Календарь событий

14 апреля 2024

Байламлыкъланы кючлей

РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Чекчи управлениясыны къуллукъчулары, Росгвардияны Ставрополь крайда бла КъМР-де управленияларыны ОМОН къауумларыны аскерчилери бла бирге «Минеральные Воды» эм «Нальчик» халкъла аралы аэропортлада кезиулю юйрениуле бардыргъандыла, деп билдиргендиле бизге кюч ведомствону пресс-службасындан.

«Миллетни миллет этген затларыбыз жаланда тилни юсю бла сакъланырыкъдыла»

Поэт, кёчюрмечи, РФ-ни Жазыучуларыны союзуну келечиси, «Эльбрус» китап басманы малкъар адабият бёлюмюню таматасы Табакъсойланы Хасанны жашы Мухтаргъа бу кюнледе 65 жыл толгъанды. Ол бюгюнлюкде къарачай-малкъар адабиятны жолунда хайт деп баргъан назмучуларыбыздан бириди.