Маданият

Намысы, билими, халкъгъа сюймеклиги аны юсюнде окъ бла кепча бири бирин табып эдиле

Хубийланы Ахияны жашы Магометге жырчы десек – терс болмазбыз, не ючюн десегиз, «Жылларым бла жырларым» деген статьясында ол былай айтады: «Сен халкъынга не этгенсе, деп сорсала, 1200 жыр жыйгъанма, деп махтаныргъа боллукъма». Магомет ауушханлы 20 жыл ётген эсе да, жаннган жулдузлай турады. Ол себепден, ол бизге, халкъына, къойгъан фольклор эмда тин байлыгъына эс бёлейик.

Айны бла кюнню тутулгъанлары

Бу айны бла кюнню тутулууларын ангылатхан къарачай-малкъар миф жомакъды. 

Нарт сёзле – халкъны жашау суратлары

Къарачай-малкъар кёлден адабиятны бек эски, бек эрттегили, ёмюрледен бери сакъланып келген жанры – нарт сёзле, акъыл сёзле, халкъ айтыуладыла. Была халкъ эс этип, сакълыкъ бла иш кёллюлюкню, акъыл-эсни тюйюмчегидиле. Жашауну юлгюсю бола, эскиден жангыгъа, ата-бабадан, туугъан-туудукълагъа кёче, эскирмей, тот басмай келген фольклор байлыгъыбыздыла. Аланы юсюнден чыгъармаларын, жыйымдыкъларын алимлерибиз басмалагъанлай турадыла, аланы санында, белгилисича, Журтубайланы Махти, Журтубайланы Хыйса эм бирсиле да бардыла.

Уруш жолланы суратлары – патриот ниетледе юйретиуню бир кесеги

2022 жылда 21 июньда «Радуга» социал-реабилитация арада Суратлау искусстволаны А.Л. Ткаченко атлы музейини келечилери Уллу Ата журт урушха аталгъан графикалы ишлени «Урушну жоллары бла» деген кёрмючюн къурагъандыла. 

Жыр къарачайда этилир, малкъарда айтылыр

Бу кюнледе малкъар жамауатны Къарачай-Черкесни халкъ артисти Тамбийланы Асхатны жашы Къасбот жангы жыр программасы бла къууандыргъанды. Бусагъатлада аллай тюбешиулени бардырыу жангы хал алгъанды – аланы жаланда маданият юйледе угъай, аш-суу жюрюген жерледе да этедиле. 

Намыс эте билиуню ачыкълагъан адетлерибиз

Бу жазыуланы автору – малкъар халкъ кёчгюнчюлюкге тюшгенде киши жеринде туугъан Асанланы Мухажирни жашы Орусбий Нальчикде Республикалы клиника больницада отоларинголог болуп ишлеп тургъанды.

Тарых магъаналы ангылаула бла байламлыкъ, буруннгудан келген адет-тёрелерибизни тамырлары

Малкъарлыланы къурманлыкъ адетлери бла байламлы бу материалны ал кесеги 21 июньну номеринде басмаланнганды.

Сый къанганы артында

Хапарыбызны баш ёзегине къайта, хант юлюшню энчилиги неде болгъанын белгилейик, аны юсюнден оюм этейик. Хант юлюшню энчилиги аны сыйындады дегенликни дайым да эшитген болурсуз барыгъыз да.

 Къууанчха не кёп мал союлса да, къурманлыкъ мал хар заманда да бир болады. Малкъарлыла къурманлыкъ малгъа къойну соядыла.

Сахна бла поэзия – ёмюрлюк сюймеклик

Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны актрисасы, КъЧР-ни сыйлы артисткасы Урусланы Роза 1973 жылдан бери РФ-ни СТД-сыны члениди, маданиятда жетишимлери ючюн Мечиланы Кязим атлы майдалны иесиди. Ол эки къыз ёсдюргенди, насыплы ыннады.

 

Уста Музыкант, республикада биринчи ПОЛИГРАФИСТ фахмусу бла да эсде тургъан

Орусбийланы тукъумда Исмайыл деген атны жюрютген бир ненча эр киши болгъанды.

Ата журтуну керти жырчысы

Гыттыуланы Исмайылны жашы Магомет 1916 жылда туугъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Маданият