Маданият

Алан таш

Алгъын эллерибизде тёгерек, сыйдам ташлагъа «Алан ташла» дегендиле. Эрттегиле аланы атып, тёнгеретип да эришгендиле, бир кибик эки ташны бир бирге уруп, къайсысы къаты болгъанын билгендиле. Аллай ташла хар элде да болгъандыла. Хомпар окъ, хомпар таш, хомпар атылгъанлай деген сёз тутушла тилибизде ол алан ташланы хайырларындан жаратылгъандыла...

Сакинатны ауруу

Хапар

Сакинатха юч жыйырма жыл тола турады. Алай анга аллай бир бермезсе. Тизгинлиди, бир кюн кийгенин башха кюн киймейди. Жаш заманында ариу болгъан ышанлары алыкъа юсюндедиле.

Не жаны бла да хунерли Алий

Малкъар халкъны жангырыууну кюнюне

Хунерли эм жетишимли  предпринимательлерибиз кёп бардыла. Чеченланы Асланны жашы Алий аладан бириди. Ол не иш бла кюрешсе да, аны эбине жетерге, тынгылы этерге кюрешген, миллетин сюйген, анга къайгъыргъан адамды. Кёбюсюнде  предпринимательлик бла кюрешеди, болсада  чыгъармачылыкъ хунери да барды.        

«Къараучугъа къуллукъ эте эсем, аны оюму неден да магъаналыды»

Къулийланы Къайсын атлы къырал Малкъар драма театрны директоруну орунбасары, режиссёру, Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтуну устазы Мызыланы Ханапийни жашы Аубекир республикада, андан тышында да белгили жаш адамды. Ол сахна искусствогъа салгъан къыйыны ючюн кёп махтаугъа тийишли болгъанды. Фахмусу, адамлыкъ хунери ючюн сахна нёгерлери аны театрда Художестволу советни членине айыргъандыла, Къабарты-Малкъарны театрда къуллукъчуларыны союзуна да алгъандыла. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

Хар жаны бла фахмулу

Газетибизни бюгюннгю байрамгъа жораланнган номеринде къачанда миллетни атын айтдыргъан, аны ёхтемлиги болгъан адамларыны юслеринден айтыучубуз. Мени бюгюннгю жигитим Атталаны Викторну жашы Азнор да ол къауумданды. Бюгюнлюкде таулу жаш «КБР-инфо»  республикалы информация агентствону баш редакторуду. Кёп болмай КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну буйругъу бла «Къабарты-Малкъар Республиканы Сыйлы журналисти» деген ат берилгенди.

Марда бла ариулукъ ангыламлагъа кёз къарам

Бизни миллетде ата-бабаларыбызны заманларындан бери адам улуну къылыгъына бла халине  аслам эс бёле келедиле. Тиширыугъа, эр кишиге да бек магъаналы болгъанды юйюрюне, тукъумуна айып келтирмезча кесин жюрютюу. Эрттеден келген жорукълагъа бузукълукъ этмеу, жашауну аланы хайырлана ётдюрюу борч болгъанды. Аны бла бирге уа халкъны маданиятыны бир кесегин къурагъанды деп таукел айталлыкъбыз. Бу затланы юслеринден алимлерибиз да аслам жазгъандыла. Сёз ючюн, айтхылыкъ жазыучу Толгъурланы Зейтун да алагъа энчи магъана берип, кесини оюмларын ачыкълагъанды.

Рузламаны алышыныулары

Орта ёмюрледе жашагъан перслы алим-энциклопедист Бирунини айтханына кёре, бек эртте заманлада арап­лыла, малчылыкъ бла кюрешип, кюнлени Ай бла бай­ламлы жарашдырылгъан рузламагъа кёре санагъандыла. Байдаланы Муссаны ол жаны бла тинтиулеринде сейир шартлары бла окъуучуларыбызны андан ары шагъырейлендире, буруннгу муслийман рузламаны кезиулерини юсюнден материалны хазырлагъанбыз.

 

Биз танымагъан бачама

Жаш заманларында назмучула болургъа сюйгенле кёпдюле. Алай а хар бири да ол жолну таймай барып туралмайдыла. Артда уа, эртте жазгъан назмуларын эсге тюшюрюп, ол зауукълу заманны жюрек ыразылыкъ бла тансыкълайдыла. Кеси заманында къыралны, дунияны да къалтыратып тургъан Иосиф Джугашвили  да аладан бири эди, баям.

Рузламаланы тарыхларында сейир шартла

Кюнню бла кечени, жылны кезиулерини да дайым алышынып турууларын, кёкде айны тюрлене туруучусун да кёрюп, адамла эрттеден бери заманны эсебин жюрютюуню амалларын излегендиле. Алай бла аз-аздан биринчи рузламала къурала башлагъандыла. Кюнню чыкъгъаны бла батханы заманны тергеуню биринчи эм баш ёлчемин (кюнню, ызы бла уа сутканы) бергенди.

Усталыкълары бла къачан да алда

Саулай да дунияда болгъан жетишимлени эсге ала, телевидение аланы араларында биринчи тизмедеди десек, ётюрюк болмаз. Жылдан - жылгъа ол жангы даражагъа чыгъа, аны онглары да ёсе баргъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Маданият