Спорт

Лыжалада учаргъа хазырланадыла

Озгъан солуу кюнледе «Эльбрус» курортда тау лыжалада учууну къыш кезиуюню ачылыуу болгъанды.

Бек багъалы эм къаугъалы да чемпионат

Белгилисича, Футболдан дунияны 22-чи чемпионаты ахча къоранчла жаны бла аны тарыхында бек багъалыды.

Зокаланы Артурну хурметине

Нальчикде 25-27 ноябрьде спортну боксдан устасы Зокаланы Артурну хурметине жораланнган турнир бардырыллыкъды.

Акъылманны хурметине

Нальчикге къыралыбызны регионларындан эркин тутушуудан Мечиланы Кязим атлы Битеуроссей турнирге къатышыргъа жаш гёжефле жыйышхандыла. Бюгюн алада базманда  ауурлукъларын тохташдырыу боллукъду.  Эришиуле уа 15-18 ноябрьде бардырыллыкъдыла.

Хорлагъанлагъа – кубокла, грамотала, саугъала да

Алгъаракълада  Быллымда  чаришле ётгендиле. Аланы элни администрациясы  эмда районну ветеринар службасы къурагъандыла. Эришиуге, быллымчыладан сора да,   Бахсан, Чегем, Черек районланы эмда  Акъ-Суу элни  келечилери да къатышхандыла. Алай бла байрам  эсде къалырча  болгъанды.

Энчи саугъалагъа тийишли болгъандыла

Бу кюнледе Ставрополь крайны Пятигорск шахарында боксдан «Ачыкъ ринг» деген турнир ётгенди.

Хорлагъанла къыралны биринчилигине къатышырыкъдыла

Бу кюнледе Нальчикде «Гладиатор» спорт комплексде шахаматладан СКФО-ну биринчилиги бардырылады. 

Клубларыбызны гёжефлеринде – аслам майдал

Черек районда «Къашхатау» спорт арада эркин тутушуудан эки кюнню ичинде битеуроссей эришиу бардырылгъанды, ол СССР-ни спортуну устасы Оракъланы Харунну хурметине аталып къуралгъанды. 

Сынауларын ишде кёргюзтгендиле

Нальчикни 1-чи автовокзалыны тийресинде къутхарыучуланы от тюшюуге къажау – амаллагъа юйрениулери болгъандыла. 

«Саулугъунгу сакълар ючюн кюч-къарыу излеген жумушла бла кюреширге керекди»

Саулукъну сакълар ючюн, кёп тюрлю амалла бардыла. Алай аладан эм магъаналысы, хайырлысы да, баям, физкультурады. Физкультура инсанны ауруулагъа хорлатмазгъа, хомух, эринчек болмазгъа, дайым къымылдаргъа юйретеди.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт