Жамауат

Гитчелени сыфатларына кёре эришдириу психикаларында осал тюрлениулеге келтиреди

Ариулукъну эришиулери биринчи кере жюз жыл мындан алгъа бардырылгъанды, алай абадан адамланы араларында бу тёрени ангыларгъа боллукъ эсе да, эм ариу сабийни айырыу а къужур кёрюнеди. 

Аны къол ызы ариулукъгъа келтиреди

Бюгюнлюкде дизайнер, стилист деген усталыкъла энчи жерни аладыла.  Алай ол ишлеге юйреннгенден сора да, адамны хунери болургъа да кереклиси жашырын тюйюлдю. 

Ташчы кетер, таш къалыр

Малкъарлыланы бла къарачайлыланы жашауларында ташланы магъаналары бек уллуду. Халкъны кёлден чыгъармачылыгъында аны юсюнден кёп айтылады. Къууанчында, бушууунда да таулу ташны хайырланнганды. 

Итлеге къоркъуулу ауруу

Юйлеринде итле тутханла быллай жаныуарланы къаллай ауруулары болгъанын да билирге керекдиле. Аланы арасында эм къоркъуулудан бири эминады.

Госуслуги порталгъа смс бла кирирге керекди энди

Къырал жумушланы тамамлагъан «Госуслуги» порталны къоркъуусузлу хайырланырча, ары сизни атыгъыз бла аманлыкъчыла кирмезча сакъ болургъа керекди. Бу жаны бла бек хайырлы амал – сиз ким болгъаныгъызны системагъа эки кере билдирип ары алай кириудю. 

Иш юсюнде чыныкъгъан тёлю

Халкъыбызда атларын айтдыргъан, жашаулары, ишлери бла сый-намыс алгъан инсанларыбыз бла ёхтемленнгенибизни айтыр кереклиси да болмаз. Жылла озгъандан сора быллай адамланы юсюнден сакъланнган эсгериулени окъусанг а, аланы кёз тууранга келтирип, жангыдан къанат битгенча боласа.

МАЙДАЛЫ 76 ЖЫЛДАН СОРА ТАБЫЛГЪАНДЫ

Атмырзаланы Махмутну жашы Магомет Уллу Ата журт урушну кезиуюнде  «Кавказны къоруулагъаны ючюн»  деген майдал бла саугъаланып, аны алалмай къалгъан эди. 

Бахчада кюз ишле

Кюз келип, жемишлени жыйыу бошалып, ызы бла тереклени да чапыракълары тюшюп тебирегени бла бахчада башха жумушланы кезиую башланады. Бу заманда тереклеге не къадар иги къаралса, ала, къыш сууукълагъа иги чыдап, келир жыл да ол къадар иги тирлик берликдиле.

Низамлыкъ спортда, жолда да изленеди

КъМР-де Олимпиада советни башчысы жаш футболчулагъа жолда жюрюуню жорукъларын ангылатханды.  

Юлгюню осал къылыкъладан угъай, ахшылыкъладан алыргъа тийишлиди

Арт заманда шахарларыбызны, ол угъай, эллерибизни окъуна орамларында къолларында, билеклеринде татуировка салдыргъан жаш адамланы кёрюрге тюшеди.  Анга сейир этерча да тюйюлдю – артистле, жырчыла, социал сетьледе белгили адамла битеу санларын аллай суратла бла «жасап», къалгъанлагъа юлгю болгъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат