Тарых

Тауладан иги жаланда тауладыла

Элбрусну этеклеринде кёп кере болгъан,  белгили актёр, жырчы эмда назмучу Владимир Высоцкий кесини бир жырында: «Тауладан иги жаланда сен алыкъа болмагъан  тауладыла», -  деп бошдан айтмагъанды. 

Толстой бла шуёхлукъ жюрютгенди

Къарачай-малкъар миллетде аллай адамла бардыла, халкъны эсинде ёмюрлюкге жашарыкъла. 

Къабарты-Малкъар 50 жыллыгъын къалай белгилегенди

«Тау тёппесине ёрлесенг – тёгерек-башны кёрюрсе» деген аллай сёз болуучуду. Быйыл, Къабарты-Малкъарны къыраллыгъына жюз жыл толгъанда, республиканы ёмюрлюк жолуна къараргъа, тарых бетлерин тинтирге, болгъан ишлерин ойларгъа да сюесе, дейди республиканы Архив службасыны специалисти Оксана Хурова. Бу материалда ол Къабарты-Малкъар кесини 50 жыллыгъын къалай белгилегенини юсюнден айтады.

Илмуда, жашауда да жетишимликни юлгюсю

Бек насыплы заманы – атасы бла тенгизге чыкъгъаны

Тарыхны, маданиятны, адет-тёрелени билирге онг берген байрам

Халкъны бирлигини кюнюне

Билим миллет байлыкъны бек аллындады

Совет власть бизнича миллетлеге берген игиликлени санасакъ, ол уллу хазнады. Ол байлыкъны бек аллында, айхайда, билим турады. Кертиди, алда да болгъандыла билимли адамларыбыз, алай ала асламысында арап окъуугъа тюшюннгенле эдиле. Кёнделенде тёрт межгит болгъанды. Алада медиреселеде башха элледен, Къарачайдан окъуна келип окъугъандыла. Къашхатау да ол кезиуледе уллу эл тюйюл эди, эки жюзге жууукъ юй. Алай анда Огъурлуланы Хажини медиресесинде элли-алтмыш жаш адам окъугъандыла.

«Мен биле эдим Байсолтан улу буйрукъну толтурлугъун ...»

СССР-ни Баш Советини Президиумуну Указы бла 1942 жылда 23 октябрьде 4-чю гвардий авиация полкну 
эскадрильясыны башчысыны орунбасары гвардий капитан Байсолтанланы Юсюпню жашы Алимге 
Совет Союзну Жигити деген бийик даражалы ат аталгъанды.

Медицинаны генералындан кавказ халкъланы юрисконсультуна дери

Шаханланы Шалуканы жашы Абай (1850-1897 ж.ж) аскер врач болгъанды, ол генерал-майор чыннга дери жетгенди. 

Адамла салам берирге къалай юйреннгенлерини юсюнден таурух

Бурун заманлада адамла бек огъурсуз болгъан хапарла жюрюйдюле. 

Сауар бла эбизе – таулада жашагъан эки миллет

 «…экспедициябыз бу къаланы узунлугъун ёнчлеген кезиуде, ол сванлыла ишлеген мекям бла  тенг болгъанын ачыкълагъанбыз, алай бла уа ала экиси да бир бирге ушагъанлары баям болгъанды…», - деп жазгъандыла алимле И. Робакидзе бла Р. Харадзе.

Страницы

Подписка на RSS - Тарых