Право

Ахчадан къурулай къалгъанды

Кёп болмай Россейни МВД-сыны КъМР-де кеси къоркъуусузлукъ управлениясыны ишчилери ФСБ-ны республикада управлениясыны келечилери бла бирге оператив-излеу ишлени  кезиуюнде къолунда ултхасы бла Нальчикде следствие управленияны следователин тутхандыла.

Медикле сюд приставланы атындан белгиленнгендиле

Республиканы медиклери Сюд приставланы федерал службасыны Сыйлы грамотасы эм Ыразылыкълары бла саугъаланнгандыла. Анга аталгъан къууанчлы жыйылыу 1-чи номерли клиника больницада болгъанды, деп билдиргендиле бизге УФССП-ны пресс-службасындан.

Электрон амалла бла хайырланыргъа боллукъду

Сюд приставланы федерал службасыны КъМР-де Управлениясында «Жумушланы телефон бла жалчытыу къауум» ишлейди. Сюд приставла инсанланы сорууларына жууапла бередиле, керекли ангылатыула этедиле, деп билдиргендиле бизге ведомствону пресс-службасындан.

«Къоркъуусуз бау» кёплени жанларын сакъларгъа болушханды

Республиканы къырал автоинспекторлары «Къоркъуусуз бау» рейдни эсеплерин чыгъаргъандыла. Право низамны сакълаучула 1,5 мингден аслам бузукълукъну ачыкълагъандыла. 

Къоркъсанг да сабырлыкъны тас этме

Шёндюгю дунияда тынчлыкъ жокъду. Сауутланнган аманлыкъчыла билим бериу учреждениялагъа, солуу жерлеге, дин бла байламлы мекямлагъа окъуна чабыууллукъла этгенлерини юслеринден билдириуле эшитиледиле, ол санда айныгъан къыраллада да.  

Ахыр он жылда уллу эм артыкъда уллу аманлыкъланы саны иги да азайтылгъанды

Россейде мурдарлыкъ  эмда адамны ёлтюрюрге умут этиу дегенча аманлыкъланы  тинтиу эм ачыкълау  алгъын болмагъанча даражагъа жетгенди. Россейде криминал болумну эсеплери ич ишле органла бузукълукъланы контрольда тутханларына шагъатлыкъ этедиле. Аны юсюнден Россейни МВД-сыны келечиси Ирина Волк айтханды.

Юйдегисинден айырылгъан эсе да, эркин этмегенди

КъМР-ни прокуратурасы   РФ-ни УК-сыны 137-чи статьясыны 1-чи кесегине эмда 138-чи статьясыны 1-чи кесегине кёре ачылгъан уголовный ишни къабыл кёрюп, аны сюдню къараууна ашыргъанды. 

Агъачха хата салып

Табийгъат хазнаны урлаугъа къажау мадарланы толтургъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары республиканы полициячылары бла бирге Черек районну эки инсаныны бузукълукъ ишлерин тыйгъандыла.

Тютюн сатар умут бла

Товарланы законсуз сатыу-алыугъа къажау мадарланы толтургъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары республиканы полициячылары бла бирге 40-жыллыкъ инсанны бузукъчу ишин тыйгъандыла. 

Сылтаула тинтиледиле

КъМР-ни прокуратурасы Терек районда Инаркой        элде жашау журтладан биринде газ  баллон атылгъаныны сылтауларын тинтеди.

Страницы

Подписка на RSS - Право