Спорт

Каратечилерибиз – алчыланы санында

Пензаны «Воейков» единоборствола арасында каратеден Россейни окъуучуларыны онекинчи жай спартакиадаларыны ахыр эришиулери бардырылгъандыла. Алагъа Россейни 33 субъектинден 16-17-жыллыкъ жюзден аслам адам къатышханды.

Хорлагъанлагъа – майдалла, грамотала, ахча да

Нальчикни Сабий стадионунда Адмир Балкаровну хурметине стол теннисден бла футболдан эришиуле къуралгъандыла. Аланы республиканы олимпиада резервли спорт школу Спорт министерствону, футболдан А.Апшевни атын жюрютген спорт школну,

Энди къыралны биринчилигине

Армавирде 21 жыллары толмагъан спортчуланы араларында дзюдодан битеуроссей эришиу къуралгъанды, анга къыралны 30 регионундан 400-ге жууукъ адам къатышханды. 

Чаришчилерибизде – «кюмюшле»

Нальчикде «Шагди» ат спорт клубну жай кубогу бардырылгъанды. Анга Къабарты-Малкъардан, Ставрополь крайдан бла Дагъыстандан 30-дан аслам чаришчи къатышханды.

Элбрусчуланы» кезиулю жетишимлери

Баш кюн Кърымда къатыш единоборстволадан Grand Mix Fight IV деген Битеуроссей эришиу бошалгъанды. Анга къатышханланы араларында «Эльбрус» спорт клубну келечилери да бар эдиле.

Битеуроссей олимпиада кюннге аталып - эришиуле

 Онбешинчи битеуроссей олимпиада кюннге аталып республиканы Олимпиада совети, Спорт министерствосу, физкультура эм спорт жаны бла жер-жерли самоуправление органла бла бирге эришиуле къурагъандыла.

Командаланы араларында – ючюнчю жерде

Кисловодскда каратени бир тюрлюсюню къорууланыу амалланы хайырланыу бла толу контакт бёлюмюнде Кисловодскда «5642» клуб ачыкъ эришиу къурагъанды, сермешле «Kub_team» араны кубогу ючюн бардырылгъандыла.

Хорлам ючюн юлюшлерин къошхандыла

Нальчикде каратени араши тюрлюсюнден регионла аралы эришиу къуралгъанды, ол битеулю жорукъла бла бардырылгъанды. Анга каратени башха-башха тюрлюлеринден, аскер къол тюйюшден,  тхэквондону ГТФ тюрлюсюнден эм ММА-дан жарау этген эм кючлю спортчула къатышхандыла. Ала Ставрополь крайдан, Ингушетиядан келгендиле, республикабыздан да аслам адам болгъанды.

Жаш каратечилеге – ахшы сынам

Аскер искусстволаны тёрели битеуроссей эм жаш тёлю «Альборц» лагерьни чегинде Минги тауда эришиу бардырылгъанды, анга Шимал Кавказ эм Ара федерал округладан спортчула къатышхандыла.

Бабаланы Къууанчны хурметине – битеуроссей эришиу

СССР-ни спортуну устасы Бабаланы Къууанчны хурметине  тюнене Нальчикде «Гладиатор» спорт арада дзюдодан 18 жыллары толмагъан жашланы бла къызланы араларында битеуроссей эришиуню ачылыуу болгъанды. Анга Россейни 20-дан аслам регионундан 500-ден кёп умутландыргъан спортчу къатышханды. 

Страницы

Подписка на RSS - Спорт