Жангылыкъла

Балли бла шаптал жетгендиле

Баллини бла шапталны кезиую да башланнганды. Кёп бармай а персикле, нектаринле да бишерикдиле-алагъа алай кёп заман керекмейди. 

Энергокючге бла кёк отлукъгъа тёлеулени юсюнден

КъМР-ниТарифле эм жашау журт надзор жаны бла къырал комитетини  2021 жылда 28 декабрьде 279-чу буйругъуна кёре, быйыл  биринчи июньдан башлап  электрокюч ючюн тарифлеге къошуллукъду.  Анга кёре,  шахарлада бла элледе жашагъанла    1кВт сагъат ток ючюн  4,35 сом тёлерикдиле. Ол себепден «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» хайырланнган электрокюч ючюн эсеплеген приборланы показаниялары бла сагъынылгъан кезиуге тёлерге чакъырады. Ызы бла андан сора ойналгъан сагъатла   жангы тариф  бла тергелликдиле. 

«Жашил компания» ток бла жалчытылыннганды

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери  «Зеленая компания» эл мюлк предприятияны къошакъ халда   электрокюч бла жалчытхандыла.  Саулай алып айтханда, бюгюнлюкде анга 4,5 мегаватт ток бериледи.

Хар юйге - терк эм качестволу Интернет

Кёп болмай Къабарты-Малкъарда Ростелеком компанияны бёлюмю  цифралы сервисле терк ишлерча  Шитхала, Морзох, Анзорей, Тёбен Черек, Котляревская эм  Александровская элледе  оптика-волокнодан чыбыкъла тартханды. 

Коммунал инфраструктураны айнытыргъа алланып

 Кёп болмай  КъМР-ни Контроль-эсеплеу  палатасы коммунал мюлк инфраструктурада  болумну тинтип проблемаланы ачыкълагъанды эм ала бла байламлы  эсгертиуле да этгенди.

Жангы окъуу жылгъа чырмау чыкъмазча

Кёп болмай КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министри Анзор Езаов эм Бахсан муниципал районну администрациясыны башчысы  Артур Балкизов тынгылы  ремонт этилирге керек  школлада  болгъандыла. 

Ремонтну кезиуюнде талай канал ишлерик тюйюлдю

Россейни телевидение эмда радиобериулени сетини (РТРС-ни) «Къабарты-Малкъар Республиканы РТПЦ-сы» бёлюмюнден билдиргенлерине кёре, аны Нальчикде, 2-чи Рабочая элде орналгъан Н-180 радиотелевидение башнясына быйыл 4 июльдан башлап 28 июльгъа дери тынгылы ремонт этилликди. 

Билим бериуге, жарашдырыучу предприятиялагъа да себеплик эте

«Россети Шимал Кавказ» компания социал магъаналы объектлени кесини электрокюч инфраструктурасына къошуугъа энчи эс бурады. Андан билдиргенлерича, бизни республикада ишлене тургъан орта школну къурулушу баргъан жерни ала кёп болмай 50 кВт электрокюч бла жалчытхандыла.

Къабарты-Малкъарда цифралы амалланы сингдиредиле

Петербургда бардырылгъан халкъла аралы экономика форумда КъМР-ни Башчысы Казбек Коков чекленнген жууаплылыгъы болгъан  «СберТройка» биригиуню генеральный директору Валерий Матюхин бла тюбешгенди. Тюбешиуню кезиуюнде Къабарты-Малкъарны транспорт системасына жангы электрон амалланы кийириуню юсюнден сёлешиннгенди.

Казбек Коков Жер-жерлени айнытыуну фондуну таматасы бла тюбешгенди

Санкт-Петербургдагъы халкъла аралы экономика  форумну кезиуюнде  КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  «Жер-жерлени айнытыуну фонду» праволу компанияны баш директору Константин Цицин бла тюбешгенди. Ала  жашау журтла-коммунал комплексни айнытыуну амалларын сюзгендиле эмда тозурагъан юйледе жашагъанланы тынгылы журтлагъа кёчюрюуню программасы къалай толтурулгъанына къарагъандыла. Аны юсюнден КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы билдиргенди.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла