Тарых

Республикада неандерталецле жашагъанларыны шагъатлыкълары табылгъандыла

ТАСС-дан билдиргенлерине кёре, археологла Къабарты-Малкъарны бийик тау районларындан биринде орта палеолитни кезиуюнден къалгъан -  120-70 минг жыл мындан алгъа - неандерталецле тургъан жерни тапхандыла.

Халкъны жигитлиги къыралыбызны жюрегинде – Москвада Александровский паркда - ёмюрлюк этилгенди

Гитлерчи Германиягъа да Кавказны нефти артыкъда керек болгъанды. Аны ючюн фашист аскерле Шимал Кавказны зорлаугъа уллу кюч салгъандыла. Душман командование Дондан ётюп, Къобанны, Шимал Кавказны, Азов эм Къара тенгизлени кюнчыгъыш жанларын къолгъа этерге борчла салгъанды аскерчилерине. Ызы бла Кавказ тауланы кюнбатыш эм кюнчыгъыш жанларындан кирип, Закавказьеге, андан ары Тюркге жетерге, бу къыралны да Совет Союзгъа къажау урушха къатышдырыргъа мурат болгъанды.

Аны кёз къарамы бла ишленнген дуния

Орта школну Орта Азияда бошагъанлай, туугъан жерине келирге эркинлик берилген халкъы бла къайтып, университетни малкъар тил бла литература бёлюмюне киреди. Ол кезиуде ата журтларындан кёп хапарлары болмагъан таулу жашла бла къызла, бир-бирлерине тюбеп, танышып, окъууларын бардыргъандыла.

Бёрюлеге къобуз согъуу

Шофёргъа айтып автобусну тохтатама. Сора нёгерлериме ызыма къайтыргъа керек болгъанын айтама. Ала соруулу къарайдыла, унамайдыла.

Бурунгу эллерибиз

Алгъаракъда Булунгудан Къулийланы Ибрагим шуёхум сёлешеди. «Мен санга бир сейирлик жер кёргюзтейим. Сен айлана, жюрюй тураса. Кёп ариу жерле кёре да тургъан болурса, алай бу уа аладан да аламатды», – дейди. 

АСКЕР КЪАЛАДАН – РОССЕЙНИ БЕК АРИУ ШАХАРЫНА ДЕРИ

Тарых къагъытлада белгиленнгенича, бусагъатдагъы Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина факультети тургъан жерде 1822 жылда аскер къала салыннганды. Аны жанында уа, суугъа жууукъ, аскер казармала тургъан фонштадт болгъанды.

Бёрюлеге къобуз согъуу

Бир жол, жашлары аскерден келген къоншуларымда, къурманлыкъда болама. Кесигиз билгенден, къоншугъа хар заманда да сыйлы жер жетеди. Мен отоугъа киргенде, шапа элтип стол таматаны онг жанына олтуртады.

Чёпе

... 1904 жыл. 27-чи январь. Японияны кемелери Порт-Ар­тур тийресинде тургъан орус кемелеге чабыууллукъ этип, кёп заран саладыла. Алай бла башланнган эди орус-япон уруш. Бек уллу сермешле Маньчжурияны тийресинде бардырылгъандыла.

Кишиликге бла батырлыкъгъа баш урууну белгиси

9 декабрь Ата журтну жигитлерини кюнюдю. Къайсы кезиуледе эмда болумлада  жашагъанларына да къарамай, хар кимге да тёре болуп къалмагъан батырлыкъ эмда жигитлик этгенле, къырал, бир жерлилери, жууукъ-ахлулары тюзлюк, азатлыкъ ючюн жанларын окъуна аямагъанла болгъандыла. 

КЕРТИЛИКНИ БЛА ТЮЗЛЮКНЮ ЖАКЪЧЫСЫ эди ол

Акъайланы Хажи-Мырза уста темирчи эди. Ол оракъ, бичакъ, мужура, къама ишлемеген, чагасын, балтасын жамамагъан тийреде киши да болмаз эди.

Страницы

Подписка на RSS - Тарых