Спорт

Жыйымдыкъ къауумгъа къошулгъанды

Къазанны единоборстволадан «Акъ Барс» арасында грек-рим тутушуудан битеуроссей эришиу бардырылгъанды, ол РСФСР-ни сыйлы тренери Мягас Сахабутдиновну хурметине аталып онунчу кере къуралгъанды. 

Элбрус районну каратечилеринде – аслам майдал

«Петербург кюз» деген ат бла шимал ара шахарыбызны «Экспофорум» арасында битеукъырал эм халкъла аралы эришиуле бардырылгъандыла. Алагъа Россейни 46 регионундан, Египетден, Сербиядан, Ирандан, Иракдан, Узбекистандан, Таджикистандан эм талай башха къыралдан мингнге жууукъ спортчу къатышхандыла.  

«Сабийлени спортха юйретирге умутуму бир заманда да юзмеген эдим»

 Не  заманда  да  адам  бийик  жетишимлеге  итинирге  керекди.  Кесини  билимин  ёсюп  келе  тургъан тёлюге  юйретген,  тюз  жолгъа  салгъан, тутхан ишлеринде кёллендирген  а  уллу  жумушду.

Чаришде – алчыланы санында

Терк райондагъы ат заводда атлада барыудан Ставрополь крайны чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъандыла. Алагъа Москвадан, Санкт-Петербургдан, Ставрополь крайдан, Адыгеядан, Дагъыстандан бла бизни республикадан 100-ден аслам спортчу къатышханды.

Боксдан – жангы зал

«Спортну 2030 жылгъа дери айнытыуну стратегиясы» проектге  кёре Нальчикни 20-чы мектебинде къууанчлы халда боксдан зал ачылгъанды.

Биринчи жерни алгъан студентге – ишчи жер

Федерал казначействону республикада управлениясында Ачыкъ эшиклени кюнюню чегинде ведомствону башчысыны орунбасары Александр Михайлик бла аудит иш жаны бла управлениясыны таматасы Людмила Муромцева Къабарты-Малкъар къырал университетни преподавательлери эм студентлери бла тюбешгендиле. 

Байрамгъа аталып – шахматладан бла боксдан эришиуле

Черкеслени кюнюне аталып, Нальчикде шахматладан эришиуле къуралгъандыла, алагъа 42 адам къатышханды. Эсеплеге кёре  биринчи жерни Александр Козак къытханды, экинчи - Давид Темирканов, ючюнчю уа Фатима Шахмурзова болгъандыла.

«Кавказ оюнлада» ахшы эсепле

Россейни югуну халкъларыны маданият эм спорт «Кавказ оюнла» фестивалы быйыл Ставрополь крайда ётдюрюлгенди, анга СКФО-дан бла ЮФО-дан, ДНР-дан бла ЛНР-дан 16 команда къатышхандыла.

Жыйымдыкъ команда къураллыкъды

Нальчикде жаш спортчуланы араларында дзюдодан республиканы биринчилиги бардырылгъанды, анга республиканы битеу районларындан 21 жыллары толмагъан эм кючлю гёжефле къатышхандыла. 

Даражалы эришиуден – эки майдал

Къазанны «Акъ Барс» спорт арасында грек-рим тутушуудан битеукъырал эришиу бардырылгъанды, ол РСФСР-ни сыйлы тренери Мягас Сахабутдиновну хурметине аталгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт