Тарых

Сермешледе алгъа чыкъгъанды юлгю кёргюзтгенди

  Май  айы. Кюн дунияны жарытады. 1945 жылда  Германия  бла  уруш  бошалып, аскерге  кетген  жерлешлерибизни сау  къалгъанлары  юйлерине  къайтып   башладыла.  Юйлерине  десем  да - Къазахстаннга, Къыргъызстаннга.

Аланы жашлыкъ чакъыргъанды

1936 жылда комсомолну Элбрус райкому, ВЛКСМ-ни 10-чу съездине атап, Минги тауну тёппесине чыгъаргъа оноу этеди.  Ол мурат бла комсомолчуладан бла школчуладан   ёрлерик къауум къуралады битеу да   33 адам.

Орденни Калинин такъгъан эди

Озгъан ёмюрде газетледе бек кенг жайылгъан жанр очерк болгъанды. Асламында аланы жигитлери урунууда атларын айтдыргъан адамла эдиле. «Заман» газетде да («Коммунизмге жол») ол тюрлю жанргъа энчи магъана берилгенди

Миллетибизге сюймекликни эмда кишиликни баямлагъан къагъытла

Белгили малкъарлы жазыучу Отарланы Керим (1912-1974) КПСС-ни Ара Комитетине письмосун сюргюнде болгъанында жазгъанды. Уллу Ата журт урушну биринчи кюнлеринден окъуна фронтха кетип, анда бир бутун да тас этип келген, жигитлиги ючюн Къызыл Жулдузну ордени бла эм кёп майдалла бла саугъаланнган киши халкъына этилген артыкълыкъгъа къалай чыдарыкъ эди.

Кертиликге, жигерликге бла ётгюрлюкге жууапха – огъурсуз, кюйсюз буйрукъ

Совет Союзда бир-бир миллетлени зор бла туугъан жерлеринден кёчюрюу политика Уллу Ата журт урушну аллында окъуна башланнган эди. Биринчи аны ачылыгъын корейлиле, полякла, немислиле, финнле сынагъандыла.  

Миллетибизге сюймекликни эмда кишиликни баямлагъан къагъытла

Туугъан жеринден,  бир тюрлю терслиги болмай, зор бла кёчюрюлген  малкъар халкъны ачыуун, жюрек къыйынлыгъын  ангылатыргъа амал жокъду

Миллетге этген огъурлу ишлери унутулмагъандыла

Мокъаланы Чонайны жашы Азретни юсюнден бу материалны КъМР-ни Жазыучуларыны союзуну бла Журналистлерини союзуну члени болуп тургъан Геляланы Лиза Азретни таныгъанланы эсгериулерине кёре жазгъанды.

Къазауатда туугъан къарындашлыкъны жашауларыны ахырына дери сакълагъандыла

23 февраль – Россейде Ата журтну къоруулаучусуну кюню

Аланы Хорламгъа итиниулюк, шуёхлукъ, Туугъан журтубузгъа сюймеклик бирикдиргенди

23 февраль Ата журтубуз ючюн жанларын аямагъанланы, бюгюнлюкде да мамырлыкъны сакълагъанланы байрамыды. Былтыр а Уллу Ата журт урушда ёлген жерлешлерибизни атларын ёмюрлюк этген магъаналы иш болгъанды.

Россейде тюркологияны жаратылыууну биринчи атламлары

Пётр I патчах болгъан кюнлеринден башлап, Востокну халкъларын эмда аланы тиллерин, культураларын россейлилеге билирге кереклисине, аллай билим а  къыралны да  кючлендирлигине ийнаннганды.

Страницы

Подписка на RSS - Тарых