Жамауат

Эл мюлк

Россейде эл мюлк продукция чыгъарыучуланы онгдурурча быйылны ахырына дери 889 миллион сом бёлюнюрюкдю. Тийишли бегимге РФ-ни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин къол салгъанды. Быллай жумушлагъа быйыл къыралны бохчасындан битеуда 32,8 миллиард сом къоратылгъанды. 

 

Аскерчилеге саугъала эмда алгъышла

Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) бизни республикада бёлюмюню келечилери, къырал статистика ведомствону адамлары бла бирге кезиулю гуманитар болушлукъ жыйып, энчи аскер операция бара тургъан тийреге жибергендиле.

Жол тап ишлене турады

Нальчикде, Мовсисян атлы орамны эки километр чакълы кесеги жангыртыла турады. Подряд организацияны ишчилери алгъаракъда аны мурдорун топуракъ бла зыгъыр къуюп жарашдыргъандыла. 

Жаш тёлю бла ишлеуню амаллары сюзюлгендиле

Бу кюнледе Элбрус районда КъМР-ни жаш тёлюсюню форуму бардырылгъанды. Аны къурагъанла КъМР-ни Жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу, районну жер-жерли администрациясы эм билим бериу управлениясы болгъандыла.

Кёп сабийли аналагъа – майдалла, ыспас сёзле

Россейде Ананы кюнюню аллында беш эм андан кёп сабий ёсдюрген 21 тиширыу  «Ана махтаулукъну» майдалы бла саугъаланнгандыла. Анга аталгъан къууанчлы жыйылыу Правительствону юйюнде болгъанды. Аналаны саугъалары эм байрам бла КъМР-ни Башчысы Казбек Коков алгъышлагъанды. Къууанчлы тюбешиуге КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорова, Правительствону башчысы Мусукланы Алий, КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков, районланы таматалары да къатышхандыла. 

Уммайланы Мухажир – Малкъарны алтын жулдузу

Огъары Малкъарда Совет Союзну Жигити Уммайланы Мухажирни 100-жыллыгъына аталгъан къууумла болгъандыла. Тюбешиуню Абайланы Мисост атлы 2-чи номерли битеулю орта билим берген мектеп къурагъанды.

Бир ниетлиликлерин, таукелликлерин да кёргюзтгендиле

Тюнене Нальчикде Украинаны тийресинде бардырылгъан энчи аскер операция жанлы болгъанланы  митинги  бардырылгъанды. Аны КъМР-ни Миллетлени ишлери эмда жамауат проектле жаны бла министерствосу къурагъанды. Анга республиканы Парламентини депутатлары, политика партияланы эм жамауат организацияланы келечилери къатышхандыла.

Сууукълагъа хорлатмазны буруннгулу амаллары

Къыш жууукълаша келгени себепли жётел этген, чючкюрген, бурун суулары келген адамла кёпден - кёп бола барадыла.

Гепард

Гепард дунияны башында бек ариу жыртхыч жаныуаргъа саналады.

Не зат биледи адам?..

Бир инсанны да жашау жолу тюз тюйюлдю, абыннган да этеди, жангылгъан кезиулери да боладыла. Алай не заманда да биреуге хата этмей, жамауатха аз-кёп болса да, хайыр келтирген уллу насыпды.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат