Календарь событий

30 мая 2023

В Кабардино-Балкарии прошли съемки проекта VK «Места»

Популярные блогеры Екатерина и Дмитрий Козловы, а также участники программы «Больше, чем путешествие» отправились в Кабардино-Балкарию, чтобы открыть неочевидные туристические маршруты Кавказа пользователям социальных сетей и платформ VK.

 

«Заманнга» жазылыргъа унутмагъыз

Хурметли жамауат!

Татымлы ашарыкъла – Интернет тюкенледе

Къабарты-Малкъарда эл мюлк кооперация эм фермерлеге билеклик этиу ара жерчилик бёлюмде уруннган биригиуле продукцияларын жерчилик жаны бла кенг белгили интернет тюкенледе сатаргъа онг къурагъандыла.

Ырысхыны аяр мурат бла

Бир ненча жыл мындан алгъа РФ-ни Къоруулау министерствосу аскерни бла флотну бийик чынлы офицерлерини мухар бёркле кийгенлерин дурус кёрмегенди эмда аны Россейни Президентине билдиргенди. Боз эмда къара мухар бёрклени генералла бла полковникле эмда адмиралла бла 1-чи ранглы капитанла  жюрютгендиле. Энди ала «бобрикден» - Рекс къумалы къоянны терисинден – бёркле кийсинле, аллай къоянны терисини тюгю къалынды, къысхады эмда тауусула билмейди, аны кюе да ашамайды, бояргъа да тынчды: жаяу аскерлеге – жашилге, тенгизчилеге – къарагъа эмда десантчылагъа – кёкге, деген оюмгъа келгендиле.

Усталыгъы бла хурметге тийишли

Жамауатдан жаланда кеслерини билимлерин угъай, жюрек халаллыкъларын, заманларын, къолдан келген не амалны да аямай болушлукъ этген врачларыбызны барлыкълары бизни не заманда да кёллендиргенлей турады. РФ-ни Саулукъ сакълаууну отличниги, республикалы  клиника больницаны ОРИТ №1 реанимация бёлюмюню таматасы, врач-анестезиолог-реаниматолог Къулийланы Аминат да аллайларыбыздан бириди.

 

Саулукъгъа себеп болгъан амал

 Тёрели болмагъан медицина багъыу бусагъатда кёплеге болушады деген оюмну терк-терк эшитирге тюшеди. Адамла врачла бла кенгешип, ол амалны да унутмайдыла саулукъларын кючлеу жумушлада. Къан ичген къуртланы багъыуда хайырланыу амалгъа да магъанасызгъача къараргъа керек тюйюлдю. Аны илму медицина да женгдиргенди эмда пиявка кеси да Дарманлыкълары болгъанланы къырал реестрине тюшгенди (Hirudo medicinalis – медицина пиявка). Жаны болгъан затны аллайгъа тергеген а бу жангыз шартды. Бу дарманланы 10 энчи биофабрикада чыгъарадыла (ёсдюредиле).

 

Къыралда алчыланы санына чыкъгъанды

Экономиканы, социал сфераны  бир-бир бёлюмлерини айныуларына  кёре,  2022 жылда Къабарты-Малкъар къыралда эмда Шимал-Кавказ федерал округда алчыланы санына чыкъгъанды. Сёзге, промышленностьну тарихлерине кёре, республика СКФО-да ючюнчю жерге чыкъгъанды – Ставрополь крайдан бла Дагъыстандан сора. Жылны ичинде 58 миллиард сом багъасы продукция чыгъарылгъанды. Быллай тарихлени КъМР-ни экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис Парламентде 2022 жылны бюджети къалай толтурулгъанын сюзюуге аталгъан жамауат тынгылаулада белгили этгенди. Ол 2022 жылда КъМР-ни социал-экономикасыны болумуну юсюнден доклад бла сёлешген эди.

«Къайсы тишинги кетеребиз?»

Иги кесек замандан бери тишим  аурургъа хазырлана, сууукъ, исси тийсе да, белги бере башлады.  Алай эте да, сынтыл бола, мен да: да охо,  ауругъаны тохтады, деп врачха бармай иги кесек заманны  мычыдым. Бир жол  а ишде тишим ауруду. Тёзер акъыл этдим, алай ол онгуму ала башлады. Коллегаларымы бирлери анальгин сал, дедиле, башхалары кетерип къояргъа  чакъырдыла, ючюнчюлери уа одеколон иги болушханын билдирдиле. Мен, ала айтханларын этдим. Алай тишни ауругъаны уа селеймеди. Ол заманда эсиме тиш салыучу танышым, Азамат тюшдю.

Аны кючю-къарыуу, жигитлиги да айырмалы эдиле

Жыйырманчы ёмюрню биринчи жарымында халкъыбызны жигит жашларындан бири Холамханланы Жашарбек эди. Ол 1882 жылда Бызынгыда туугъанды. Эки-ючжыллыгъында анасы сабий таба туруп ёледи.  Атасы, сабийлериме иги боллукъ тюйюлдю деп, экинчи кере къатын алмай кёп тургъанды. Алай  жууугъу, ахлусу жыйылып, къоймай къатын алдырадыла. Ол заманда Жашарбек 10-12-жыллыкъ жашчыкъ эди.

Иги кесек жерге от тюшгенди

Россейни МЧС-ни регионда бёлюмюнден билдиргенлерича, 2023 жылны аллындан башлап от тюшгени бла байламлы 400 болум эсепленнгенди. Аланы 52-си адамла жашагъан жерледиле, иги кесеги уа къургъакъ кырдык кюйдюрюлгени ючюн болгъандыла. Бир адам къутхарылгъанды, 50 адам къоркъуулу жерледен чыгъарылгъандыла, 19 инсан жаралы болгъандыла, тёртеулен да ёлгендиле. 72 миллион сом багъасына мюлк сакъланнганды. 

Къумалы атла бегирек да сейирли кёрюннгендиле

Алгъаракъда билдиргенибизча, къумалы къойланы бла эчкилени кезиулю битеуроссей кёрмючю кёп болмай Дагъыстанда Каспийск шахарда ётгенди. Анга Россейде отузгъа жууукъ региондан, сора талай тыш къыралладан предприятияла эмда мюлкле къатышхандыла. Дагъыда къырал къуллукъчула, илму биригиулени эмда билим бериу учрежденияланы, ол санда Къабарты-Малкъарны аграр университетини келечилери да болгъандыла анда, деп билдиргендиле вузну пресс-арасындан.

«Кесекледен ауругъаннга сарымсах бишген суу иги болушады»

Майда батареяла сууукъ, кийимибиз да женгил, жай жылыу а алыкъа жокъ…аны хатасындан гриппден,тамакъ ауруудан, кесекледен къыйналабыз. Врачха барыргъа сюймейбиз. Бусагъатда  жайылгъан жукъгъан аурууладан багъыугъа тахта кёгетлени кёплери уллу къошумчулукъ этедиле. Аланы юслеринден Ново-Ивановское элде терапевт Мегрелланы Келимат хапарлагъанды бизге.