириуле хазырлагъанларыны юсюнденди хапарыбыз.

Байламлыкъда ишлеу къыйматлыды

Кёп болмай «Россельхозцентр» учрежденияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню специалистлери Чегемде «ЭКО-КУЛЬТУРА» биригиуню   теплицасында болгъандыла.

Малчылыкъда - ахшы кёрюмдюле

ШималКавказстатны управлениясындан билдиргенлерича, быйыл малчылыкъда ахшы кёрюмдюле эсленедиле.  Мартны аллында чыгъарылгъан эсеплеге кёре, мюлклени барында да 276,2 тууар саналады. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, ол 4 мингнге асламды. 

Эл мюлк техниканы жангыртдыла

Къабарты-Малкъарны эл мюлк  бёлюмюде уруннганла быйыл 54  жангы техника къоллу болгъандыла. Регионну Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерине кёре, ол былтырны кёрюмдюсю бла тенглешдиргенде, эки кереге кёпдю.

Предпринимательлени кредитле бла онгдуруу осал тюйюлдю

КъМР-ни экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис, «КъМР-ни айнытыу Корпорация» акционер обществону башчысы Чочайланы Ахмат да къатышып, МСП Банкны башчысыны орунбасары Арсан Демельханов эмда бу финанс учрежденияны бизни республикада бёлюмюню таматасы Байсолтанланы Ахмат бла тюбешгенди. Ала МСП Банкны былтыргъы ишини эсеплерини эмда быйылгъа белгилеген умутларыны юсюнден сёлешгендиле, деп билдиргендиле министерствону пресс-службасындан.

Къыйынына – тийишли багъа

Минги тауда тау- лыжа спортдан Россейни чемпионаты бардырылгъан эди. «Кавказ.РФ» обществону билдириуюне кёре, обществону генеральный директоруну орунбасары Къабарты-Малкъарны тау лыжа спортдан бла сноуборддан федерациясыны президенти эришиуню ётдюрюуге этген себеплиги ючюн ыспас къагъыт бла белгиленнгенди.

Солугъанланы къонакъ юйледе алдатмазча

Россейде къонакъ юйлени цифра паспортлары жарашдырыллыкъдыла, аланы болушлукълары бла солугъанла къонакъ юйлени юслеринден толу информацияны алаллыкъдыла эм аланы юслеринден кеслерини оюмларын жазаллыкъдыла. Аны юсюнден Къырал Думаны жыйылыуунда Росаккредитацияны башчысы Назарий Скрыпник билдиргенди.

Алгъышлау сёзле узакъдан кёрюнюрча

Къабарты-Малкъар Республиканы Радио эмда телебериулени арасы 5 апрельде – школчуланы экологиядан битеуроссей олимпиадаларыны ахыр кесеги ачылгъан кюн – Нальчикде телевидение къаланы юсюнде тюрсюнлю чыракъла жанарча этерикди. Анда Олимпиаданы белгиси эмда «Школчуланы экологиядан битеуроссей олимпиадаларына къатышханланы алгъышлайбыз!» деген жазыу да узакъдан окъуна кёрюнюрюкдюле.

Къызчыгъ а тауланы суратлайды

Былтыр Къыргъызгъа баргъан жолоучулугъундан эсгериулеринден бири бла бизни штатда болмагъан корреспондентибиз Махийланы Азиза шагъырей этгенди. Ол андан къайта жол нёгерлери болгъан юйюрню юсюнден хапарлайды

Каратеде – эм кючлюлени санында

Нальчикде каратени зендокай тюрлюсюнден СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды. Анда аскер искусстволаны «Барс-Тырныауз» академиясындан Жолабланы Сафия жетишимли болгъанды.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ

У К А З Ы

Студентлени бизнес бла кюреширге юйретирикдиле

Ючюнчю эм тёртюнчю апрельде   В.М. Коков атлы аграр университетде предприниматель болургъа юйретген тренингле  барлыкъдыла. Ала «Университетледе предпринимательствону мурдорлары» деген федерал проектни чеклеринде къуралгъандыла.

 

Бек башы – кесинге заманында къаратыуду эмда бакъдырыуду

Битеудуния саулукъ сакълау организацияны (ВОЗ) башламчылыгъы бла, хар жыл сайын 24 мартда битеу къыраллада, ол санда Россей Федерацияда да, туберкулёзгъа къажау кюрешни битеудуния кюню бардырылады.