Маданият

Маданиятны айнытыугъа тийишли юлюш къоша

Бу кюнледе Москвада Россейни Правительствосуну финансла университетини жыйылыула бардырылыучу залында къууанчлы иш болгъанды

Гинжилеринде - танышыулу сыфатла

Бир жол  къолдан усталаны  кёрмючлерине  къарай келип, бир сейирлик ишленнген  гинжилени кёреме. 

Ахшы инсанны эм фахмулу поэтни юсюнден жарыкъ эсгериуле жюреклерибизде сакъланырыкъдыла

Бу кюнледе поэт, прозачы, КъМР-ни маданиятыны сыйлы ишчиси Губжоков Лиуан Мухамедович туугъанлы 85 жыл толлукъ эди.

Эки сюйгенни ачы къадарлары

Оюлгъан хунала, юй тюпле, айланч-къыланч орамларын чырпыла, юлкюле, шинжиле басып. Тюп болгъан эл. Алгъын а къаллай жашау бар эди мында! Ныгъышда акъсакъалла лахор эте, жашла тери ийлей, сабийле уа ашыкъ ойнай, тутуша. Бирлери уа, чыбыкъ атларына да минип, желчик бла эрише. Ол а аладан къача, хунадан-хунагъа секире. Бирде уа, хайнухча бурула, шайтан желчик сыфат ала. Нечик зауукълу эди заман!

Керексиз чынттылыкъ

Масхара

 Бизни Шохай деп бир шагъырейибиз барды. Бизни десем да, аны кёпле таныйдыла. Алай аны керти сырын, къылыгъын а хазна адам билмейди. Ол сёзюнде турмагьан, экибетлиди. Мен сизни аны бла шагъырей этейим.

Фахмулулукълары бла сейирсиндиргендиле

 Нальчикде Владимир Вороков атлы  Маданият фондда «Мени  жерим  айны эмда жашна» деген  ат бла  къолдан уста жаш адамланы ишлерини кёрмючю  къуралгъанды.  Ол  Къабарты-Малкъарны 100-жыллыгъына  эмда  Маданият фондну 35-жыллыгъына жораланнган кёп ишледен бириди.

Сурат – озгъан заманны кюзгюсю

Бу суратны юсюнден редакциягъа КъМР-ни маданиятыны сыйлы къуллукъчусу Геляланы Лиза 2012 жылда жазгъан эди. Ол суратдагъы тиширыуланы ариулукълары кимни да сейир этдирирчадыла, таулу къызланы айбатлыкълары, тизгинликлери уа ёхтемлендирирчады. Аллай ариулукъну къайтарып окъуучуларыбызны эслерине салыр мурат бла, авторгъа уллу хурмет бла Лизаны ол къысха материалын бюгюн къайтарып беребиз.

 

Бай бла Зыккыл

Таулулада тюзюнлей арт он жылгъа дери халкъда жомакъла, таурухла айтхан, жырла жырлагъан кёп адам болгъанына шагъатма.

«Жазыучуланы къайсы бири да окъуучусуна намысы, адеби-сыйы бла тюберге борчлуду»

Жазыучу, КъМР-ни маданиятыны сыйлы къуллукъчусу Шауаланы Хасан бюгюннгю адабиятда фахмулу, айтхылы, энчи кёз къарамы, уллу жашау сынауу болгъан, энчи хатлы прозачыларыбызданды. 

Хорлам болдуруп, саугъасын, а солдатлагъа жибергенди

Бу кюнледе Ингушетия Республиканы  ара шахары Магасны    администрациясында ишлегенле   бизни айтхылыкъ халкъ поэтибиз,  прозаик эмда журналист, Уллу Ата журт урушну  кезиуюнде аскер  корреспондент, КъМАССР-ни халкъ поэти, Ленинчи саугъаны лауреаты, СССР-ни   эмда РСФСР-ни Максим Горький атлы Къырал саугъаларына тийишли болгъан Къулийланы Къайсын туугъанлы 105 жыллыгъы бла байламлы конкурс  къуралып бардыргъандыла. Аны эсеплерине кёре уа къууанчлы жыйылыу да болгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Маданият