Спорт

Жаш лыжачыланы барысына да - саугъала

Спортну къыш тюрлюлерини кюнюне аталып, Элбрусну  Азау таласында тау лыжа спортну слалом эм уллу слалом тюрлюлеринден эришиу къуралгъанды. 

Энди чемпионатха къатышырыкъдыла

Озгъан ыйыкъда Ставропольда  къатыш единоборстволадан СКФО-ну чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъандыла. Анга Къабарты-Малкъардан бир къауум спорт клубну командалары да къатышхандыла.

Жаш боксчулада - майдалла

Ставрополь крайны Суворовская станицасында боксдан 18 жыллары толмагъан спортчуланы араларында СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды.

Битеукомандалы эсепде - биринчиле

«Россей – спортну  къыралы» чакъырыу бла Саратовда каратени арашидо тюрлюсюнден «Федерацияны кубогу» деген ат бла эришиу къуралгъанды. Анга 200-ден аслам спортчу къатышханды, ол санда 19-лан Къабарты-Малкъардан.

Мектеплени араларында эм игиле ачыкъланнгандыла

«Нальчик» спорт арада гитче футболдан мектеплени араларында республикалы эришиу бардырылгъанды, анга 2006-2012 жыллада туугъан спортчуладан къуралгъан командала къатышхандыла.

Тырныауузчула майдалла бла къайтхандыла

Бу кюнледе Ставрополь крайны Александровское элинде Александровский округну каратени  WKF тюрлюсюнден ачыкъ биринчилиги ётгенди. Бу турнирге къатышыргъа Ставрополь крайны шахарларындан эм Къабарты-Малкъардан 200 спортчу къатышхандыла.

Бийик жетишимлеге итине

Элбрус районну олимпиада резервли школуну каратеден бёлюмюню спортчусу Керим Алихаджиевге эришиуледе болдургъан бийик жетишимлери ючюн «Россейни спортуну устасы» деген ат берилгенди.  

Айырмалы дзюдочулагъа – ыразылыкъ къагъытла

Черек районну администрациясыны пресс-службасындан билдиргенлерича, бу кюнледе Огъары Жемталаны 2023 жылда жетишимли болгъан дзюдочуларын республиканы Жаш тёлю ишлери жаны бла министерствосунда саугъалагъандыла.

Россейни биринчлигинде тутушурукъду

Чеченни ара шахары Грозныйде эркин тутушуудан жаш спортчуланы араларында СКФО-ну биринчилиги къуралгъанды. Анда алтын майдалны Черек районну биринчи номерли спорт шоколундан Хасауланы Салих алгъанды.

Районну гёжефлеринде – алтын майдалла

Республиканы эркин тутушуудан биринчилигинде Черек районну спортчулары жетишимли болгъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт