Все статьи

Огъары Малкъар – хар жаны бла да алчы

Къабарты-Малкъарны от тюшюуге къажау-къутхарыу службада  «Физический хазырлыкъ жаны бла эм иги бёлюм» деген атха эришиуле бардырылгъандыла. Бу жумушла къутхарыучуланы патриот ниетлеге юйретир, аланы къарыуларын сынар, профессионал билимлерин ачыкълар мурат бла къуралгъанды. От ёчюлтюучюле чабып эришгендиле, дагъыда смотр-конкурсну кезиуюнде  тийишли документлени хазырлау сынауларын кёргюзтгендиле.

Полициядан билдириуле

Экономикада аманлыкълагъа къажау оператив-излеу жумушланы чеклеринде, ФСБ-ны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, ич ишле органланы келечилери бла бирге коммерциялы организацияны башчысы У.Мирзоевни бузукъчу ишин тохтатхандыла. Ол «Къоркъуусуз эм качестволу жолла» миллет проектни тамамлагъан кезиуде кёп санда бюджет ахчаны урлаугъа къатышханы  ючюн терсленеди.

Алан таш

Алгъын эллерибизде тёгерек, сыйдам ташлагъа «Алан ташла» дегендиле. Эрттегиле аланы атып, тёнгеретип да эришгендиле, бир кибик эки ташны бир бирге уруп, къайсысы къаты болгъанын билгендиле. Аллай ташла хар элде да болгъандыла. Хомпар окъ, хомпар таш, хомпар атылгъанлай деген сёз тутушла тилибизде ол алан ташланы хайырларындан жаратылгъандыла...

Окъучуула хунерлерин сынайдыла

Онунчу-онбиринчи классланы окъуучуларына деп къуралгъан «Жаш тёлю эмда жамауат» деген социал илмуладан ачыкъ олимпиада Къабарты-Малкъар къырал университетде озгъанды. Ол окъуу юйню вузгъа дери эмда усталыкъ бла шагъырейлендириу иш жаны бла управлениясыны бла социал ишни теориясы эмда технологиясы кафедрасыны башламчылыкълары бла къуралгъанды.

Май районда урлукъну себип башлагъандыла

Районда эл мюлк предприятияланы бары да быйыл 17,8 минг чакълы гектарда абери салып ёсдюрюрге умутлудула. Сёз ючюн, кюзлюкле кёп къалмай 5,5 минг гектарны аладыла. Ол санда будай – 4028, арпа уа – 1065 гектарда ёседиле. Дагъыда рапс (210 га.) эмда мал ашлагъа жараулу битимле (169 га.) да бардыла, деп билдиргендиле Май районну жер-жерли администрациясындан.

Илму сатыу-алыуну айнытыргъа онг береди

Къабарты-Малкъар къырал университет «Приоритет 2030» деген къырал прогрмманы чеклеринде республиканы экономика бёлюмюн байыкъландырыргъа ахшы къошумчулукъ этеди. Ол санда бизнесге, бютюнда промышленность бёлюмде уруннган биригиулеге илму-излем эм сынау-конструктор проектлени бардырыргъа болушады.  

Сакинатны ауруу

Хапар

Сакинатха юч жыйырма жыл тола турады. Алай анга аллай бир бермезсе. Тизгинлиди, бир кюн кийгенин башха кюн киймейди. Жаш заманында ариу болгъан ышанлары алыкъа юсюндедиле.

Къыйматлы бегимле, умутландыргъан келишимле

Республиканы Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий бардыргъан кенгешде финанс жумушланы тамамлау, социал-экономика жаны бла айнытыу, къолайсызланы эмда аскерчилени онгдуруу бла байламлы эм башха проектле бар эдиле.

 

Алчы жерлеге чыкъгъандыла

«СК Нальчик» бассейнде жюзюуден биринчилик бардырылгъанды. Анга 80 адам къатышханды, ала 50 метрге эркин стиль, брасс, баттерфляй амалла эм аркъаларында жюзюп эришгендиле.

БЫЗЫНГЫЛЫ АЛАУГАН

Халкъыбызда не заманда да бола келгендиле жигитликлери, хунерликлери бла атларын айтдыргъан эр кишиле, тиширыула да. Аланы этген ишлери, тёлюден-тёлюге ёте, халкъ ауузунда жюрюгендиле. Бирде уа таурухлагъа окъуна бурулуп къалгъандыла.

