Календарь событий

16 мая 2023

Кудочуланы асламысы – майдалла бла

«Спорт наркотиклеге къажауду» деген чакъырыу бла Нальчикде КУДО-дан «Элбрусну кубогу VIII» деген фестиваль бардырылгъанды. Анга тёрт региондан 153 адам – 13 клуб къатышхандыла. Къабарты-Малкъардан 41 спортчу 3 ауурлукъ къауумда эришгендиле.

Сайлау

Баш иеси урушха кетгенде, Байханатны юч къызы бла бир жашы болгъанды. Ол андан жаланда эки къагъыт алгъанды. Андан ары, атасы-анасы, жашау нёгери, сабийлери не бек сакълап турсала да, Юсюпден хапар болмагъанды. Кёчгюнчюлюкде тапханды аланы Юсюпню къара къагъыты. 

Чемпионну саугъалары ючюн

Дондагъы Ростовда 13-16-жыллыкъ спортчуланы араларында  шёндюгюлю пятиборьядан Олимпиаданы эки кере чемпиону Андрей Моисеевни саугъаларына битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Анга Ростов областьдан, Ставрополь эм Краснодар крайладан, Донецк эм Луганск Халкъ республикаладан бла Къабарты-Малкъардан 200-ге жууукъ адам къатышханды.

Аякъла аурумазча амалла

Адам аякъланы саулукъларын къалай сакъларгъа боллукъду? Ол затны юсюнден, врач – Атабийланы Наиля тынгылы хапар билдиргенди. Ол  медицинада  тёрели  эмда тёре болмагъан амалланы да хайырланады.

Эллилеге себеплик этиу

Эл мюлкде къармашхан гитче эмда эм гитче бизнесге Россельхозбанк былтыр 109 миллиард сом кредитле бергенди. Аны бла ары дери кёрюмдюсюн жети процентге кёбейтгенди. Элчилеге не бла себеплик этгенлерини юсюнден финанс учрежденияны Ставрополь крайда бёлюмюню башчысы Алексей Сенокосов Кавказ инвестициялы кёрмючде айтханды.

Росгвардиячыла патриот акциягъа къатышхандыла

Росгвардияны Бахсан районда ведомстводан тышында охранасыны къуллукъчулары Уллу Хорламгъа аталгъан аскер-патриот автопробегге къатышхандыла. Автопробегни жолу Къабарты-Малкъарны битеу шахарлары эм районлары бла, къазауат баргъан жерле бла ётгенди.    

Эсепде – 43 майдал

 Нальчикде каратени бир тюрлюсюнден «Спорт наркотиклеге къажауду» деген чакъырыу бла Россейни биринчилигине айырыу эришиу болгъанды.

Жаш адамлагъа усталыкъны энчиликлерин кёргюзтгендиле

«Единая Россия» жаш  юристлеге стажировканы ачханды. Бу жаны бла башламчылыкъ Санкт-Петербургда XI халкъла аралы юридический форумда этилгенди. Жыйылыуну программасына 120 аслам жумуш киргенин белгилерчады.

Сайлаууна кертичилей къалгъанды

Сайлагъан усталыкълары бла жамауатдан ыразылыкъ табып ишлеген врачларыбыз асламдыла, къудуретни ахшылыгъындан. Аллайларыбыздан бириди республикалы клиника больницаны анестезиология бёлюмюню анестезиологу-реаниматологу Жашууланы Лиза да. Ишине уллу кёллю болмай, ауругъанлагъа эс тапдырып келгенли уа жыйырма беш жылдан атлагъанды.

Регион магъаналы жолла жангыртыладыла

Бу кюнледе «Къоркъуусуз эм тынгылы  автомобиль жолла» миллет проектге кёре   Псынадаха – Залукодес – Дженал – Каменомостское жолну юч километр чакълы бирине   тынгылы ремонт этиледи. 
 

Россейни чемпионатында сермеширикдиле

Пятигорскда спорт микс-файтдан СКФО-ну биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъанды. Ол къатыш единоборстволаны тюрлюсюдю, аланы барысында да болгъан уруу эм тутушуу техникаланы бирикдиреди. 

Шуёхлукъну кубогундан – хорламла бла

Минскде каратеден «Шуёхлукъну кубогу» деген халкъла аралы эришиу ётгенди. Анга 6 къыралдан мингден аслам спортчу къатышханды.

Эки мингден артыкъ уула бла чулгъам сыйыргъандыла

МВД-ны КъМР-де наркотиклени законсуз сатыу-алыугъа къажау бёлюмю оператив-излеу ишлени кезиуюнде ФСБ-ны КъМР-де управлениясыны къуллукъчулары бла бирге эм «Гром» энчи организацияны болушлугъу бла Прохладна районда Прималкинский элни къатында агъачда, уулу зат букъдура тургъанлай, бир эр кишини тутхандыла. Алайдан полициячыла бастырылып тургъан 296 хуржунну къазып чыгъаргъандыла. 

«Заманны» хар таулу юйюрге

Хурметли жамауат!  

Вузланы биринчилигинде хорлагъанды

Москвада боксдан ара шахарны вузларыны биринчиликлери бардырылгъанды. Эришиуге Элбрус районну олимпиада резервли спорт школундан, бюгюнлюкде Москваны Ломоносов атлы къырал университетинде окъуй тургъан, Джаппуланы Залим да къатышханды. 

Малкъарны бийче Къызлары ариулукъну юлгюлери

Энди таулу къызны ариулугъун айтып не къадар махтап турсакъ да, артыкъ боллукъ тюйюлдю, алай сёзден ишге кёчейик. Бу хапарыбызда онтогъузунчу ёмюрню аягъында, жыйырманчы ёмюрню ал жылларында алыннган къауум суратха къарайыкъ, андагъы къызланы юслеринден къысха билдирейик.

Тюшле

Адамла кече тюш кёрмей болмайдыла. Алай аланы асламы бизни эсибизде къалмайдыла. Болсада аманларын, нек эсе да, унуталмайбыз. Ол себепден ала 5-7 кюнден сора жангыдан кёрюнмей къалмайдыла. Алимле айтханнга кёре, ол  мыйыны ишлеуюню энчиликлери бла байламлыды. Ол адамланы барысында да болмагъанлыкъгъа, тюбеген а аслам этеди.