Все статьи

Жылы кюнле, зауукълу солуу энтта алдадыла

Жайны зауукълу, жылы кюнлери бошалдыла. Энди алда сууукъла, жауунла, туманлы кюнле сакълайдыла. Болсада   келир жыл   кюнню жумушакъ таякълары энтта тиериклери жюреклерибизни жылытады. 

Диспансеризацияны магъанасы уллуду

Кесини саулугъуна тынгылы къаратыргъа, халин тинтирге сюйген инсаннга диспансеризация деген амал барды. Ол жумушну къырал хакъ алмай береди.

Гитчелени сыфатларына кёре эришдириу психикаларында осал тюрлениулеге келтиреди

Ариулукъну эришиулери биринчи кере жюз жыл мындан алгъа бардырылгъанды, алай абадан адамланы араларында бу тёрени ангыларгъа боллукъ эсе да, эм ариу сабийни айырыу а къужур кёрюнеди. 

Аны къол ызы ариулукъгъа келтиреди

Бюгюнлюкде дизайнер, стилист деген усталыкъла энчи жерни аладыла.  Алай ол ишлеге юйреннгенден сора да, адамны хунери болургъа да кереклиси жашырын тюйюлдю. 

Ташчы кетер, таш къалыр

Малкъарлыланы бла къарачайлыланы жашауларында ташланы магъаналары бек уллуду. Халкъны кёлден чыгъармачылыгъында аны юсюнден кёп айтылады. Къууанчында, бушууунда да таулу ташны хайырланнганды. 

Халкъ юйюне – Россейге къайтыр муратын толтургъанды

30 сентябрьде жангы регионла Россейге  къайтарылгъанларыны кюню биринчи кере белгиленнгенди. Бу тарых магъаналы ишге быйыл бир жыл толгъанды. Статьяда уа бу кезиуню ичинде болгъан ишлени эсгертирге сюебиз.

Малкъар тамсилчи

Малкъар адабиятда тамсил жанрны мурдорун салгъанладан бири Балаланы Адылны жашы Османды. Ол 1928 жылда Кёнделенде туугъанды. Уллу юйюрде ёсгенди. Къарындашы Омар, Уллу Ата журт урушну аллында Луначарский атлы театр институтда окъуп келген белгили актёр эди. Осман а, педагогика техникумну бошап, туугъан элинде устаз болуп, алай башлагъанды урунуу жолун.

Къырал даражалы эришиуге къатышырыкъдыла

Нальчикни алтынчы номерли битеулю билим берген мектеби «Жетишимни технологиясы» деген Битеуроссей олимпиаданы регион урумунда алчы болгъанды.

Юйретиучюлерине хурметлерин ачыкълагъандыла

Нальчик шахарны мектепге дери билим берген махкемелерини арасында Юйретиучюню кюнюне аталып сурат ишлеуден эришиу болгъанды. Конкурс «Мени сюйген юйретиучюм» деген ат бла бардырылгъанды эмда анга къатышхан сабийле суратланы ата-аналарыны болушлукълары бла бирге этгендиле.

Итлеге къоркъуулу ауруу

Юйлеринде итле тутханла быллай жаныуарланы къаллай ауруулары болгъанын да билирге керекдиле. Аланы арасында эм къоркъуулудан бири эминады.

Шуёхлукъну бла халкъыны жырчысы

Белгили чеченли поэт Асламбек Абдулаев бла бизни Махийланы Азиза шагъырейлендиреди. Аны тизгинлери хар окъуучуну да жюреклерине жол таба эдиле. Ата журтха бла халкъына сюймеклик, миллетлени араларында къарындашлыкъ, кертичилик, таматалагъа сый бериу, мамыр жашау къураугъа итиниулюк дегенча эрттеден келген темала аны назмуларында аламат ачыкъланыпдыла.

 

Госуслуги порталгъа смс бла кирирге керекди энди

Къырал жумушланы тамамлагъан «Госуслуги» порталны къоркъуусузлу хайырланырча, ары сизни атыгъыз бла аманлыкъчыла кирмезча сакъ болургъа керекди. Бу жаны бла бек хайырлы амал – сиз ким болгъаныгъызны системагъа эки кере билдирип ары алай кириудю. 

Ток ючюн тёлеуде низам игилене барады

Къабарты-Малкъарда быйыл ал сегиз айны ичинде адамла хайырланылгъан электрокючню багъасыны 98 процентин тёлегендиле. Ахча бла тергегенде, ол 1,2 миллиард сомдан артыкъ болгъанды, деп билдиргендиле «Россети Шимал Кавказ» компанияны бизни республикада «Каббалкэнергода» бёлюмюнден.

Иш юсюнде чыныкъгъан тёлю

Халкъыбызда атларын айтдыргъан, жашаулары, ишлери бла сый-намыс алгъан инсанларыбыз бла ёхтемленнгенибизни айтыр кереклиси да болмаз. Жылла озгъандан сора быллай адамланы юсюнден сакъланнган эсгериулени окъусанг а, аланы кёз тууранга келтирип, жангыдан къанат битгенча боласа.

Хакълары къайтарылгъандыла

 КъМР-ни прокуратурасы бардыргъан тинтиуледен сора 83 ишчини урунуу эркинликлери сакъланнгандыла.     

МАЙДАЛЫ 76 ЖЫЛДАН СОРА ТАБЫЛГЪАНДЫ

Атмырзаланы Махмутну жашы Магомет Уллу Ата журт урушну кезиуюнде  «Кавказны къоруулагъаны ючюн»  деген майдал бла саугъаланып, аны алалмай къалгъан эди. 

Жыйымдыкъ къауумгъа къошулгъанды

Къазанны единоборстволадан «Акъ Барс» арасында грек-рим тутушуудан битеуроссей эришиу бардырылгъанды, ол РСФСР-ни сыйлы тренери Мягас Сахабутдиновну хурметине аталып онунчу кере къуралгъанды. 

Элбрус районну каратечилеринде – аслам майдал

«Петербург кюз» деген ат бла шимал ара шахарыбызны «Экспофорум» арасында битеукъырал эм халкъла аралы эришиуле бардырылгъандыла. Алагъа Россейни 46 регионундан, Египетден, Сербиядан, Ирандан, Иракдан, Узбекистандан, Таджикистандан эм талай башха къыралдан мингнге жууукъ спортчу къатышхандыла.  

Бахчада кюз ишле

Кюз келип, жемишлени жыйыу бошалып, ызы бла тереклени да чапыракълары тюшюп тебирегени бла бахчада башха жумушланы кезиую башланады. Бу заманда тереклеге не къадар иги къаралса, ала, къыш сууукълагъа иги чыдап, келир жыл да ол къадар иги тирлик берликдиле.

Низамлыкъ спортда, жолда да изленеди

КъМР-де Олимпиада советни башчысы жаш футболчулагъа жолда жюрюуню жорукъларын ангылатханды.  

Страницы