Жамауат

Хычин къайдан чыкъгъанды

Малкъар халкъда хант тепси хычинсиз болмагъанды. Алай хар тёреге неда байрамгъа энчи хычин этгендиле. Орам бла ётюп баргъан адам хычин ийис чыкъгъан юйге къайтмай къалмагъанды. Сёз ючюн, юй бийче къонакъгъа чакъырса: «Кел, хычинле бла сыйлайым», - деучю эди. Ол тёре бюгюн да къалмагъанды.

Усталыгъын жюреги тартып сайлагъанды

Элбрус бийик тау излеу-къутхарыу отрядны башчысы Гюлюйланы Абдуллах Россейни МЧС-ини эм кёп саугъагъа тийишли болгъан къутхарыучуларындан бириди – кеси заманында анга «Халкъла аралы класслы къутхарыучу», «Россейни сыйлы къутхарыучусу» деген атла берилгендиле, ведомство да аны кёп кере белгилегенди. Къыйын болумлада адамланы къутхара кёргюзтген жигитлиги, ётгюрлюгю, адамлыгъы ючюн ол «Ата журтну аллында къыйыны ючюн» орденни экинчи даражалы майдалы бла саугъаланнганды.

Саулукълары осал эсе да, башхаладан кем болмагъанларын ангыларча

Августда КъМР-де саулукъларына  кёре чекленнген онглары  болгъан сабийлеге себепликге «Биз башхабыз. Алай тенгбиз» деген проект  толтурулуп башларыкъды. Ол 2022 жылда Шимал-Кавказ федерал округда жаш тёлю проектлени конкурсунда грант къытханды. Аны Жаш тёлюню ишлери жаны бла федерал агентство КъМР-ни Жарыкъландырыу эм илму министерствосуну болушлугъу бла къурагъанын айтырчады.  

Ахшы ишлери унутулмагъандыла

Къабарты-Малкъарны 100-жыллыгъына

Гадийланы  Татыуну жашы Мухажирни  юсюнден жазардан алгъа, Хасанияда жашаулары келген  къауум адам бла сёлешгенме. «Адамлыгъы бла кесине жетген жокъ эди, уллу санлы, ауур акъыллы, ишни сюйген,  элде  намысы жюрюген, эллилеге  игилик  излеген болгъанды»,-дегендиле ала бир аууздан.

Ёртенлени асламысын сылтауу-адамны сансызлыгъы

КъМР-ни Табийгъат байлыкъла  эмда экология жаны бла министерствосу жай кюнледе жамауатха бютюн сакъ болургъа,  агъачда эм анга жууукъ жерледе  къургъакъ бутакъланы, къауданны эм башха затланы да кюйдюрюрге жарамагъанын эсге салады. 

Антларына кетичилей къалгъан къарындашла

Бизни Кавказ тауланы бир кёрген, аланы ёмюрге да сюйюп къояды. Элбрусну, Дых тауну, Тонгуз-Орунну айбат тийрелерине къарап, алайлада айланыргъа, тёппелерине чыгъаргъа кёп батыр излегенди. Аланы санында альпинист къарындашла Малейновла да болгъандыла. Бу къарындашланы юсюнден КъМР-ни Миллет библиотекасыны библиографы Махийланы Азиза хазырлагъан материалны басмалайбыз.

Табийгъатны сакълаугъа къошумчулукъларын этедиле

Быйыл Къабарты-Малкъар заповедникде бардырылгъан добровольчество программагъа Орус география обществону «ЮНЭК» жаш тёлю клубуну келечилери бла Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствону «Эколого-биология ара» къошакъ билим бериу учреждениясыны устазлары къатышхандыла.

Кеси заманында ол кёплеге жарагъанладан болгъанды

Таукенланы Тамукну жашы Магомет миллетибизде медицина илмуланы биринчи доктору болгъанды. Ол жюзле бла саналгъан къыйын саусузланы саулукъларын къайтарып, жашауларын жангыдан кюн тийгенча жарытханды.

Токну хайырланыучуланы сурамларын жалчыта

«Россети Шимал Кавказ» компания электрокюч сетьлени келир кюз эмда къыш кезиуледе чурумсуз ишлетирге хазырлайды. Аны КъМР-де бёлюмюню - «Каббалкэнергону» специалистлери, тийишли программаны чеклеринде, Прохладна районда «Саратовская» подстанциягъа тынгылы ремонт этгендиле.

Учуз ипотеканы алыуда жангы амалла

«Льготалы ипотека» программаны болжалын быйыл 31 декабрьге дери созгъандыла. Бу программагъа 70 банк къатышады. Алада быллай кредитни жети процент ставкасы бла алыргъа боллукъду.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат