Жангылыкъла

Черек райондан билдириуле

Къашхатаудагъы  сабий чыгъармачылыкъны юйю 1955 жылда къуралгъан эди.  

Бузукълукъну кетерирге буюрулгъанды

КъМР-ни прокуратурасы акъылбалыкъ болмагъанны дарманла эм медицина керекле бла жадчытыу жаны бла закон къалай толтурулгъанын тинтгенди.

Жырлары, тепсеулери бла да къууандыргъандыла

Музыка театрда Росгвардияны Россейни халкъ артисти генерал-майор Виктор Елисеев башчылыкъ этген академиялы жыр, тепсеу ансамблини концерти болгъанды. Ол артистлени Шимал-Кавказ федерал округда гастрольларыны чеклеринде къуралгъанды.

Сюйген жырчыларыгъыз сакъларыкъдыла

Тамбла Музыка театрда КъЧР-ни 100-жыллыгъына жораланнган концерт ётерикди. 

Жангыртылгъан кёпюр кенгди эмда къоркъуусузду

Элбрус элни къатында федерал жолдагъы кёпюр толусунлай жангыртылгъанды. Аны юсюнден жоллагъа къарагъан «Кавказ» Управленияны пресс-службасындан билдиргендиле.

Нальчикни аэропортунда интернет иги ишлейди

Нальчикде аэропортну тийресинде эмда саулай ол районда Мегафон компаниядан 4G мобильный интернет ишлерикди. Аны инженерлери алайлада LTE станция орнатып бошагъандыла. 

Жолла тап эм къоркъуусуз болурча

Элбрусда «Къоркъуусуз эм качестволу жолла»  миллет проектге кёре, Сога атлы эм Лесная орамлагъа, саулай эки километрден артыкъгъа  тынгылы ремонт этилгенди.

Айырмалы энергетикни сайлайдыла

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде – «Каббалэнергода» конкурс башланнганды. «Алай болургъа жарамайды» деген чакъырыу бла къуралгъан эришиулеге, оборудованиягъа ремонт этген, электрокюч мюлкде объектледе жумушлагъа къарагъан специалистле кеслерин сынарыкъдыла.

Иши къыйматлы болгъан «112» система

Къабарты-Малкъарда телефон бла сёлешиулени жарашдыргъан араны мурдорунда къуралгъан 112-Системада кече, кюн да дайым ишлеп тургъан «122» телефон ыз ачылгъанды, деп билдиргендиле республиканы Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан.

Жолланы жангыртыугъа алланып

Къабарты-Малкъарда келир жылда жолланы игилендирирча  алгъадан келишим этилгенди. 

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла