Спорт

Алчы жерлеге чыкъгъандыла

«СК Нальчик» бассейнде жюзюуден биринчилик бардырылгъанды. Анга 80 адам къатышханды, ала 50 метрге эркин стиль, брасс, баттерфляй амалла эм аркъаларында жюзюп эришгендиле.

Къызларыбыз – биринчи жерде

Кропоткин шахарда баскетболдан округ даражалы эришиу бардырылгъанды, анга СКФО-ну бла ЮФО-ну регионларындан, Волгограддан, Краснодардан, Дондагъы Ростовдан бла Кърымдан къауумла къатышхандыла.

Сегиз чемпион бел бау къоллу болгъандыла

Нальчикде спорт микс-файтдан клубла аралы турнир къуралгъанды. Микс-файт – ол единоборстволаны шёндюгюлю, къатыш эм игилендирилген тюрлюсюдю, анга уруу, бууу эм ачытыу приёмла барысы да киредиле.

Симферопольдан – жетишимле бла

Симферопольда каратеден Кърым Республиканы биринчилиги бла чемпионаты эм WSKF каратеден регионла аралы турнир къуралгъанды. Анда бизни республикадан аскер искусстволаны «Барс-Тырныауз» академиясыны юч келечиси жетишимли болгъандыла.

Битеукоманда эсепде - ючюнчюле

Дагъыстанда юниорланы, жаш эм абадан спортчуланы араларында кикбоксингден СКФО-ну биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъандыла. Алагъа  Чеченден, Дагъыстандан, Ингушетиядан, Къабарты-Малкъардан, Къарачай-Черкесден, Шимал Осетия-Аланиядан бла Ставрополь крайдан 800-ден аслам гёжеф къатышханды.

Жангы жорукъла кёплени чамландыргъандыла

Белгилисича, россейли спортчуланы тюрлю-тюрлю халкъла аралы эришиулеге къатышыр онглары жокъду. Бу кюнлеге дери ол чекле Олимпиада оюнла бла да байламлы эдиле. Алай бу кюнледе Халкъла аралы Олимпиада комитетни таматасы Томас Бах бизни атлетле анга къатышыргъа боллукъдула дегенди. Алай аллай амал аланы бир къауум жорукъларына бой салгъандан сора берилликди.

Эфендиланы Айла – битеуроссей эришиуде алчы

Владикавказда художестволу гимнастикадан «Олимпге атлаууч» деген битеуроссей эришиу къуралгъанды. Анда энчи эм къауум зачётлада 19 региондан 700-ге жууукъ спортчу эришгендиле.

Тынгылы жараула, ахшы эсепле

Элбрус районда спорт тири айныйды, ол а бу жаны бла иш тынгылы бардырылгъаныны эсебиди. Районну Физкультура эм спорт комитетини башчысы Жаппуланы Магомет айтханнга кёре, жараулагъа тийишлисича даража берилир эм спортчула жетишимли болур ючюн, спорт школла, аскер комиссариат, ДОСААФ-ны жер-жерли бёлюмю бла байламлыкъла жюрютюледиле, арада бир бирге себеплик да этиледи. 

Даражалы эришиуден – доммакъ майдал

Бирлешген Араб Эмиратлада юч кюнню ичинде каратеден халкъла аралы эришиу къуралгъанды. Анга Алжирден, Азербайджандан, Бахрейнден, Египетден, Беларусьдан, Россейден, Италиядан, Кувейтден, Непалдан, Катардан, Сауд Аравиядан, Узбекистандан эм талай башха къыралдан 600-ден аслам спортчу къатышхандыла.

Россейни биринчилигине жетеулен къатышырыкъдыла

Нальчикде встестилевой каратеден республиканы биринчилиги къуралгъанды, анда аскер искусстволадан «Барс-Тырныауз» академиясыны келечилери жетишимли болгъандыла. Ала жети майдал къытхандыла, алай бла Россейни биринчилигине андан жети спортчу къатышырыкъды. 

Страницы

Подписка на RSS - Спорт