КъМР-гъа 100-жыл

Баш итиниую – тилибизни сакълау, аны байыкъландырыу

Илмуну жолу хар заманда да  къыйынды. Ол ишни халкъда «ийне бла кёр къазгъанча» дейдиле. Анда тийишлисича орун табып, миллетине, халкъына къуллукъ эте билмеклик адам улуну уллу жетишимлеринден бириди.

«Халкъыбызны маданият жашауундан кёпле хапарлы болсала сюеме»

РФ-ни Искусствоведлерини ассоциациясыны бизни республикада бёлюмюню башчысы, белгили  искусствоведибиз Аппайланы Жаухар алгъаракълада юбилейин белгилегенди.

Жигерлиги бла – махтауну бийиклигине

Ол Бызынгыда Кыныуну жашы Харунну юйюрюнде жаратылгъанды.  Атасы кеси заманында айтхылыкъ кишиледен болгъанды – уруш аллы жыллада эл къуллукълада айланнганды. Уллу Ата журт уруш башланнганлай а, фронтха кеси ыразылыгъы бла кетгенди. Ол Москва тийресинде тасхачы къауумгъа тюшгенди. 

Чынтты генерал

Бабаланы Къайтмырзаны жашы Солтанны юсюнден жазгъан бир жаны бла тынчды, экинчи жаны бла уа къыйынды. Ол тамашалыкъ, акъылы, илмусу болгъан адам эди. Право низамны сакълауда, республиканы жамауат-политика жашауунда эм тарых илмуда да иги ыз къойгъанды.

Бизни Омар

КъМР-ни, КъЧР-ни да халкъ артисти Отарланы Магометни жашы Омар ХХ ёмюрню 30-чу жылларындан башлап 2002 жылда 22 майда бу дуниядан кетгинчи, жыргъа баш уруп: «Сен ёмюрде ёлмегин!» – деп жашагъанды.

Илмуну жолунда бийикликлеге жетген алим

Белгили алим, техника илмуланы доктору, профессор, СССР-ни Министрлерини Советини Илму эм техника жаны бла саугъасыны иеси, РФ-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу, Россейни Керти илмуланы академиясыны академиги, Россейни Илмула академиясыны Къабарты-Малкъар Илму арасын къурагъан Пётр Мацович Ивановха бу кюнледе 80 жыл толады.

Ариулукъну, тазалыкъны, миллет сезимни сакълагъан макъамла

РФ-ни, КъМР-ни  да искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу, республиканы Къырал саугъасыны лауреаты, РФ-ни Композиторларыны союзуну члени Владимир Моловну (1940-2021 ж.ж) аты республикадан тышында да белгилиди.

Республиканы бусагъатдагъы болуму – халкъла салгъан уллу къыйынны эсебиди

Къабарты-Малкъаргъа 100 - жыл

Ахыр эки жылда Къабарты-Малкъарны 100-жыллыгъын белгилеуге хазырланыу къыстау барады. Хар муниципал биригиуде халкъ чыгъармачылыкъны фестивальлары, жырланы бла суратланы конкурслары, кёрмючле, байрам ингирле, кинофестивальла, чаришле эм башха мероприятияла къураладыла.

«Балкария» – халкъ ёхтемлигибиз

«Балкария» къырал фольклор-этнография тепсеу ансамбль 1988 жылда къуралгъанды. Ол миллет магъаналы уллу ишге хазырланыу а алдан башланнганды.

Къураучу хунери бла адамланы ызындан тизе билгенди

Асанов атлы колхозну жылкъы фермасыны таматасы Оракъланы Хамит къыркъ тёртюнчю жылда жетинчи мартда Хаймашадан юйге бир ненча кюннге солургъа келген эди.

Страницы

Подписка на RSS - КъМР-гъа 100-жыл