Жамауат

БЫЗЫНГЫЛЫ АЛАУГАН

Халкъыбызда не заманда да бола келгендиле жигитликлери, хунерликлери бла атларын айтдыргъан эр кишиле, тиширыула да. Аланы этген ишлери, тёлюден-тёлюге ёте, халкъ ауузунда жюрюгендиле. Бирде уа таурухлагъа окъуна бурулуп къалгъандыла.

Кенг арбазда жарыкъ сабий ауазла

Алгъаракъда республиканы Башчысы Казбек Коков беш эмда андан да аслам сабийни тийишлисича юйретип ёсдюргенлери ючюн «Ана махтаулукъну» майдалы бла тиширыуланы къауумун саугъалагъанды. Аланы арасында уа Лелюкаланы Фатима да барды.

Адамлыкъгъа кертичилей къалгъанла

Бу сиз кёрген сурат 1914 жылда июньда Нальчикде алыннганды. Ол кюн бу суратдагъыладан ючюсю Биринчи дуния урушха кете эдиле. Ала ючюсю да анда жигитлеча ёлгендиле. Къалгъан ючюсю уа быланы ашыра келгендиле.

Эл мюлк бла байламлы жумушланы юслеринден соруулагъа жууапла

Кир-кипчик тёбелени ким кетерирге керекди, пестицидлени хайырланыуну мардасын къайда билирге боллукъду – алагъа эм башха соруулагъа Россельхознадзорну Шимал Кавказда регионла аралы бёлюмюнде жууапла бергендиле.

 

ОЗГЪАН ЗАМАННЫ ТЮРСЮНЛЕРИ

XX ёмюрде малкъар халкъны бек сейир адамларындан бирине Мисирланы Жамалны санаргъа боллукъду. Аны ишини, жашаууну юсюнден халкъда кёп тюрлю таурухла, хапарла жюрюйдюле. Алай Жамалны къадарындан аз сей­ир тюйюлдю аны юй бийчесини жашау жолу да. Юй бийчеси дегенде да аны ючюнчю къатыны Къубадийланы Мимболатны къызы Фатиматны юсюнден айтама.

Шахарны къоруулагъанланы хурметлегендиле

Онюч жыл мындан алда, 2010 жылда 25 мартда, Нальчикге «Махтаулукъну шахары» деген сыйлы ат берилгенди. Эсигизге салайыкъ, бизни къыралда аллай атны жюрютген 45 шахар барды.

Игилени адамны юсюнден туура сёз

Кеч болсун, эртте болсун, тюзлюкню жолу бла баргъан адам насыбын тапмай къалмайды. Къулийланы Мухтарны жашы Малик аллайладанды. Жашауунда кёп затны этерге да жетишгенди. Ол бусагъатда Къабарты-Малкъар Республиканы Сокъурла обществосуну таматасыды. Бу къыйын, жууаплы ишинде бет жарыкълы урунады, къолундан келгенни аяп къоймайды. Аны ючюн Маликге биргесине ишлегенле сый-намыс бередиле. Ишине къатыды. Жанындагъыладан да аны сурайды.

«Гитчелигимден бери жыя къобузну къолумдан тюшюрмейме»

Бюгюннгю ушакъ нёгерим жашауун искусство бла байламлы этгени сейир тюйюлдю, нек дегенде аны атасы бла анасы маданиятха къуллукъ этген адамладыла. Атасы белгили жырчы Мусукаланы Руслан, анасы уа «Балкария» ансамбльде тепсегенди, Жаболаны Анжела. 

«Адамгъа болушалсанг, ыразылыкъ сёзле эшитсенг, бютюн кёлленесе»

«Къабарты-Малкъарны сыйлы къутхарыучусу», 1-чи класслы къутхарыучу Лёлюкаланы Николайны жашы Ибрагим бу жууаплы, артыкъда магъаналы, жашаугъа, саулукъгъа къыйын усталыкъ бла кюрешгенли жыйырма жылдан озгъанды. Бюгюнлюкде ол РФ-ни МЧС-ини Элбрус бийик-тау излеу-къутхарыу къауумунда ишлейди, адамлагъа болушлукъгъа чыкъгъан сагъатларын санагъанда, ала мингден да озгъандыла – республиканы тау, ёзен жерлеринде, башха регионлада да. 

Грантланы къалай хайырланнганларын айтхандыла

Озгъан ыйыкъда КъМР-ни Жамауат палатасында Граждан обществону интситутларын айнытыу, миллетле аралы эм динле аралы байламлыкъланы кючлеу, коммерциялы болмагъан биригиулени ишлери жаны бла комиссиясыны жыйылыуу ётгенди. 

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат