Все статьи

Саулукъ сакълаугъа юлюш къошар муратдады

Быйыл Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина академиясыны «Багъыу иш» ызын юч жюз адам бошагъанды. Аланы санында билимге, илмугъа итиниулюклери бла айрымалыла бу кюнледе къызыл дипломларын алгъандыла.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ

У К А З Ы

Эм иги журналистле саугъаланнгандыла

КъМР-ни асламлы информация органларында Парламентни ишин бек иги ачыкълагъан журналист ишлени конкурсуну эсеплери ачыкъ этилгендиле. Ол республиканы законла чыгъарыучу органыны 30-жыллыгъына аталып къуралгъанын айтырчады. Саугъалау бу кюнледе Парламентни мекямында бардырылгъанды.

Насып неден къуралгъаныны юлгюсю

Чаналаны Светлана сайлагъан усталыгъында отуз беш жылдан артыкъ заманны ишлейди. Ол Черек районну ара больницасында бек иги невролог врачха саналады. 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ

У К А З Ы

Эки кюннге - онбир кере

Республиканы тийресинде орналгъан къызыу кюнле бла байламлы, къургъакъ кырдык жаннганы бла байламлы, от ёчюлтюучюлеге арт эки-юч кюнде 11 чакъырыугъа чыгъаргъа тюшгенди, деп билдиреди РФ-ни МЧС-ини КъМР-де  Баш управлениясыны пресс-службасы. Жылны аллындан бери уа ол кёрюмдю 481 кереге жетгенди.

Душманны танкларын кюйдюрген Гурту улу

Гуртуланы Магомед Акъ-Сууда 1918 жылда туугъанды. Ол совет-фин эмда Уллу Ата журт урушланы ветераны эди. Аны юсюнден бизни газетибизде алгъын да жазылгъанды, бу материалны уа КъМР-ни архив службасы жарашдыргъанды да, окъуучуларыбызны аны бла шагъырейлендирейик.

Дарманлыкълары болгъан битимле

Ата-бабаланы заманындан бери малкъарлыла тюрлю-тюрлю аурууладан сакъланыуда, алагъа багъыуда да тийреде ёсген кёкенлени, хансланы, битимлени, тереклени да кенг хайырланнгандыла.

Тилни сакълауну къайгъысын кёре

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни социал-гуманитар институтуну доцентлери Бёзюланы Наима бла Хулчаланы Мариям «Россейни миллетлерини маданият эм тил байлыкъларын сакълауда билим бериуню магъанасы» деген экинчи битеуроссей конференциягъа къатышхандыла.  

Умутландыргъан жетишимле

Мектепледе окъугъан жашларыбыз бла къызларыбыз башха-башха дерс олимпиадалада, эришиуледе кеслерини билимлерин, хунерлерин ачыкълай, болдургъан жетишимлери бла бизни да кёллендиргенлей келедиле.

Каратечилерибиз – алчыланы санында

Пензаны «Воейков» единоборствола арасында каратеден Россейни окъуучуларыны онекинчи жай спартакиадаларыны ахыр эришиулери бардырылгъандыла. Алагъа Россейни 33 субъектинден 16-17-жыллыкъ жюзден аслам адам къатышханды.

Ишлерге республикагъа къайтхандыла

Россейни МЧС-ни бийик усталыкъ билим бериу учрежденияларын тауусханланы къууанчлы халда алгъышлагъандыла – Граждан къоруулау академияны, От тюшюуге къажау къырал службаны академияны эм ведомствону Донецкде институтуну бошагъанла Москвада Къызыл майданда жыйылгъандыла

Хорлагъанлагъа – майдалла, грамотала, ахча да

Нальчикни Сабий стадионунда Адмир Балкаровну хурметине стол теннисден бла футболдан эришиуле къуралгъандыла. Аланы республиканы олимпиада резервли спорт школу Спорт министерствону, футболдан А.Апшевни атын жюрютген спорт школну,

Зулейханы урунуу жетишимлери

Къазахстанда басмаланнган «Экспресс-К» журналда кёчгюнчюлюкню кезиуюнде, андан берисинде да ол республиканы экономикасын айнытыугъа уллу къыйын салгъан, сыйлы саугъалагъа тийишли болгъан таулуланы юслеринден жазыла эди.

Малкъар элле

Таулу халкъны Малкъар жамауаты эм уллуладан бири болгъанды:   Аны бла байламлы бюгюн газетни сайтында ол жамауатны юсюнден философия илмуланы кандидаты Жангоразланы Мухаммат жарашдыргъан материалны басмалайбыз.

Юй гыржын рак бла диабаетге къажау кючдю

Алгъын адамланы хант столларында ётмеклери хар заманда болгъанды. Энди уа ётмек семиртген этеди, анга хант къангада жер жокъду дегенлени санлары ёсюп барады, ол бусагъатдагъы диеталаны баш жоругъуду. 

Аналыкъ капиталны – сабийлеге билим бериуге

2024 жылны аллындан башлап республикада 109 юйюр аналыкъ капиталны сабийлеге билим бериуге хайырланнгандыла. Ол жумушха 7 миллион чакълы бир ахча бёлюннгенди, деп билдиредиле Социал фондну регионда бёлюмюнден.

Къашхатауну таурухларындан бири

Бу кюнледе къолума 1962 жылда чыкъгъан «Малкъарлыланы дилектологияларын, лексикаларын эм фольклорларын тинтиу жаны бла илму материалла» деген китап къолума тюшгенди. Сейир китап... Кёчгюнчюлюкден къайтхан таматаларыбыздан миллетибизде жюрюген айтыуланы, таурухланы жазып алыннганлары бек магъаналыды. Тынгылы илму жыйымдыкъ фольклорубузну сакъланыууна уллу къошумчулукъ болгъанды дерчады. 

«Адамны алдаргъа, керексиз ышаныулукъла берирге эркин тюйюлбюз»

Гажонланы Идрисни жашы Къаншаубий КъМР-ни Ёкюллерини коллегиясында 1995 жылдан бери ишлейди. Бу кезиуде ол къыйын, халкъны жанындан сейир уллу болгъан ишлени бардыргъанды.  

Сууда батхан сабийлени саны ёсгенди

Россейни МЧС-иден билдиргенлерича, суулада батхан сабийлени саны терк ёсгенди. Аны бла байламлы ведомство ата-аналагъа балаларына сакъ болургъа чакъырады. Аны бла байламлы талай эсгертиу да этеди:

Страницы