Тарых

Батыр сапёр

Тохаланы Сюлейни жашы Ануар фронтха 1941 жылны июнь айында чакъырылгъан эди. Ол минно-инженер аскерлеге тюшгенди. Аны уруш жолу уа Сталинградда башланнганды.

Уллу Хорламны бизге жууукъ этген батыр аскерчи къызларыбыз

Уллу Ата журт урушну биринчи айларында Къызыл Аскерни санын 15 минг бла 600 жюз къарачайлы толтургьанды, башхача айтханда, халкъны хар бешинчиси къазауатха кетгенди.

Суратла – озгъан заманланы шагъатлары

Эрттегили суратла кёп сейирлик шартланы юслеринден  хапарлайдыла, талай жыл мындан алгъа  болгъан затланы  эсге саладыла.

Хаж къылыугъа ненча кере эм къаллай сылтаула бла чекле салыннгандыла?

Асламлы информация органла 2020 жылда исламны тарыхында биринчи кере  болуп хаж къылынырыкъ тюйюлдю деген хапарны терк жайгъандыла.

Таулу тиширыула да сермешгендиле душман бла

Уллу Ата журт урушну заманында 1942 жылда  сентябрьде  Къабарты-Малкъарда ВКП(б)-ны жашырын Обкому айырылгъанды. Анда малкъар адабиятда  чам хапарланы мурдорун салгъан жазыучу, Кациланы Хабу таматаны экинчиси болгъанды. Район оноучуланы араларында уа Уяналаны Къанамат да айтылады.

Акъыл – тенгизден терен, билим – таудан бийик

Озгъан ёмюрню отузунчу жылларында къыралда билим алыугъа уллу эс бурулгъаны бла байламлы, бизни республикада да окъуу юйлени ачылыулары къырал программагъа киргенди

Совет солдатланы жигитликлерини, аскер башчыларыбызны усталыкъларыны юлгюсю

Тёрт кюн баргъан къанлы къазауатдан сора Ючюнчю рейхни бек кючлю къаласы Кенигсберг совет аскерчилеге бойсуннганды. Ол 77 жыл мындан алгъа 9 апрельде болгъанды. Запад Пруссияны алгъыннгы шахарын гитлерчиледен эркин этиуге таулу халкъны уланлары да къатышхандыла.

Кичибалыкъны къуралыу тарыхындан

Бу тизгинлени 2007 жылда поэт Уянланы Оюс кесини журту Кичибалыкъны юсюнден жазгъанды. Тау эллерибизден бири бусагъатда кесини ахшы адамлары бла ёхтемлене, тамблагъы кюннге ышаныулукъ бла къарап жашау бардырады.  Уян улу аны къуралыу тарыхы бла байламлы жазып къойгъан материалы бла уа бюгюн сизни шагъырейлендирирге излейбиз

Кертиликни бла тюзлюкню хорламы

XX ёмюрде малкъар халкъ сынагъан къыйынлыкъланы, кюйсюзлюкню юслеринден китапла жазаргъа боллукъду. Алай аны бла бирге уа ол тюзлюк хорлагъан, миллет жангыргъан, уллу жетишимле болдургъан кезиудю. Кёчгюнчюлюкню 13 жылындан сора таулу халкъгъа къыраллыгъы, ата журту къайтарылгъанлары артыкъда магъаналы тарых ишди.  

Къырал саугъала алгъандыла, башха халкъланы араларында хурмет тапхандыла

Страницы

Подписка на RSS - Тарых