Жангылыкъла

Газет миллетни къыраллыгъыны бир белгисиди

Хурметли жамауат!  

Жангы школ газ бла жалчытылынады

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла. Ала ары созгъан быргъыны узунлугъу юч жюз метрге жетеди.

Предпринимательлеге берилген онгланы юсюнден ушакъ

Озгъан айны ахыр кюнлеринде Къабарты-Малкъар къырал университетде студентле бла тюбешиу болгъанды. Республиканы Экспортха себеплик этиу арасыны башчысыны орунбасары Хадижа Абидова КъМР-де предпринимательлеге къырал не бла себеплик этгенини, «Мени бизнесим» ара къаллай онгла бергенини юсюнден айтханды. Росмолодежь.Гранты структураны эксперти Ляна Лиева уа регионда жаш тёлюге къаллай грантла болгъанын билдиргенди.

"Заман" газетни къадарына къайгъырайыкъ

Сиз республикабызда тамамланнган ишлени юслеринден толу хапар алыргъа сюе эсегиз;

Миллет газетибизни къадарына къайгъырайыкъ

Хурметли жамауат!

Газетни тарых шартлары

Малкъар тилде чыкъгъан газетибизни тарыхы байды. 1958 жылда изданияны редколлегиясы Басманы кюнюне жоралап къабыргъа газетни да чыгъаргъанды. Аны архивде табып, байрам кюнюбюзде басмаларгъа тийишли кёребиз.  

«ЗАМАННЫ»- хар таулу юйюрге

«ЗАМАННЫ»- хар таулу юйюрге

Газет хар юйюрге игилик келтирликди

Хурметли жамауат!

Эл мюлк техника жангыртылады

Къабарты-Малкъарда аграр бёлюмде уруннганла быйыл 171 жангы техника къоллу болгъандыла. Регионну Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерине кёре  ол былтырны кёрюмдюсю бла тенглешдиргенде,  ючден бирине асламды.

«ЗАМАННЫ»-хар таулу юйюрге

Хурметли шуёхла!  

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла