Календарь событий

19 апреля 2024

Тёзюмлю эм ышаннгылы къаячы

60-80-чи жылла Къабарты-Малкъарда альпинизмни бек айныгъан кезиую эди десем, ётюрюк болмаз. Атлары битеу дунияда да белгили болгъан Залийханланы Хусей бла Михаил, Кахиани Джумбер, Мурзаланы Юсюп, Керимланы Азрет-Алий, Шакир Тенишев, Гелий Степанов  эм башхала да ол заманда кёп тау тёппелени башларына чыкъгъандыла

Огъурлулукъгъа ийнаныуну тас этмей

Малкъар адабиятны мурдорун салгъан закий жазыучу Мечиланы Кязимни чыгъармачылыгъыны теренлиги, тил байлыгъы бла окъуучуларыны жюреклерини теренине жетеди. Аны юйретиу магъанасын ачыкълаугъа педагогика илмуланы кандидаты Мокъаланы Аллахберди илму ишин жоралагъанды.

«Хар инсан да саулукълу болса сюеме»

Медицинагъа хар врачны жолу энчиди. Акъ халат кийиу адамлагъа игилик тежеуге тенгди. Ахкёбекланы Ахматны къызы Зайнаф Тёбен Чегемде терк медицина болушлукъну врачы эм «Ариана» медицина араны терапевти бла дерматологу болуп ишлейди.

Ауулну жарсыулу къадары

Тау ауузланы къайсысына барсанг да кёресе бузулуп, чачылып, тюп болуп тургъан эски эллени. Таш хурула, оюлгъан къабыргъала, журт мурдорла бла шинжили юлкюле, чыгъанала къалауурла болуп къалгъандыла бир заманлада жашау къайнагъан тийрелерибизде.

Элледе жолла мардалагъа келиширча

Арт жыллада КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну башчылыгъы бла «Комплекс халда эл жерлени айнытыу» къырал программагъа кёре, элде жоллагъа тынгылы ремонт этиледи. Алай бла быйыл Урван эм Басхан районлада Кахун бла Псыхурей эллени орамлары да жангыртыллыкъдыла.

"Заманны" - хар таулу юйюрге

Хурметли жамауат!