Жамауат

«Не заманлада да чагъыргъа жамауат къажау сюелгенди»

Ичги...кёплени эшиклерин жапхан къыйынлыкъ. Биринчи атламланы этген къыйынды, артда уа ол тузакъдан чыгъаргъа не заман, не къарыу табылмай къалады. Бусагъатда ичгиге хорлатхан адамланы кёрсенг, озгъан ёмюрледе уа болум къалай болур эди, деген соруу чыгъады. Аны юсюнден биз КъМР – ни наркодиспансерини стационар бёлюмюню таматасы Шунгарланы Мадина бла ушакъ этгенбиз.

 

Болушлукъну сайлар онг барды

Быйылны башындан башлап Россейни Социал фондуну Къабарты-Малкъарда бёлюмю 1967 адамны реабилитация эм протез-ортопедия керекле бла жалчытханды. Ол жумушлагъа 97 миллион сом бёлюннгенди.

Минги тауда – космос лаборатория

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады. Бу жол ол телеграмында «Обсерватория Пик Терскъол» халкъла аралы станцияны юсюнден билдиргенди.

Кадетле-чекчиледе къонакъда

Прохладныйден кадетле чекчиледе къонакъда  болгъандыла. РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Чекчи управлениясыны Огъары Малкъарда бёлюмюню къуллукъчулары Прохладныйни 4-чю номерли орта школуну кадетлерине кенг программа хазырлагъандыла.

Заранлы къурт-къумурсхаланы къырыуда сакълыкъ изленеди

Алма, кертме, башха жемиш тереклери болгъанла аладан иги тирлик алырча бахчаларына тынгылы къарап турургъа керекдиле. Ол санда заранлы къурт-къумурсхаланы пестицидле эмда ядохимикатла бла къырыргъа да. Бу затланы кёп тюрлюсю барды.

Жерге таплыкъ бла къарагъан файдасын кёрюр

Бизни республикада жерчиликде кёпле ишлейдиле. Ала сабанланы ортакъгъа аладыла, тахта кёгетле, будай, нартюх, жемишле ёсдюредиле. Былай къармашханланы санында Атталаны Валерий да барды. Ол Урванда жашайды. Элден узакъ бармай тогъуз гектар жерни ортакъгъа алып ишлейди.

Аны уа бир тутсам эди!

Хажибекир сабий заманындан эшите тургъанды шайтанланы юслеринден хапарла: къынгыр аякъла, тюклюле, эриши затла. Адам сыфат алып, кечеги жолоучуну аллына чыгъарла, ариу айтып, жол кёргюзтебиз деп, элтип къаядан атарла неда уллу тойгъа чакъырырла, бисмилляхийни эшитген бла уа, жокъ болурла.

Эм иги башламчылыкълагъа - себеплик

Кавказ инвестиция форумну чегинде биринчи кере «Вершина» деген премия бардырыллыкъды. Аны магъаналы инвестиция проектлени толтуруугъа, уллу жумушланы тамамлагъан компаниялагъа эм энчи адамлагъа къыралны регионларыны инвестиция хазналарын игилендириуге этген уллу къошумчулукълары ючюн бериледи.

Халкъ оюн – санны, тинни да къууанчы

Халкъ оюнла маданият жаны бла, кюч-къарыу алыуда да бек магъаналы болгъанларын ол затланы тинтгенле, саулукъгъа бакъгъанла да бирча белгилейдиле. Арт кезиуде битеу дунияда да ол оюмгъа келип, билим алыуда, дуниялыкъны танытыуда, адамны не жаны бла айнытыуда ол онгланы хайырланыргъа кюрешедиле.

Аланы заманны желлери бюгалмагъандыла

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды. Ташлы-Талада жашагъан  огъурлу ынна Сараккуланы Аминни къызы Таукенланы Фазика да кёчгюнчюлюкню къыйынлыгъын сынагъан тёлюденди.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат