Календарь событий

10 апреля 2024

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.В. Коковну Ораза байрам бла алгъышлауу

 Къабарты-Малкъарны муслийманларын жюрегими теренинден алгъышлайма! 

САХНАНЫ ТАСХАЛАРЫН ЖЮРЕГИ БЛА ЁТДЮРГЕНДИ

Къабарты-Малкъар Республиканы сыйлы артисти Тетууланы Хызырны жашы Анатолий туугъанлы бу кюнледе 70 жыл болады. Ол Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрда къыркъ жылдан артыкъ ишлегенди

 

«Сыйлы кюнледе бир бирге ыразылыкъ берирге борчлубуз»

Ораза байрамны аллында  биз Иймам Абу Ханифа атлы  ислам университетни ректору Чочайланы Шарабуттин хажи бла тюбешип,студентле бу  сыйлы айны къалай ётдюргенлерини  эм башха затланы юслеринден ушакъ бардыргъанбыз.

 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ

Б Е Г И М И

Чомартны жаны – тёрде

 Сыйлы Рамазан ай башланнганлы Къабарты-Малкъар Республикада «Жолоучуну оразасын ачдыр» деген акция бардырылады. Аны себеплиги бла ингирде аууз ачаргъа кечирек болуп, жолда къалгъанлагъа суу бла финикле юлешедиле. Ол жумушну «Къатынгдагъынга болуш» жандауурлукъ фонд къурагъанды. Аны таматасы  Дугойланы Элдар блады ушагъыбыз.