Все статьи

«Не заманлада да чагъыргъа жамауат къажау сюелгенди»

Ичги...кёплени эшиклерин жапхан къыйынлыкъ. Биринчи атламланы этген къыйынды, артда уа ол тузакъдан чыгъаргъа не заман, не къарыу табылмай къалады. Бусагъатда ичгиге хорлатхан адамланы кёрсенг, озгъан ёмюрледе уа болум къалай болур эди, деген соруу чыгъады. Аны юсюнден биз КъМР – ни наркодиспансерини стационар бёлюмюню таматасы Шунгарланы Мадина бла ушакъ этгенбиз.

 

Болушлукъну сайлар онг барды

Быйылны башындан башлап Россейни Социал фондуну Къабарты-Малкъарда бёлюмю 1967 адамны реабилитация эм протез-ортопедия керекле бла жалчытханды. Ол жумушлагъа 97 миллион сом бёлюннгенди.

Тарыхлы тукъум

Сюйюнчлары Малкъарны бек сыйлы тукъумларындан бириди. Революция дунияны экиге бёлгюнчю, ала Бызынгыны жангыз бийлери болгъандыла. Кеслери да эллиле бла ариу жашагъандыла.  Керек кюнде  къалкъан болуп сакълагъандыла жерлешлерин. Аланы таныгъан, кеси кёзю бла кёрген бызынгылы айтхан эди: «Сюйюнчлары сау къадарда, элибиз къыйынлыкъ сынамагъанды», - деп.

Ата журтха сюймекликни кючлей

Кёп болмай Басхан районда «Эстафета памяти» деген патриотлукъ акция ётгенди. Аны чеклеринде шахарны администрациясыны майданда быйыл 12 апрельде Элбрус райондан кёчген, узунлугъу 79 метрге жетген Георгийни тасмасын жайгъандыла. Къууанчлы жыйылыугъа районну администрациясыны келечилери, устазла эм башхала да къатышхандыла. 

Финансовая культура

Мошенники звонят от имени Центробанка. Как их вычислить?

Минги тауда – космос лаборатория

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады. Бу жол ол телеграмында «Обсерватория Пик Терскъол» халкъла аралы станцияны юсюнден билдиргенди.

Кадетле-чекчиледе къонакъда

Прохладныйден кадетле чекчиледе къонакъда  болгъандыла. РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Чекчи управлениясыны Огъары Малкъарда бёлюмюню къуллукъчулары Прохладныйни 4-чю номерли орта школуну кадетлерине кенг программа хазырлагъандыла.

Ана тилни айнытыу амалланы сюзгендиле

Мечиланы Кязим атлы фондда бу кюнледе малкъар тилден  бла адабиятдан окъутхан устазлагъа «Жулдузлагъа узатылып, жердеги  гюллени унутма» деген дерс болгъанды.

Тюбешиуде фондну директору Аппайланы Лариса кеси да кёп жылланы школда, педагогика колледжде да окъутуп тургъан сынамы бла  шагъырейлендиргенди. Ары республикабызны  эллеринден кёп устазла келгендиле, кеслерини оюмларын да айтхандыла. Сабийлени дерсге сейирлерин къозгъарча къаллай амалла къураргъа кереклисини юсюнден да сёлешгендиле.

Чынтты предпринимательле болурча

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы жаш адамланы предпринимательстволукъну тасхалары бла шагъырейлендирирге эм урунургъа болушургъады. 

Заранлы къурт-къумурсхаланы къырыуда сакълыкъ изленеди

Алма, кертме, башха жемиш тереклери болгъанла аладан иги тирлик алырча бахчаларына тынгылы къарап турургъа керекдиле. Ол санда заранлы къурт-къумурсхаланы пестицидле эмда ядохимикатла бла къырыргъа да. Бу затланы кёп тюрлюсю барды.

Мошенники звонят от имени Центробанка. Как их распознать?

***

- Используют липовые удостоверения сотрудников,  иногда с фотографиями реальных людей и печатями.

- Подделывают документы (распоряжения, письма и прочее) так, что их сложно отличить от настоящих.

- Подменяют телефонные номера и даже сами предлагают проверить их на официальных сайтах.

Жерге таплыкъ бла къарагъан файдасын кёрюр

Бизни республикада жерчиликде кёпле ишлейдиле. Ала сабанланы ортакъгъа аладыла, тахта кёгетле, будай, нартюх, жемишле ёсдюредиле. Былай къармашханланы санында Атталаны Валерий да барды. Ол Урванда жашайды. Элден узакъ бармай тогъуз гектар жерни ортакъгъа алып ишлейди.

Чаришле бийик даражада ётерча

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан эсгертгенлерича, биринчи майдан республикада чаришле башланадыла, ала оналты кюнню бардырыллыкъдыла. Тарыхыбызда биринчи кере эришиуле битеуроссей саугъала (дерби) ючюн боллукъдула.  

Аны уа бир тутсам эди!

Хажибекир сабий заманындан эшите тургъанды шайтанланы юслеринден хапарла: къынгыр аякъла, тюклюле, эриши затла. Адам сыфат алып, кечеги жолоучуну аллына чыгъарла, ариу айтып, жол кёргюзтебиз деп, элтип къаядан атарла неда уллу тойгъа чакъырырла, бисмилляхийни эшитген бла уа, жокъ болурла.

Ара межгит – ариу жерлерибизден бири

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу республиканы эм ариу жерлерини тарыхлары бла шагъырейлендиргенлей турады. Бу жол аны телеграмында Нальчикде Ара межгитни юсюнден айтылады.

Эм иги башламчылыкълагъа - себеплик

Кавказ инвестиция форумну чегинде биринчи кере «Вершина» деген премия бардырыллыкъды. Аны магъаналы инвестиция проектлени толтуруугъа, уллу жумушланы тамамлагъан компаниялагъа эм энчи адамлагъа къыралны регионларыны инвестиция хазналарын игилендириуге этген уллу къошумчулукълары ючюн бериледи.

Следовательге улутха берирге умут этгеннге сюд этилликди

КъМР-ни прокурору Николай Хабаров къоншу республикаладан бирини инсанына ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди. Ол РФ-ни УК-сыны  30-чу статьясыны 3-чю кесегине эмда 291-чи статьясыны 4-чю кесегини «б» пунктуна кёре терсленеди. 

Халкъ оюн – санны, тинни да къууанчы

Халкъ оюнла маданият жаны бла, кюч-къарыу алыуда да бек магъаналы болгъанларын ол затланы тинтгенле, саулукъгъа бакъгъанла да бирча белгилейдиле. Арт кезиуде битеу дунияда да ол оюмгъа келип, билим алыуда, дуниялыкъны танытыуда, адамны не жаны бла айнытыуда ол онгланы хайырланыргъа кюрешедиле.

Аланы заманны желлери бюгалмагъандыла

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды. Ташлы-Талада жашагъан  огъурлу ынна Сараккуланы Аминни къызы Таукенланы Фазика да кёчгюнчюлюкню къыйынлыгъын сынагъан тёлюденди.

Страницы