Право

Жалгъан продукцияны чыгъаргъанла бла кюрешиуню баш амалы – аланы жууапха тартыу

Жууукъ заманда Россейде жалгъан промышленный, аш-азыкъ продукцияны чыгъаргъанланы уголовный жууапха тартып тебирерикдиле. Аланы адамны саулугъуна заранлары болмаса да, производительлени неда тутмакъгъа олтуртурукъдула неда уллу тазир тёлетирикдиле. Кодексге бу тюзетиулени Роспотребнадзор МВД бла бирге жарашдыра турады, ызы бла ала Къырал Думаны къараууна ийилликдиле, деп билдиреди «Московский комсомолец-Кавказ» газет.

Пенсиягъыз къыралныкъы болмагъан фондха кёчюрюлген эсе

Ахыр заманда кёплеге «Сизни пенсиягъыз Къыралныкъы болмагъан пенсия фондда жыйылады» деген жазыулары бла письмола келип башлагъандыла. Алай сиз кесигиз аны юсюнден заявление жазмагъан эсегиз, былайда аманлыкъчыла да ишлегендиле деген къоркъуу барды, деп билдиредиле РФ-ни Пенсия фондуну республикада бёлюмюню пресс-службасындан.

Страховой пенсияны бериу жорукъланы юсюнден

Келир жыл биринчи январьдан башлап, Россей Федерацияда абаданлыкъ бла байламлы страховой пенсия бериуде жангы жорукъла хайырланылып башланырыкъдыла. РФ-ни Пенсия фондуну Правлени бу документни быйыл 28 сентябрьде къабыл этгенди.

Прокуратура билдиреди

РФ-ни Президентини 2021 жылда 26 июльда чыгъарылгъан 437-чи номерли Указы бла сакъат сабийлени бла аланы биргелерине келгенлени жумушлары тюкенледе, кафеледе, ресторанлада, поликлиникалада, больницалада, сабий садлада бла школлада биринчи болуп тамамланыладыла.

Башхалагъа салгъан хатаны тёлеп жабаргъа тийишлиди

РФ-ни Граждан кодексини 1079-чу статьясына тийишлиликде эм къоркъуулу болгъан ишле бла кюрешгенле неда жумушланы жалчытханла (транспорт средстволаны, механизмлени, бийик вольтлу электрокючню, атом энергияны, чачдырыучу затланы, ууланы эм башха затланы хайырланыу, къурулуш…), аланы кезиуюнде бирсилеге хата салсала, аны багъасын тёлеп жабаргъа борчлудула.

Терекчиклени законсуз сатханла тутулгъандыла

Россельхознадзорну Шимал-Кавказда регионла аралы управлениясы алгъаракъда Нальчик шахарда терекчиклени эркинликсиз сатыуну жолун кесгендиле. Бу бузукълукъну ведомствону адамлары мониторинг бардыргъан кезиуде тохташдыргъандыла.

Прокуратура билдиреди

Быйыл  1 ноябрьден башлап,  тыш къыраллы электрон ахчаларын банкда счёт ачмай ётдюргенле Россей Федерацияны Административ право бузукълукъланы юсюнден кодексини 13.25-чи статьясына кёре административ жууапха тартыладыла. 

СИЗО-да кечиннген акъылбалыкъ болмагъанлагъа орта билим берликдиле

Аманлыкъ этгендиле деп ишекликге тюшген, терсленнген эмда жууапха тартылгъан акъылбалыкъ болмагъанланы араларында билим бериу ишни тамамлаугъа пенитенциарный системада уллу магъана бериледи, деп билдиргендиле КъМР-де УФСИН-ни пресс-службасындан. 

Бузукълукъ этгенле жууапха тартылгъандыла

Россельхознадзорну Шимал Кавказда регионла аралы управлениясы, электрон сертификацияны жалчытхан «Меркурий» деген система бла ишлеуде Къабарты-Малкъарда эки социал учреждение бузукълукъ этгенлерин тохташдыргъанды.

Женгил ахча тюшюрюрге сюйгенле жукъламайдыла

Озгъан эки суткада Къабарты-Малкъарда дистанциялы халда эки хыйлачылыкъ этилгени ачыкъланнганды. 

Страницы

Подписка на RSS - Право