Жангылыкъла

«Заман» газет тарыхыбызны сакъларгъа себеплик этеди

Хурметли жамауат!

Газетибизге билеклик этейик

Хурметли жамауат!

Газетибизни къадарына билеклик этейик

Хурметли жамауат!

Эришиуле Тогъузаланы Кемалны хурметине жораланадыла

Он биринчи майда 10 сагъатда Къашхатауда орналгъан спорткомплексде волейболдан къызланы араларында Уллу Ата журт урушну эмда урунууну ветеранынаТогъузаланы Кемалны эсгериуге жораланнган регионла аралы турнир бардырыллыкъды.

Газетни къадары кеси къолубуздады

Багъалы шуёхла!

Хайырланыучулагъа хар жаны бла да тап тюшерча

Хурметли инсанла! Токну эсеплеген приборланы кёргюзтюулерин хар ай сайын 23-26 кюнледе «Каббалкэнерго» компаниягъа билдирирге кереклисин унутмагъыз.

Тыш къыралдан келгенле экзаменле берликдиле

Биринчи майда къабыл этилген регламентге кёре  Къабарты – Малкъар къырал университетде мигрантла комплекс экзамен бераллыкъдыла: анга орус  тил, тарых, обществознание киредиле.

«ЗАМАННЫ»- хар таулу юйюрге

Хурметли жамауат!                                                                                                           

Жангыз газетибизге билеклик этейик

Хурметли жамауат!                                                                                                           

Черек жагъала таза болурча

Солуу кюнде «Экология» миллет проектге кирген «Сейир суу объектлени сакълау» федерал проектге кёре, «Россейни суулары» деген экология акция ётерикди. Аны магъанасы черек жагъаланы кир-кипчикден тазалап, тап халгъа келтириргеди.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла