Календарь событий

03 апреля 2024

Къауданны кюйдюрюу хатасыз тюйюлдю

Къургъакъ кырдыкны кюйдюрюу къыйын болумгъа келтирирге боллугъун МЧС дайым эсгертгенлей турады. Ведомствону регионда Баш управлениясындан билдиргенлерине кёре, жангызда бир кюнню ичинде от ёчюлтюучюле къургъакъ кырдык кюйдюрюлгени бла байламлы он кере чакъырылгъандыла. 2024 жылны аллындан башлаб а быллай 123 болум эсепленнгенди.

Кертичилиг а барды бу дунияда

Бу хапар озгъан урушну кюйсюз, къыйын кезиуюнде болгъан, жашауну бир кеппе-керти бетин суратлагъан шартды. Аны автору хурметли окъуучубуз Темуккуланы Адил Огъары Малкъарда огъурлу ата-ананы къолларында, сюйген жууукъ-ахлуланы къатларында ёсген, халкъыбызны ариу тёрелеринде юйреннген тиширыуну эрине кертичилигини юсюнден хапарлайды.

 

Ким биледи, таулулагъа да тюбеген болур…

Белгили алим Лев  Гумилёв тюрк тилли миллетлени тарыхларын белгили этерге, бек уллу къыйын салгъанды. Малкъар халкьны юсюнден а энчи чертип окъуна жазгъанды, сёзге, «Древние тюрки китапда быллай шартны окъургъа боллукъду:

Заманны артха бурургъа онг болса эди…

Жашауунгу иги  кесегин ётдюргенден сора, артха къарай,  не игилик этдинг, къалай жюрютдюнг кесинги, жеталдынгмы  муратларынга деп, сагъыш этерге тюшеди. Не медет, толмагъан  муратла, этилмей къалгъан ишле уа азмыдыла! Ма бюгюн ол затланы юслеринден асыры кёп сагъыш этгенден, башым иш да ауруду.

Алгъа юйрениуле, артда эришиуле

Нальчикде «Formula07» спорт-жарау этиу картодромда Орус география обществону (РГО) «Альтаир» жаш тёлю клубуну келечилерини араларында эришиу къуралгъанды.

Жолчуланы къыстау кезиулери

Быйыл бизни республикада жолланы 80 километр чакълы бири тап халгъа келтирилликдиле, деп билдиргендиле КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан. 

Къыралгъа оноу этиуню тарыхындан

Шёндюгю къырал оноу этиу системаны мурдору Пётр Биринчи патчахны заманында салыннганды. Русьда баш оноу этиу орган боярладан къуралгъан Дума эди. Борис Годуновну кезиуюнде анда отуз адам болгъанды. Алай артда уа, аз-аздан кёбейе кетип, 167 адамгъа жетгенди. Император онсегизинчи ёмюрню аллында Думаны чачып, аны орунуна сенат къурайды. Аны бла «Приказланы» саны юч кереге азаяды, аланы орунуна уа коллегияла ишлеп башлайдыла. Аланы тогъуз президенти уа сенатны биринчи келечилери боладыла.

Аш-сууугъузгъа сакъ кёзден къарагъыз

Харкюнлюк ашыбыз алгъын тёлюленикича тюйюлдю. Кюн сайын конфетле, пломбир, татлы суула…Сёз ючюн, кофени кёпле пломбир бла ичедиле. Аны айтханым: хар кюнден ансыз болмайдыла. Аны бла бирге сабийлени асламысы лиманадны суу орунуна хайырланыргъа юйреннгендиле. Алай пломбир да, лимонад да саулукъгъа игимидиле?