Къызларыбыз – биринчи жерде

Кропоткин шахарда баскетболдан округ даражалы эришиу бардырылгъанды, анга СКФО-ну бла ЮФО-ну регионларындан, Волгограддан, Краснодардан, Дондагъы Ростовдан бла Кърымдан къауумла къатышхандыла.

Сегиз чемпион бел бау къоллу болгъандыла

Нальчикде спорт микс-файтдан клубла аралы турнир къуралгъанды. Микс-файт – ол единоборстволаны шёндюгюлю, къатыш эм игилендирилген тюрлюсюдю, анга уруу, бууу эм ачытыу приёмла барысы да киредиле.

Симферопольдан – жетишимле бла

Симферопольда каратеден Кърым Республиканы биринчилиги бла чемпионаты эм WSKF каратеден регионла аралы турнир къуралгъанды. Анда бизни республикадан аскер искусстволаны «Барс-Тырныауз» академиясыны юч келечиси жетишимли болгъандыла.

Битеукоманда эсепде - ючюнчюле

Дагъыстанда юниорланы, жаш эм абадан спортчуланы араларында кикбоксингден СКФО-ну биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъандыла. Алагъа  Чеченден, Дагъыстандан, Ингушетиядан, Къабарты-Малкъардан, Къарачай-Черкесден, Шимал Осетия-Аланиядан бла Ставрополь крайдан 800-ден аслам гёжеф къатышханды.

Уллугъа, гитчеге да сейир хазнабыз

Халкъыбызда  эрттеден келген жомакълада бла таурухлада жаныуарланы жигитликлерини, хомухлукъларыны, къанатлыланы энчиликлерини юслеринден кёп айтылады. Ол затлагъа миллетде аслам эс бёлгендиле. Адамлагъа ол затла сейир болгъандыла. Ала бла байламлы бирле кёргенлерин айтып болгъандыла, башхала эшитгенлерине дагъыда кеслеринден къошхандыла. Ма алай бла таурухла жаратылгъандыла. Шёндю ол затланы юслеринден билген адам, жарсыугъа, аз тюбейди. Сабийлерибизге уа аллай хапарла сейир боллукълары хакъды. Аны себепли бюгюн сизни аллай къысха бир ненча таурух бла шагъырей этерге сюебиз.

Байламлыкъланы кенгертир муратда

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни келечилери Москваны билим бериу бла байламлы халкъла аралы салону - «ММСО.EXPO-2023» деген къырал даражалы кёрмючюне къатышхандыла. Делегацияны къауумуна вузгъа киргинчи хазырлау эм усталыкъ сайларгъа болушуу   управленияны таматасы Аксана Карашева, педагогика, информация технологияла эм экономика колледжлени экинчи эм ючюнчю курсларыны окъуучулары Рузана Мамбетова бла Ногъайлыланы Камила болгъандыла. Бу жол ол Педагогну бла насийхатчыны жылына аталып ётгенди.

Кенг арбазда жарыкъ сабий ауазла

Алгъаракъда республиканы Башчысы Казбек Коков беш эмда андан да аслам сабийни тийишлисича юйретип ёсдюргенлери ючюн «Ана махтаулукъну» майдалы бла тиширыуланы къауумун саугъалагъанды. Аланы арасында уа Лелюкаланы Фатима да барды.

Адамлыкъгъа кертичилей къалгъанла

Бу сиз кёрген сурат 1914 жылда июньда Нальчикде алыннганды. Ол кюн бу суратдагъыладан ючюсю Биринчи дуния урушха кете эдиле. Ала ючюсю да анда жигитлеча ёлгендиле. Къалгъан ючюсю уа быланы ашыра келгендиле.

Казбек Коков: Битеу этилген мадарланы бек башы – жоллада аварияланы не къадар азайтыуду

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Къабарты-Малкъар Республиканы транспорт эмда жол мюлк министерствосуну коллегиясыны жыйылыууна къатышханды. Анда ведомствону 2022 жылда ишини эсеплери сюзюлгендиле.

Эл мюлк бла байламлы жумушланы юслеринден соруулагъа жууапла

Кир-кипчик тёбелени ким кетерирге керекди, пестицидлени хайырланыуну мардасын къайда билирге боллукъду – алагъа эм башха соруулагъа Россельхознадзорну Шимал Кавказда регионла аралы бёлюмюнде жууапла бергендиле.

 

Страницы