Все статьи

Черек райондан билдириуле

Къашхатаудагъы  сабий чыгъармачылыкъны юйю 1955 жылда къуралгъан эди.  

«Жюрек жылыуубузну ёсюп келген тёлюге берирге итинебиз»

Арт кезиуде школгъа дери билим бериуге да аслам эс бурула, энди республикада садикледе жерле жетиширча болгъаннга саналады. 

Эл мюлк

Россейде эл мюлк продукция чыгъарыучуланы онгдурурча быйылны ахырына дери 889 миллион сом бёлюнюрюкдю. Тийишли бегимге РФ-ни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин къол салгъанды. Быллай жумушлагъа быйыл къыралны бохчасындан битеуда 32,8 миллиард сом къоратылгъанды. 

 

Аграр илмуну жетишимлери иги хайыр келтиредиле

«Россельхозараны» Къабарты-Малкъарда бёлюмю битимлени биологиялы амалла бла къоруулагъан затланы чыгъарыу жаны бла иги къармашады. 

Жолда бузукълукъла ючюн жууаплылыкъ къатыланнганды

Жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъла ючюн жууаплылыкъны къатыландырыугъа бурулгъан праволу актла къабыл кёрюлгендиле. Аланы бизге КъМР-ни прокуроруну тамата болушлукъчусу Сотталаны Жанна ангылатады.

 

Бек башы - жаш адамланы тарыхны не къадар терен билирге итиниулюклериди

Бу кюнледе «Призвание» медицина колледжде  тарых магъаналы «Ахыр трибунал» деген  битеуроссей конкурс бардырылгъанды.

Къурулуш бла байламлы соруулагъа къарагъандыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков капитал къурулуш соруула бла байламлы оператив штабны жыйылыуун бардыргъанды.

Эт ашамагъанла арыкъ боламыдыла?

Жер башында вегетерианецле кёпден-кёп болуп барадыла. 

Бузукълукъну кетерирге буюрулгъанды

КъМР-ни прокуратурасы акъылбалыкъ болмагъанны дарманла эм медицина керекле бла жадчытыу жаны бла закон къалай толтурулгъанын тинтгенди.

Эл устазы

Теммоланы Мусса малчылыкъ бла кюрешген юйюрде 1916 жылда туугъан эди. 

Жырлары, тепсеулери бла да къууандыргъандыла

Музыка театрда Росгвардияны Россейни халкъ артисти генерал-майор Виктор Елисеев башчылыкъ этген академиялы жыр, тепсеу ансамблини концерти болгъанды. Ол артистлени Шимал-Кавказ федерал округда гастрольларыны чеклеринде къуралгъанды.

Сюйген жырчыларыгъыз сакъларыкъдыла

Тамбла Музыка театрда КъЧР-ни 100-жыллыгъына жораланнган концерт ётерикди. 

Газдан сабийле нек ууланнгандыла?

Экинчи Лескенде сабийле газдан ууланнганлары бла байламлы КъМР-ни прокурору Николай Хабаровну буйругъу бла  тинтиуле башланнгандыла.    

Машиналары, праволары да сыйырылгъандыла

«Кеф водитель» кезиулю энчи жумушланы кезиуюнде эсирип руль артына олтургъан эмда машинаны жюрютюрге эркинликлери болмагъан 37 водительни ачыкълагъандыла жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну инспекторлары. 32 машина сыйырылып, энчи жерге салыннгандыла.

Аскерчилеге саугъала эмда алгъышла

Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) бизни республикада бёлюмюню келечилери, къырал статистика ведомствону адамлары бла бирге кезиулю гуманитар болушлукъ жыйып, энчи аскер операция бара тургъан тийреге жибергендиле.

Жашауну сакъларыкъ жорукълагъа юйрете

Нальчикде бир-бир предметледен терен билим берген А. С. Пушкин атлы бешинчи номерли орта школда ТОК-ДЕРС ётгенди. Аны бла «Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю жангы коммуникациялы проектини биринчи атламын этгенди.

Жол тап ишлене турады

Нальчикде, Мовсисян атлы орамны эки километр чакълы кесеги жангыртыла турады. Подряд организацияны ишчилери алгъаракъда аны мурдорун топуракъ бла зыгъыр къуюп жарашдыргъандыла. 

Жаш тёлю бла ишлеуню амаллары сюзюлгендиле

Бу кюнледе Элбрус районда КъМР-ни жаш тёлюсюню форуму бардырылгъанды. Аны къурагъанла КъМР-ни Жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу, районну жер-жерли администрациясы эм билим бериу управлениясы болгъандыла.

Жангыртыуну сылтауу бла ахча урланнганды

Экономикада бузукълукълагъа къажау мадарланы толтургъан кезиуде. РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, КъМР-де МВД-ны келечилери бла бирге культура магъаналы объект  жангыртылгъанда, бюджет ахча урланнганын ачыкълагъандыла.   1925-1926 жыллада жазыучу А.Фадеев «Разгром» романны жазгъанда жашагъан журтну жангыртыуну юсюнден барады сёз. Толу болмагъан тергеулеге кёре, къыралгъа  этилген къоранч 8,2 миллион сомгъа жетеди.

«Сабий саулукълу болур ючюн, анга сюймеклик керекди»

Бизни къыралда педиатрланы профессионал байрамлары бла Сабийни кюню бирге байланып, экисин да бир кюнню ичинде ноябрьде белгилейдиле. Барыбыз да ангылагъандан, ол а бошдан тюйюлдю. Байрамланы эм баш мураты гитчелени саулукълары бла байламлыды.

Страницы