Право

Эки миллионну орунуна 150 минг сом

 Полициячыла 9 ай мындан алгъа этилген уручулукъну тинтип, аманлыкъчыланы ачыкълагъандыла. Ала урлагъан мюлкню багъасы 2,6 миллиондан артыкъ болгъанды, алай ала аны 150 минг сомгъа сатхандыла.

Къурулушну болжалын созгъаны ючюн жууапха тартылгъанды

Ташлы-Талада сабий садны къурулушун бардыргъан подряд организацияны башчысы жууапха тартылгъанды. Ол къабыл кёрюлген къырал келишимде белгиленнген болжалланы бузгъаны ючюн терсленеди.

Медицинагъа къоранчланы къалай къайтарыргъа боллукъду?

Медицина кереклеге, дарманлагъа этилген къоранчланы бир кесегин артха къайтарыргъа онг барды. Налог вычетни къалай жарашдырыргъа кереклисин бу статьяда окъугъуз.

Къырал органланы ишлерини юслеринден ётюрюкле жайгъанла жууапха тартыллыкъдыла

Социал пенсияла, Россейни къырал органларыны ишлерини юсюнден ётюрюк айтханлагъа жууаплылыкъ, инсанлагъа бла бизнесге санкцияланы кезиуюнде къырал болушлукъ. Апрельде дагъыда къаллай законла кючлерине киргенлерини юсюнден статьяда окъугъуз.

Пенсиягъыз сиз сайлагъан фондда сакъланыр ючюн

Ахыр заманда кёплеге «Сизни пенсиягъыз Къыралныкъы болмагъан пенсия фондда жыйылады» деген жазыулары бла письмола келип башлагъандыла.

Суу бла жалчытыуда багъаланы юсюнден

«Суу бла жалчытыуну эмда кир сууланы кетериуню юсюнден» федерал законнга быйыл 28 январьда тюрлениуле кийирилгени себепли энди, суу бла жалчытыу эмда кир сууланы кетериу жумушланы багъаларын тохташдыргъанда, исси, сууукъ эмда техникалы сууланы иелерине жетдиргинчи неллай бири тас болуучусун кёргюзтген норматив хайырланыргъа керекди.

Жаш адамла ууну заранлыгъыны юсюнден билим алгъандыла

«Ёлюм къайда сатылгъанын билдир!» битеуроссей акцияны биринчи бёлюмюню эсеплери чыгъарылгъандыла, деп билдиргендиле бизге КъМР-де Ич ишле министерстводан.

Къуллугъуна келишмеген оноу чыгъаргъанды

Чегем шахарны жер-жерли администрациясыны алгъыннгы таматасына кесини къуллугъуну эркинликлерине келишмеген жумушланы толтургъаны ючюн уголовный иш ачылгъанды.

Кёп фатарлы юйледе коммунал жумушланы багъаларын тохташдырыу

РФ-ни Правительствосуну быйыл ючюнчю февральда чыгъарылгъан 92-чи номерли бегимине тийишлиликде, 2022 жылда биринчи сентябрьден башлап, кёп фатарлы юйледе битеулю мюлкню хайырланнганда къоратылгъан коммунал ырысхы ючюн багъала башха тюрлю тохташдырыллыкъдыла

Энтта къайтып келирге сёз бергендиле

Полицияны кадет классыны окъуучулары кинологлада къонакъда болгъандыла. Право низамны сакълаучула курсантлагъа ишлерини энчиликлерини юсюнден айтхандыла, ич ишле органлада къуллукъ этген итле аманлыкъланы тохтатыуда эмда бузукъчуланы ачыкълауда, жамауат къоркъуусузлукъну сакълауда, сауутланы, чачдырыучу затланы, наркотиклени излеуде  этген болушлукъну билдиргендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Право